ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie licencji maszynisty 2)

Na podstawie art. 22a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb wydawania, przedłużania ważności, zawieszania i cofania licencji maszynisty, aktualizacji danych zawartych w licencji oraz wydawania jej wtórników;

2) wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty;

3) zasady oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o licencję maszynisty oraz tryb orzekania o tej zdolności;

4) wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób ubiegających się o licencję maszynisty;

5) zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny dla uzyskania licencji maszynisty;

6) wzory dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób ubiegających się o licencję maszynisty;

7) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, tryb wpisu na listę oraz wykreślania z niej, a także sposób uiszczania opłat;

8) wzór licencji maszynisty;

9) tryb prowadzenia rejestru licencji maszynistów.

§ 2. Wzór licencji maszynisty określa rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 13 z 19.01.2010, str. 1, z późn. zm.).

§ 3. 1. Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zasady oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o licencję maszynisty oraz tryb orzekania o tej zdolności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób posiadających licencję maszynisty dokonuje się w celu zachowania ważności licencji nie rzadziej niż co 2 lata, a po ukończeniu przez te osoby 55 roku życia — nie rzadziej niż co rok. Do oceny stosuje się załączniki nr 1

i 2 do rozporządzenia.

4. Do oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o przedłużenie ważności licencji maszynisty stosuje się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

5. W przypadku posiadania przez maszynistę ważnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych niezbędnych do uzyskania lub zachowania ważności świadectwa maszynisty przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się.

6. Wzór orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o licencję maszynisty, zachowanie lub przedłużenie jej ważności określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny dla uzyskania licencji maszynisty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Program szkolenia opracowany przez podmiot szkolący podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

3. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, kończy się egzaminem obejmującym zagadnienia określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Wzór świadectwa zdania egzaminu niezbędnego dla uzyskania licencji maszynisty (egzaminu maszynisty) określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, i egzamin, o którym mowa w § 4 ust. 3, przeprowadza podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

2. Szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję maszynisty i świadectwo maszynisty określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Wpis podmiotu na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję maszynisty i świadectwo maszynisty jest dokonywany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wniosek, o którym mowa w art. 22a ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, jeżeli podmiot ubiegający się o wpis spełnia wymagania określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

4. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wykreśla z urzędu podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, lub zaprzestania spełniania wymagań określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Opłatę, o której mowa w art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, uiszcza się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia informującego o dacie wpisu na listę i wysokości opłaty.

2. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego.

3. Termin, o którym mowa w ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli opłata zostanie uiszczona na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego nie później niż w ostatnim dniu terminu.

§ 7. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji maszynisty składa do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wniosek o wydanie licencji maszynisty.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz dokumentów, które należy przedłożyć z wnioskiem, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydaje licencję maszynisty w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, po stwierdzeniu, że osoba spełniła wymagania przewidziane ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem.

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wzywa osobę ubiegającą się o wydanie licencji maszynisty do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, wniosku lub dokumentów, które należy przedłożyć z wnioskiem.

5. Nieusunięcie braków w terminie, o którym mowa w ust. 4, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Licencja maszynisty jest wydawana w jednym egzemplarzu.

7. Właścicielem licencji maszynisty jest osoba, na którą licencja została wystawiona.

8. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wpisuje licencję maszynisty do rejestru licencji maszynistów, o którym mowa w § 9.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się w przypadku:

1) ubiegania się o wydanie wtórnika licencji maszynisty;

2) aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty;

3) przedłużania ważności licencji maszynisty.

10. Wtórnik licencji maszynisty wydaje się w przypadku zaginięcia, kradzieży lub zniszczenia wydanej licencji.

§ 8. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 22 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zawieszenie albo cofnięcie licencji maszynisty następuje na podstawie ostatecznego orzeczenia lekarskiego wydanego przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badań w celu sprawdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

2. Jeżeli ustała przyczyna zawieszenia licencji maszynisty, której ustanie zostało potwierdzone orzeczeniem lekarskim o spełnieniu wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych wydanym przez podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, na wniosek osoby zainteresowanej, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydaje decyzję o przywróceniu licencji, powiadamiając o tym przewoźnika kolejowego lub zarządcę infrastruktury kolejowej, u którego maszynista jest zatrudniony lub na rzecz którego świadczy on usługi.

§ 9. 1. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi rejestr licencji maszynistów zgodnie z decyzją Komisji nr 2010/17/WE z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów rejestrów licencji maszynisty i świadectw uzupełniających określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 8 z 13.01.2010, str. 17).

2. W rejestrze licencji maszynistów wpisuje się zmiany danych zawartych w licencji maszynisty.

3.  Dane dotyczące licencji maszynisty zawarte w rejestrze licencji maszynistów przechowuje się przez okres 10 lat od dnia upływu ważności licencji maszynisty. Po upływie tego okresu dane te trwale usuwa się. W przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego maszynisty dane dotyczące licencji maszynisty w razie konieczności przechowuje się przez okres dłuższy niż 10 lat, aż do dnia ostatecznego zakończenia postępowania.

§ 10. 1. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego umożliwia dostęp do informacji zawartych w rejestrze licencji maszynistów następującym podmiotom na ich uzasadniony wniosek:

1) właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu:

a) kontroli pociągów kursujących na obszarze objętym ich właściwością,

b) prowadzenia postępowań dotyczących przestrzegania dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 51) przez podmioty prowadzące działalność w zakresie podlegającym właściwości tych organów;

2) Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) w celu oceny postępów w wydawaniu licencji maszynistom, w szczególności w odniesieniu do wzajemnego powiązania rejestrów;

3) pracodawcy maszynistów w celu sprawdzenia statusu licencji;

4) przewoźnikowi kolejowemu i zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudniającemu lub korzystającemu z usługi maszynisty w celu sprawdzenia statusu licencji;

5) organowi prowadzącemu postępowanie powypadkowe.

2. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przekazuje dane niezwłocznie, w sposób zapewniający bezpieczne przesłanie informacji, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

§ 11. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, w trybie określonym w § 7, wydaje licencję maszynisty osobie, która przed dniem wejścia w życie rozporządzenia posiadała prawo do kierowania pojazdem kolejowym, bez konieczności odbycia przez tę osobę szkolenia i złożenia egzaminu, o których mowa w § 4, na jej wniosek, jeżeli przedstawi ona:

1) poświadczoną kopię prawa kierowania pojazdem kolejowym;

3) zaświadczenie wydane przez przewoźnika kolejowego albo zarządcę infrastruktury albo użytkownika bocznicy kolejowej, u którego osoba ta jest zatrudniona albo na rzecz której świadczy ona usługi, potwierdzające wykonywanie czynności na stanowisku prowadzącego pojazd kolejowy, z wyłączeniem stanowisk maszynisty: zakładowego, żurawia kolejowego, dźwigu UK, pociągu do wymiany nawierzchni kolejowej i pociągu do naprawy podtorza.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. (poz. 346)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 51).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 218, poz. 2212, z 2005 r. Nr 235, poz. 1999, z 2006 r. Nr 190, poz. 1407 oraz z 2007 r. Nr 170, poz. 1204.