ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. Nr 157, poz. 1845) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pion operacyjny — realizujący zadania poszukiwania i ratowania życia na morzu oraz zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego, w tym związane z odbiorem alertu o zagrożeniu ochrony statku, a także zapewniający funkcjonowanie Polskiej Platformy Informatycznej Administracji Morskiej; pion operacyjny podlega zastępcy dyrektora Służby SAR do spraw operacyjnych.”,

b) w ust. 3:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni, w którego skład wchodzi Punkt Odbioru Alertu o Zagrożeniu Ochrony Statku oraz Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu,”,

— dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Centrum Informatyczne Polskiej Platformy Informatycznej Administracji Morskiej.”;

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni, Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu, Punkt Odbioru Alertu o Zagrożeniu Ochrony Statku, Centrum Informatyczne Polskiej Platformy Informatycznej Administracji Morskiej, morskie statki ratownicze, specjalne statki morskie do zwalczania zanieczyszczeń i brzegowe stacje ratownicze pełnią całodobową służbę pogotowia zgodnie z regulaminem pogotowia Służby SAR.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Pracownicy Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni, Pomocniczego Centrum Koordynacyjnego w Świnoujściu, Punktu Odbioru Alertu o Zagrożeniu Ochrony Statku, Centrum Informatycznego Polskiej Platformy Informatycznej Administracji Morskiej, członkowie załóg statków, o których mowa w § 7 ust. 1, oraz pracownicy brzegowych stacji ratowniczych noszą oznakę Służby SAR wraz z imiennym identyfikatorem określającym stanowisko służbowe. Wzory oznaki służbowej oraz identyfikatora określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i 899 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298.