ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich

Na podstawie art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb, sposób i warunki finansowania lub współfinansowania ze środków publicznych, zwanych dalej „wsparciem finansowym”, zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich, zwanych dalej „pojazdami”.

§ 2. Wsparcia finansowego udziela się na:

1) zakup pojazdów, których przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż pięć lat;

2) modernizację pojazdów, jeżeli przewidywany okres użytkowania, po przeprowadzonej modernizacji, będzie dłuższy niż pięć lat i jeżeli prowadzi ona do poprawy co najmniej jednego z następujących parametrów;

a) poprawę efektywności użytkowania pojazdów,

b) zmniejszenie zużycia energii przy eksploatacji pojazdów,

c) zwiększenie wygody podróżowania pojazdami,

d) uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z pojazdów.

§ 3. Wsparcie finansowe może być udzielone ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa albo jako dotacja celowa z budżetu państwa.

§ 4. 1. W przypadku projektów współfinansowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 177, poz. 1828) warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest złożenie przez beneficjenta, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), do ministra właściwego do spraw transportu wniosku, wraz z załącznikami, o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu.

2. Tryb składania oraz wzór wniosku określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 270, poz. 2683).

3. Wyboru wniosków dokonuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 235, poz. 2350).

4. Wsparcie finansowe jest udzielane na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej pomiędzy beneficjentem a ministrem właściwym do spraw transportu, której wzór został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

5. Wsparcie finansowe jest udzielane na podstawie dokumentów potwierdzających realizację zakupu lub modernizację pojazdów na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy przewoźnikiem kolejowym a przedsiębiorcą realizującym tę umowę.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808.