ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

Na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb wyłaniania składu oraz tryb działania komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2. 1. Komisję powołuje minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej „ministrem”, spośród kandydatów zgłoszonych przez polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych, zwane dalej „organizacjami”.

2. Minister zamieszcza, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, ogłoszenie zawierające w szczególności:

1) termin, w którym organizacje zgłaszają kandydatów na członków Komisji;

2) adres, na który organizacje przesyłają zgłoszenia kandydatów na członków Komisji;

3) wykaz dokumentów, które powinny zostać załączone do tych zgłoszeń.

3. Kandydaci na członków Komisji powinni posiadać udokumentowaną praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego.

§ 3. 1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji;

2) członkowie Komisji.

2. Przewodniczący Komisji jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Komisji spośród jej członków zwykłą większością głosów.

3. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje minister.

§ 4. Skargi i wnioski związane z powołaniem członka Komisji rozpatruje minister.

§ 5. 1. Komisja działa na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego Komisji z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 2 członków Komisji lub na wniosek ministra.

2. O terminie posiedzenia Komisji przewodniczący Komisji zawiadamia członków Komisji i ministra pisemnie. Zawiadomienia dokonuje się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach wymagających pilnego podjęcia decyzji przez Komisję przewodniczący Komisji może zwołać jej posiedzenie w trybie nagłym. W takim przypadku przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się.

4. Jeżeli posiedzenia Komisji nie można zwołać w trybie, o którym mowa w ust. 3, dopuszcza się rozpatrzenie spraw wymagających pilnego podjęcia decyzji za pomocą teleinformatycznych środków łączności. W takim przypadku przewodniczący Komisji sporządza notatkę, która na najbliższym posiedzeniu Komisji podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez członków Komisji obecnych na tym posiedzeniu. Zatwierdzona notatka stanowi część protokołu z posiedzenia Komisji.

5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia jednogłośnie, w drodze głosowania, przy czym dla ważności decyzji wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 5 osób wchodzących w skład Komisji.

6. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komisji osoby spoza Komisji, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań Komisji. Osoby te nie biorą udziału w głosowaniu.

§ 6. Komisja, na pierwszym posiedzeniu, uchwala regulamin działania i przekazuje go ministrowi do zatwierdzenia.

§ 7. 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji oraz członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

2. Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji przekazuje ministrowi w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.

§ 8. Komisja przedstawia ministrowi, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, podpisaną przez przewodniczącego Komisji, informację o sposobie realizacji zadań Komisji za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 9. 1. W przypadku gdy przewodniczący Komisji nie przekaże ministrowi kopii protokołu z posiedzenia Komisji w terminie określonym w § 7 ust. 2, minister wzywa przewodniczącego Komisji do przekazania kopii protokołu w dodatkowym terminie 14 dni.

2. W przypadku gdy Komisja nie przedstawi ministrowi podpisanej przez przewodniczącego Komisji informacji o sposobie realizacji zadań Komisji za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie określonym w § 8, minister wzywa Komisję do przedstawienia informacji w dodatkowym terminie 30 dni.

§ 10. Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

§ 11. Komisja społeczna do spraw podziału zezwoleń zagranicznych powołana i działająca w trybie przewidzianym dotychczasowymi przepisami działa do czasu powołania Komisji, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247 i Nr 106, poz. 622.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych (Dz. U. Nr 47, poz. 344), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 249, poz. 1656).