ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie 2)