ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 oraz z 2009 r. Nr 121, poz. 1003) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 17,

b) dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

„26) wyciągu ze świadectwa homologacji — rozumie się przez to:

a) wyciąg ze świadectwa homologacji wydany dla pojazdu, na którego typ wydano na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ministra właściwego do spraw transportu polskie świadectwo homologacji, albo

b) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu lub świadectwo zgodności WE, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r., zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009, str. 13), wydane dla pojazdu, na którego typ wydano świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w § 1:

— ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowego pojazdu organ rejestrujący wykonuje kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na podstawie których wpisuje dane techniczne pojazdu, po czym dokument ten zwraca właścicielowi pojazdu.”,

— ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 77 ust. 3 ustawy, organ rejestrujący wydaje kartę pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.”,

— ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy organ rejestrujący, z zastrzeżeniem ust. 8:

1) unieważnia zagraniczny dowód rejestracyjny lub dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą, albo

2) przyjmuje do depozytu zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu oraz zagraniczne tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, był zarejestrowany w państwie członkowskim, które nie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego;

3) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu, albo

4) sprawdza zamieszczenie na dowodzie własności pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim odpowiedniej adnotacji potwierdzającej spełnienie formalności celnych w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia;

5) wykonuje kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane, po czym wyciąg albo odpis zwraca właścicielowi pojazdu;

6) wykonuje kserokopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów, po czym dowód ten zwraca właścicielowi pojazdu lub zatrzymuje oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo sprawdza na fakturze zamieszczenie tego oświadczenia;

7) zamieszcza na jednym z dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a lub ust. 1b ustawy, adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu;

8) zamieszcza na zaświadczeniu potwierdzającym uiszczenie podatku od towarów i usług lub o braku tego obowiązku adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu, albo

9) sprawdza, czy faktura zastępująca zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy, spełnia warunki określone w art. 72 ust. 1a ustawy;

10) przepisy § 3 ust. 3 i § 3a rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio.”,

— po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W przypadku powtórnej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy organ rejestrujący, z zastrzeżeniem ust. 8:

1) unieważnia zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą, albo

2) przyjmuje do depozytu zagraniczny dowód rejestracyjny lub dokument stwierdzający rejestrację pojazdu oraz zagraniczne tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, był zarejestrowany w państwie członkowskim, które nie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego;

3) przepisy § 3 ust. 3 i § 3a rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio.”,

— ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, organ rejestrujący:

1) unieważnia zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą;

2) zamieszcza na dokumencie, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu, adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym zwraca go podmiotowi, który zgłosił pojazd do rejestracji;

3) wykonuje kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane, po czym wyciąg albo odpis zwraca właścicielowi pojazdu;

4) zamieszcza na jednym z dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a lub ust. 1b ustawy, adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca podmiotowi, który zgłosił pojazd do rejestracji;

5) zamieszcza na zaświadczeniu potwierdzającym uiszczenie podatku od towarów i usług lub o braku tego obowiązku adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca podmiotowi, który zgłosił pojazd do rejestracji, albo

6) sprawdza, czy faktura zastępująca zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy, spełnia warunki określone w art. 72 ust. 1a ustawy;

7) zamieszcza w bazie danych, zgodnie z zakresem określonym w § 3 rozporządzenia, dane właściciela pojazdu, wpisując dane zagranicznej osoby prawnej lub fizycznej, która powierzyła pojazd podmiotowi polskiemu, oraz dane podmiotu, któremu powierzono pojazd, a także termin powierzenia pojazdu;

8) przepisy § 3 ust. 3 i § 3a rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio.”,

— po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. W przypadku powtórnej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy, powierzonego przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, organ rejestrujący:

1) unieważnia zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą;

2) zamieszcza na dokumencie, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu, adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym zwraca go podmiotowi, który zgłosił pojazd do rejestracji;

3) zamieszcza w bazie danych, zgodnie z zakresem określonym w § 3 rozporządzenia, dane właściciela pojazdu, wpisując dane zagranicznej osoby prawnej lub fizycznej, która powierzyła pojazd podmiotowi polskiemu, oraz dane podmiotu, któremu powierzono pojazd, a także termin powierzenia pojazdu;

