ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 41 oraz z 2006 r. Nr 22, poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1:

— w lit. a tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„— odcinek od pary pław N7—N8 do linii łączącej prawe i lewe światło wejściowe, o długości 1,7 km, szerokości w dnie 150 m i głębokości technicznej 12,0 m,”,

— lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) tor podejściowy do Portu Północnego:

— odcinek od pławy PP do pary pław P1—P2, o długości 5,1 km i głębokości naturalnej większej od 18 m, zapewniającej podejście z dowolnego kierunku,

— odcinek od pary pław P1—P2 do linii łączącej prawe i lewe światło wejściowe, o długości 6,3 km, szerokości w dnie 350 m i głębokości technicznej 17,5 m,

— obrotnica o średnicy 670 m i głębokości technicznej 17,5 m,

c) tor podejściowy przez Wisłę Śmiałą:

— odcinek od pławy GW do lewego światła wejściowego o długości 2,1 km, szerokości w dnie 70 m, od głębokości naturalnej 11 m do głębokości technicznej 7,0 m,

— odcinek od lewego światła wejściowego do nabrzeża przeładunkowego przy falochronie wschodnim o długości 0,8 km, szerokości w dnie 70 m i głębokości technicznej 7,0 m;”.

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) falochrony zewnętrzne:

a) falochron zachodni wejścia do Gdańska--Nowego Portu o długości 205,0 m,

b) falochron wschodni wejścia do Gdańska--Nowego Portu o długości 757,2 m,

c) umocnienie brzegowe Półwyspu Westerplatte o długości 265,0 m,

d) północny falochron brzegowy Portu Północnego o długości 1137,0 m,

e) wschodni falochron brzegowy Portu Północnego o długości 237,0 m,

f) północny falochron półwyspowy Portu Północnego o długości 1157,1 m,

g) falochron północny wyspowy Portu Północnego o długości 1640,5 m,

h) falochron wschodni wyspowy Portu Północnego o długości 652,8 m,

i) obudowa ujścia Wisły Śmiałej:

— falochron wschodni z częścią połączeniową i nabrzeżem przeładunkowym o długości 912,0 m,

— grobla kamienna na wschodnim brzegu rzeki o długości 2100,0 m,

— ostroga zachodnia o długości 200,0 m,

— umocnienie zachodniego brzegu rzeki wraz z pochłaniaczem falowania o długości 409,6 m;”,

c) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) znaki i światła nawigacyjne — 21 szt.,”,

d) w pkt 4:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pławy świetlne — 37 szt.,”,

— dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) pławy świetlne zimowe — 6 szt.;”,

e) uchyla się pkt 6,

f) pkt 8–10 otrzymują brzmienie:

„8) system referencyjny „Differential Global Positioning System”, zwany dalej „DGPS--RTK”;

9) infrastruktura systemu nadzoru i kontroli ruchu statków „VTS Zatoka Gdańska”:

— radarowe stacje brzegowe,

— dedykowana sieć światłowodowa Centrum Bezpieczeństwa Morskiego (CBM), wraz z podmorskim kablem światłowodowym w relacji Gdańsk—Gdynia,

— linie radiowe łączące CBM ze stacjami nadbrzeżnymi,

— system komunikacji przewodowej i radiowej oraz sieci WAN/LAN,

— systemy telewizji przemysłowej,

— mierniki hydrometeorologiczne;

10) systemy monitorowania znaków nawigacyjnych;”,

g) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) zintegrowany system hydrograficzny do badania warunków żeglowności dróg wodnych;”,

h) uchyla się pkt 13,

i) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) stacje nadbrzeżne automatycznego systemu identyfikacji statków (AIS).”;

2) w § 2:

a) w pkt 1:

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) tor wodny od pary pław G1—G2 do linii łączącej główki wejścia głównego, o długości 2,75 km, szerokości w dnie 150,0 m i głębokości technicznej 14,5 m,”,

— uchyla się lit. d,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) falochrony zewnętrzne:

a) falochron główny o długości 2018,8 m,

b) głowica falochronu północnego wyspowego o długości 18,4 m;”,

c) w pkt 4:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pławy świetlne — 4 szt.,”,

— uchyla się lit. b,

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) latarnie, o których mowa w § 1 pkt 5;”,

e) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) „DGPS-RTK”;

8) infrastruktura systemu nadzoru i kontroli ruchu statków „VTS Zatoka Gdańska”, o której mowa w § 1 pkt 9;”,

f) uchyla się pkt 9,

g) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) systemy monitorowania znaków nawigacyjnych;”,

h) uchyla się pkt 12,

i) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) stacje nadbrzeżne automatycznego systemu identyfikacji statków, o którym mowa w § 1 pkt 14.”;

