ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lipca 201 1r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, dotyczące:

1)   prowadzenia robót w pasie drogowym drogi, której zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwanym dalej „pasem drogowym”;

2)   umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej „urządzeniami”;

3)   umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 -3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1)   chodników, poboczy, placów w ciągach dróg krajowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz pasów dzielących — 2 zł;

2)   jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk oraz elementów drogi wymienionych w pkt 1, jeżeli znajdują się w pasie drogowym — 3 zł;

3)   jezdni powyżej 20% do 50% szerokości — 6 zł;

4)   jezdni powyżej 50% do 100% szerokości — 10 zł;

5)   pozostałych elementów pasa drogowego — 1 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:


Lp. Lokalizacja urządzenia w terenie Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym
w poprzek drogi wzdłuż drogi
w jezdni poza jezdnią
1 Poza obszarem zabudowanym 80 zł 32 zł 16 zł
2 W obszarze zabudowanym 40 zł 16 zł 8 zł

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia — w wysokości 200 zł, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1)   poza obszarem zabudowanym — 0,80 zł;

2)   w obszarze zabudowanym — 0,70 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

1)   reklamy:

a)  o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje oprowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej — 2 zł,

b)  zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz — 0,30 zł;

2)   reklamy inne niż wymienione w pkt 1-4 zł.

3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 podwyższa się o 100%.

§ 5. 3) 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację — 0,20 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:


Lp. Lokalizacja urządzenia w terenie Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym
w poprzek drogi wzdłuż drogi
w jezdni poza jezdnią

1

2

3

4

5

1 Poza obszarem zabudowanym 20,00 zł 12,00 zł 4,00 zł
2 W obszarze zabudowanym 20,00 zł 6,00 zł 2,00 zł

3. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia — w wysokości 20 zł.

§ 6.(uchylony). 4)

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 5) . 6)


1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r. poz. 5), które weszło w życie z dniem 4 stycznia 2014 r.

4)   Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 lipca 2011 r.

6)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 129, poz. 1369), które utraciło moc na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).