ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykonywanie zadań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, polega w szczególności na:

1) zapewnianiu następujących służb ruchu lotniczego:

a) służby kontroli ruchu lotniczego:

– obszaru i zbliżania,

– lotniska – na podstawie umowy zawartej z zarządzającym lotniskiem,

b) służby informacji powietrznej,

c) służby alarmowej;

2) kontroli z powietrza systemów nawigacji lotniczej i systemów radiolokacyjnych;

3) prowadzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym, zgodnie z wymaganiami Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), obejmującego:

a) doraźne lub okresowe kontrole poziomu zagrożeń dla ruchu lotniczego, które wynikają z pracy służb ruchu lotniczego i służb pomocniczych oraz systemów i urządzeń wykorzystywanych w ruchu lotniczym,

b) przyjęcie dopuszczalnych poziomów potencjalnych zagrożeń dla ruchu lotniczego,

c) podejmowanie czynności w celu zmian w organizacji służb ruchu lotniczego, ich procedurach pracy lub systemach i urządzeniach, na podstawie bieżących i dopuszczalnych poziomów zagrożeń występujących w ruchu lotniczym,

d) kontrolę osiągania zakładanych poziomów zagrożeń dla ruchu lotniczego, będącej wynikiem zmian wprowadzanych w organizacji i procedurach pracy służb lub systemach i urządzeniach wykorzystywanych w ruchu lotniczym,

e) określanie procedur postępowania w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów potencjalnych zagrożeń w zarządzaniu ruchem lotniczym;

4) działalności doradczej w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym;

5) współpracy z:

a) Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej, w oparciu o porozumienia zawarte z Dowódcą Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej,

b) wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego, w oparciu o porozumienia zawarte z dowódcami właściwych terytorialnie jednostek wojskowych, w tym baz lotniczych,

c) organami służb ruchu lotniczego na cywilnych lotniskach niekontrolowanych, w oparciu o porozumienia zawarte z zarządzającymi lotniskami,

d) organami służb ruchu lotniczego państw sąsiednich oraz z organizacjami międzynarodowymi w zakresie zarządzania ruchem lotniczym,

e) organami służb zarządzania przestrzenią powietrzną państw sąsiednich;

6) zapewnianiu służb ruchu lotniczego na rzecz organizacji międzynarodowych lub w przestrzeni powietrznej innych państw lub nad wodami międzynarodowymi, o ile wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe tak stanowią;

7) organizacji i planowaniu szkolenia lotniczego;

8) prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych;

9) zakupie, instalacji, utrzymaniu i modernizacji:

a) elektronicznych systemów przetwarzania i zobrazowania danych ruchu lotniczego,

b) systemów łączności lotniczej oraz systemów nawigacji lotniczej,

c) lotniskowych systemów nawigacji lotniczej w przestrzeni kontrolowanej na podstawie odpowiednich umów z zarządzającymi lotniskami.

§ 2. Określone w ustawie zadania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym wykonuje jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” – Agencja Ruchu Lotniczego, zwana dalej „Agencją”.

§ 3. W celu realizacji zadań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym dyrektor Agencji:

1) zapewnia techniczne i organizacyjne warunki umożliwiające właściwe funkcjonowanie:

a) organów zarządzania ruchem lotniczym,

b) systemu zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym,

c) służby informacji lotniczej;

2) zapewnia odpowiednie wyposażenie techniczne Agencji;

3) zgłasza Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego propozycję niezbędnych zmian przepisów w zakresie zarządzania ruchem lotniczym;

4) przygotowuje i przedstawia naczelnemu dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” do zatwierdzenia:

a) długoterminowe plany realizacji zadań związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym wykonywane przez Agencję,

b) roczne plany finansowe Agencji,

c) politykę bezpieczeństwa i jakości w zarządzaniu ruchem lotniczym.

§ 4. 1. Kontrolę bezpieczeństwa ruchu lotniczego w organach służb ruchu lotniczego na lotniskach niekontrolowanych wykonują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia na podstawie upoważnienia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwani dalej „kontrolującymi”.

2. W toku kontroli kontrolujący może w szczególności:

1) sprawdzać stopień zagrożenia dla ruchu lotniczego, odnotowywanego w rejestrach bezpieczeństwa operacyjnego, prowadzonych dla urządzeń, systemów i ośrodków zarządzania ruchem lotniczym;

2) określać nieprawidłowości w ruchu lotniczym;

3) badać jakość pracy organów służb ruchu lotniczego;

4) badać jakość pracy technicznych systemów zabezpieczania ruchu lotniczego i nawigacji lotniczej.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.