3) w § 3:

a) w pkt 1:

— lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) podejściowy tor wodny Świnoujście — Szczecin o długości 67,7 km (licząc od główek falochronu w kierunku południowym) z odpowiednimi poszerzeniami na łukach toru oraz o następujących szerokościach na odcinkach prostych: od 180 m do 160 m — od km 0 do km 1,8; od 160 m do 130 m — od km 1,8 do km 2,1; od 130 m do 110 m — od km 2,1 do km 2,7; od 110 m do 90 m — od km 2,7 do km 5,5; 90 m — od km 5,5 do km 67,7 i głębokościach technicznych: 14,3 m — od km 0 do km 3,1; 13,0 m — od km 3,1 do km 5,28; 10,5 m — od km 5,28 do km 67,7,”,

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Odra Zachodnia o długości 1,993 km (licząc od południowego końca Kanału Grabowskiego do południowego krańca Wyspy Grodzkiej), o szerokościach na odcinkach: 80 m — od km 0 toru do km 0,329; od 80 m do 100 m — od km 0,329 do km 0,702; od 100 m do 150 m — od km 0,702 do km 0,778; 80 m — od km 0,778 do km 1,993 oraz głębokościach technicznych: 9,7 m — od km 0 do km 0,778; 7,0 m — od km 0,778 do km 1,993,”,

— dodaje się lit. f i g w brzmieniu:

„f) tor wodny w Kanale Polickim (Wąski Nurt) o długości 5,32 km, o szerokościach na odcinkach: 70 m — od km 0 toru do km 5,03; od 160 m do 130 m — od km 5,03 do km 5,15; od 130 m do 140 m — od km 5,15 do km 5,32 oraz głębokościach: 4,5 m — od km 0 do km 5,03 i głębokości 10,5 m — od km 5,03 do km 5,32,

g) tor wodny w Kanale Wietlina (Ciasny Nurt) o długości 3,15 km, szerokości 70 m i głębokości 4,5 m;”,

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) oznakowanie nawigacyjne na torach w kanale Polickim, Wietlina i Skolwińskim — pławy nieświecące — 15 szt.;”,

c) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12) umocnienia brzegowe:

a) Kanał Mieliński od km 5,4 do km 8,6:

— brzeg wschodni o długości 3 200 m,

— brzeg zachodni o długości 2 100 m,

b) umocnienia brzegowe północnego cypla Wyspy Mielin o długości 90 m wraz z nabrzeżem,

c) ostroga palisadowa na połączeniu Starej Świny z Kanałem Piastowskim o długości 300 m.

d) Kanał Piastowski od km 9,5 do km 16,7:

— brzeg wschodni o długości 7 200 m,

— brzeg zachodni o długości 7 200 m,

e) Wyspa Chełm inek:

— ostroga północna o długości 48,4 m,

— umocnienia brzegowe o długości 620 m,

— ostroga południowa o długości 72 m;

13) kotwicowiska:

a) kotwicowisko przy II Bramie Torowej o powierzchni 0,63 km2 i głębokości od 5,9 m do 6,2 m,

b) kotwicowisko „Chełminek” o powierzchni 1,08 km2 i głębokości od 4,8 m do 8,8 m,

c) kotwicowisko „Raduń” o powierzchni 0,10 km2 i głębokości od 8,8 m do 11,8 m,

d) kotwicowisko „Inoujście” o powierzchni 0,10 km2 i głębokości od 2,0 m do 13,5 m;”,

d) w pkt 14 uchyla się lit. e,

e) pkt 15–17 otrzymują brzmienie:

„15) obrotnice:

a) w Porcie Świnoujście — na km 1,8 (obrotnica północna o średnicy 350 m i głębokości 11,0 m).

b) w Porcie Świnoujście — na km 3,5 (obrotnica południowa o średnicy 250 m i głębokości 13,0 m),

c) w Porcie Świnoujście — na km 5,05 (obrotnica Mielińska w kształcie elipsy o osi krótszej o długości 420 m oraz osi dłuższej o długości 525 m i głębokości 13,0 m),

d) na wysokości Polic — na km 49,95 (obrotnica w kształcie elipsy o osi krótszej o długości 400 m i osi dłuższej o długości 850 m i głębokości 10,5 m),

e) przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego — o średnicy 280 m i głębokości 10,5 m,

f) na Przekopie Mieleńskim z rzeką Parnicą o średnicy 300 m i głębokości 10,5 m;

16) „DGPS-RTK”;

17) zintegrowany system nadzoru i kontroli ruchu statków „Vessel Traffic Service;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2004 r. Nr 169, poz. 1766 i Nr 281, poz. 2782.