ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Rady Telekomunikacji

Na podstawie art. 196 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Telekomunikacji za udział w jej pracach wynosi:

1) dla przewodniczącego Rady – 1 570 zł;

2) dla pozostałych członków Rady – 1 120 zł.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji (Dz. U. Nr 86, poz. 779).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).