ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz audytu remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

2) części audytu remontowego — rozumie się przez to audyt remontowy w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy;

3) weryfikatorze — rozumie się przez to Bank Gospodarstwa Krajowego lub podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytu energetycznego oraz części audytu remontowego;

4) ocenie weryfikacyjnej — rozumie się przez to pisemną ocenę audytu energetycznego lub części audytu remontowego wydaną przez weryfikatora.

§ 3. 1. Weryfikacja audytu energetycznego polega na sprawdzeniu:

1) kompletności dokumentów i prawidłowości kalkulacji planowanych kosztów robót budowlanych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „rozporządzeniem dotyczącym audytów”;

2) kompletności inwentaryzacji przedmiotu audytu;

3) prawidłowości oceny stanu technicznego przedmiotu audytu, o którym mowa w rozporządzeniu dotyczącym audytów;

4) wskazanych rodzajów usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i poddanych optymalizacji;

5) kompletności dokumentacji zawierającej sposób realizacji optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

2. Weryfikator w oparciu o audyty energetyczne, które uzyskały pozytywną ocenę weryfikacyjną, tworzy komputerową bazę danych pozwalającą na przechowywanie i analizę danych z kart audytu, w szczególności analizę statystyczną efektów uzyskiwanych z realizacji optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

§ 4. 1. Weryfikacja części audytu remontowego polega na sprawdzeniu:

1) kompletności dokumentów i prawidłowości kalkulacji planowanych kosztów robót budowlanych;

2) kompletności części audytu remontowego;

3) prawidłowości oceny stanu technicznego przedmiotu części audytu remontowego;

4) prawidłowości kalkulacji wartości wskaźnika EK, przez który rozumie się wartość wskaźnika E, o którym mowa w ustawie, określającego roczne zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostkę powierzchni wyrażoną w kWh/(m2 • rok), obliczonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151);”.

5) zasadności rzeczowego zakresu prac wchodzących w skład wybranego wariantu przedsięwzięcia remontowego, niezbędnych do spełnienia warunku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

6) kompletności dokumentacji realizacji procedury wyboru wariantu przedsięwzięcia remontowego, przewidzianego do realizacji.

2. Weryfikator w oparciu o audyty remontowe, które uzyskały pozytywną ocenę weryfikacyjną, tworzy komputerową bazę danych pozwalającą na przechowywanie i analizę danych z kart audytu remontowego budynku, w szczególności analizę statystyczną efektów uzyskiwanych z realizacji wybranego wariantu przedsięwzięcia remontowego.

§ 5. 1. Postępowanie weryfikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego;

2) etapu właściwego.

2.  Postępowanie weryfikacyjne rozpoczyna się z dniem otrzymania przez weryfikatora audytu energetycznego lub części audytu remontowego.

3. Weryfikator w ramach etapu wstępnego, trwającego nie dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania audytu energetycznego lub części audytu remontowego, dokonuje oceny jego kompletności zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym audytów.

4. W przypadku stwierdzenia niekompletności złożonego do weryfikacji audytu energetycznego lub części audytu remontowego, weryfikator informuje, w formie pisemnej, inwestora o konieczności dokonania uzupełnień, wyznaczając termin na ich dokonanie.

5. Właściwe postępowanie weryfikacyjne następuje po zakończeniu etapu wstępnego lub po dokonaniu uzupełnień, o których mowa w ust. 4, i nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie.

6. Weryfikator w ramach postępowania, o którym mowa w ust. 5, sprawdza zgodność audytu energetycznego lub części audytu remontowego z wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu dotyczącym audytów.

§ 6. 1. Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego weryfikator wystawia ocenę weryfikacyjną zawierającą stwierdzenie, że weryfikacja jest pozytywna albo negatywna.

2. Negatywna ocena weryfikacyjna wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 7. W przypadku gdy ocena weryfikacyjna budzi zastrzeżenia co do jej prawidłowości. Bank Gospodarstwa Krajowego może dokonać analizy weryfikacji audytu energetycznego lub części audytu remontowego sporządzonej przez podmiot, któremu Bank Gospodarstwa Krajowego zlecił wykonanie tej weryfikacji.

§ 8. Podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego:

1) powinny być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego albo do ewidencji działalności gospodarczej;

2) powinny dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, która:

a) posiada wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub w dziedzinie nauk ścisłych,

b) posiada co najmniej trzyletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w szczególności, ekspertyz, opinii, opracowań studialnych z dziedziny oszczędności energii oraz kalkulacji kosztów robót budowlanych;

3) nie powinny posiadać powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub być związane umowami cywilnoprawnymi z producentami wyrobów budowlanych i z wykonawcami robót budowlanych oraz z ich zrzeszeniami w sposób, który podważałby obiektywność dokonywanej weryfikacji;

4) nie powinny wykonywać audytów energetycznych lub części audytów remontowych sporządzanych dla potrzeb uzyskiwania premii termomoder-nizacyjnej lub premii remontowej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów;

5) nie powinny posiadać powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub być związane umowami cywilnoprawnymi z podmiotami wykonującymi audyty energetyczne lub części audytów remontowych sporządzanych dla potrzeb uzyskiwania premii termomodernizacyjnej oraz remontowej.

§ 9. Do audytu energetycznego, który złożony został w banku kredytującym wraz z wnioskiem o przyznanie premii termomodernizacyjnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2009 r.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).