4) przepisy § 3 ust. 3 i § 3a rozporządzenia o rejestracji pojazdów stosuje się odpowiednio.”,

b) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zamieszcza na dowodzie własności adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, dowód własności zwraca właścicielowi pojazdu; w przypadku faktury VAT potwierdzającej nabycie pojazdu, wystawionej w formie elektronicznej, organ rejestrujący dokonuje urzędowego poświadczenia odbioru tego dokumentu oraz sporządza jego kopię w postaci uwierzytelnionego wydruku komputerowego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 3) );”,

c) w § 5:

— w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zamieszcza na dowodzie własności podwozia lub ramy adnotację o treści: „Podwozie/ramę zamontowano do pojazdu o Nr rej. ....., data ..... ”, wpisując numer rejestracyjny i datę zawiadomienia organu o wymianie podwozia lub ramy, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dowód własności podwozia lub ramy zwraca właścicielowi pojazdu; w przypadku faktury VAT potwierdzającej nabycie pojazdu, wystawionej w formie elektronicznej, organ rejestrujący dokonuje urzędowego poświadczenia odbioru tego dokumentu oraz sporządza jego kopię w postaci uwierzytelnionego wydruku komputerowego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;”,

— w ust. 6 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) jeżeli istnieje konieczność zmiany terminu następnego badania technicznego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 81 ust. 6 ustawy, zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego, ustalając ten termin od dnia montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem; przepisy art. 81 ust. 11 pkt 1 i 2 ustawy stosuje się odpowiednio;

4) zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym adnotację, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 30 lit. e niniejszej instrukcji.”,

d) w § 11 w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w rubryce przy kodzie B — wpisuje się datę pierwszej rejestracji pojazdu; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy i rejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy jest to dzień pierwszej rejestracji pojazdu za granicą; jeżeli w dokumentach załączonych do wniosku o rejestrację pojazdu brak jest informacji o dacie pierwszej rejestracji pojazdu, to w tej rubryce wpisuje się datę 1 stycznia roku produkcji pojazdu;”,

— w pkt 30 dodaje się lit. y i z w brzmieniu:

„y) „WTÓRNIK KARTY POJAZDU Nr…” — podając serię i numer wtórnika karty pojazdu; dotyczy pojazdów, dla których, na wniosek właściciela, organ rejestrujący wydaje wtórnik karty pojazdu na podstawie przepisów § 7 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. Nr 189, poz. 1858 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 600),

z) „(V.9) poziom emisji spalin — Euro …” — wpisując, na wniosek właściciela pojazdu, poziom emisji spalin na podstawie wytycznych określonych w załączniku nr 2a do rozporządzenia; dotyczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, samochodów specjalnych, ciągników samochodowych oraz autobusów.”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w § 1:

— w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy, potwierdzającym wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,”,

— w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) weryfikuje dane zawarte w kopii decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub w dokumencie potwierdzającym ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub w dokumencie potwierdzającym wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,”,

b) po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. W przypadku powtórnej rejestracji pojazdu wywiezionego z kraju lub zbytego za granicę, który:

1) został zarejestrowany za granicą po jego wywozie z kraju lub zbyciu za granicę, organ rejestrujący dokonuje sprawdzenia w szczególności cechy identyfikacyjnej pojazdu i daty pierwszej rejestracji pojazdu, jeżeli posiada bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdu, o którym mowa w § 4;

2) nie został zarejestrowany za granicą po jego wywozie z kraju lub zbyciu za granicą, organ rejestrujący wykonuje odpowiednio czynności, o których mowa w § 2—4, w związku z wcześniejszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia, określający „Wytyczne do umieszczania w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji spalin Euro”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia odnośnik oznaczony „*” otrzymuje brzmienie:

* Wpisując rodzaj paliwa, stosuje się następujące skróty: P — benzyna, D — olej napędowy, M — mieszanka (paliwo-olej), LPG — gaz płynny (propan-butan), CNG — gaz ziemny sprężony (metan), LNG — gaz ziemny skroplony (metan), H — wodór, BD — biodiesel, E85 — etanol, EE — energia elektryczna, 999 — inne.”;

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) tabela nr 1 „Rodzaje i podrodzaje pojazdów” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) tabela nr 4 „Przeznaczenia pojazdów używanych do określonych celów” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1:

1) pkt 2 lit. d tiret drugie w części dotyczącej dodawanej w § 11 w ust. 2 w pkt 30 lit. y,

2) pkt 5

— które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. (poz. 182)

Załącznik 2 Tabela nr 1

Załącznik 2 Tabela nr 4


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.