ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających;

2) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru;

3) rodzaje i zakres kursów dokształcających i ich ramowy program;

4) warunki przeprowadzania kursów dokształcających oraz minimalny czas ich trwania;

5) zakres i formę egzaminu;

6) wzór zaświadczenia ADR.

§ 2. Przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających powinien posiadać:

1) warunki lokalowe gwarantujące przeprowadzenie kursów dokształcających, w tym:

a) pokój wykładowców o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2,

b) archiwum o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2,

c) miejsce do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych,

d) zaplecze sanitarne;

2) zbiór przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w szczególności przepisy Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629), wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób, ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, zwanej dalej „ustawą”, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

§ 3. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających przeprowadza:

1) zajęcia dydaktyczne w salach wykładowych o powierzchni nie mniejszej niż 30 m2, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) ćwiczenia praktyczne z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Jeżeli z sali wykładowej korzysta jednocześnie więcej niż 20 osób, to powierzchnia określona w ust. 1 pkt 1 powinna zostać zwiększona o 1 m2 – dla każdej dodatkowej osoby.

§ 4. 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Ustala się następujące rodzaje kursu dokształcającego początkowego:

1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;

2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;

3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;

4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

§ 6. Ustala się następujące rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:

1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;

2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;

3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;

4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

§ 7. 1. Godzina lekcyjna kursu dokształcającego trwa 45 minut.

2. Czas trwania kursu dokształcającego w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych.

§ 8. Ramowy program kursów dokształcających określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Egzamin kończący kurs dokształcający początkowy obejmuje zagadnienia, o których mowa w art. 10 ust. 6 ustawy, w zakresie objętym ramowym programem, o którym mowa w § 8.

2. Egzamin kończący kurs dokształcający doskonalący obejmuje sprawdzenie znajomości nowych regulacji prawnych oraz rozwiązań merytorycznych, dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w zakresie objętym ramowym programem, o którym mowa w § 8.

3. Egzaminy, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w formie testu pisemnego.

§ 10. Wzór zaświadczenia ADR określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2004 r. (poz. 1989)

Załącznik nr 4

WZÓR

ZAŚWIADCZENIA ADR

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 236, poz. 1987 oraz z 2003 r. Nr 213, poz. 2086), które zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.