ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 235, poz. 2350), w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli „Słownik terminów”: część tabeli w brzmieniu:


Beneficjent

Finał beneficiary

Instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie ->operac|i. W przypadku programów pomocy (stosownie do art. 87 Traktatu i w przypadku pomocy przyznanej przez instytucje wyznaczone przez państwa członkowskie) beneficjentami są instytucje, które przyznają pomoc. Występują dwa rodzaje be-neficjentów ->instytucje wdrażające i ->ostateczni odbiorcy pomocy.

otrzymuje brzmienie:


Beneficjent końcowy

Finał beneficiary

Instytucje oraz przedsiębiorstwa publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanieoperacji. W przypadku programów pomocy (stosownie do art. 87 Traktatu i w przypadku pomocy przyznanej przez instytucje wyznaczone przez państwa członkowskie) beneficjentami końcowymi są instytucje, które przyznają pomoc. Występuje jeden rodzaj beneficjentów końcowych — ostateczni odbiorcy pomocy.

2) w rozdziale 1 „Ocena priorytetów i działań SPOT”, w podrozdziale 1.1. „Ocena ex ante działań SPOT” część „Oddziaływanie transportu na środowisko (koszty zewnętrzne)” otrzymuje brzmienie:

„Ocena oddziaływania transportu na środowisko jest dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednym z elementów określenia oddziaływania transportu na środowisko są tzw. koszty zewnętrzne transportu. Koszty te pozwalają na ocenę intensywności szkodliwego oddziaływania poszczególnych gałęzi transportu na środowisko. W Polsce nie ma jeszcze stałego monitoringu oddziaływania transportu na środowisko wyrażonego za pomocą kosztów zewnętrznych. Można jedynie dokonywać szacunku tego oddziaływania. Szacunki te ograniczono do dwóch gałęzi transportu: kolejowego i drogowego. Posłużono się w tym celu wskaźnikami kosztów zewnętrznych na jednostkę pracy transportu (1 tkm i 1 paskm) oraz odniesiono je do 1 km sieci infrastruktury transportu.

Zmiany kosztów zewnętrznych transportu w Polsce dla lat 1990 i 2001 oraz prognozę zmian do 2006 r., zarówno dla transportu kolejowego jak i drogowego, określono w tabeli 3.”;

3) w rozdziale 2 „Cele i priorytety SPOT”, w wykresie 1 „Priorytety, działania, poddziałania i duże projekty SPOT na lata 2004—2006”:

a) w polu Poddziałanie 1.1.1. „Przebudowa linii kolejowych” wartości liczbowe otrzymują brzmienie:

b) w polu Poddziałanie 1.1.2 „Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych” wartości liczbowe otrzymują brzmienie:

4) w rozdziale 3 „Opis działań SPOT”, w podrozdziale 3.1 Działanie 1.1. „Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach”, tabela „Budżet działania” otrzymuje brzmienie: w mln euro (w cenach 2004 r.)


Działanie Łącznie Wspólnota Europejska Budżet Państwa Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego Inne publiczne Prywatne
Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach 376,8 282,6 94,2 10,5

5) w rozdziale 3 „Opis działań SPOT”, w podrozdziale 3.1 Działanie 1.1. „Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach”, w poddziałaniu 1.1.1 „Przebudowa linii kolejowych”:

a) tabela „Zbiorcza tabela poddziałania” otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny Transport
Nazwa priorytetu Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu
Nazwa działania Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
Nazwa poddziałania Przebudowa linii kolejowych
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 311 -kolej
Numer poddziałania 1.1.1.
Czas trwania poddziałania w latach 2004—2008
Instytucja Zarządzająca Minister Infrastruktury
Beneficjenci końcowi

1. Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A., 2. Polskie Koleje Państwowe Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Instytucja Płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy - dotacje inwestycyjne dla współfinansowania wydatków związanych z realizacją zamówień na projektowanie i budowę oraz zamówień na usługi polegające na pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów w oparciu o warunki FIDIC, - dotacje na zakupy taboru dla kolejowych przewozów pasażerskich oraz zamówień na usługi pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów, - dotacje na pokrycie kosztów przygotowania projektów
Max. wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów 100 %
Wsparcie finansowe publiczne ogółem dla poddziałania 266,7 mln euro (w cenach 2004 r.)
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej 200 min euro
Wsparcie finansowe publiczne krajowe 66,7 min euro
Wsparcie finansowe prywatne
Wkład środków publicznych (%) 100 %
Wkład Unii Europejskiej w środkach publicznych (%) Do 75 %
Wkład Unii Europejskiej w całości środków kwalifikowanych (%) Do 75 %
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) Od 25 %
Wkład krajowy w całości środków kwalifikowanych (%) Od 25 %
Wkład prywatny w całości środków kwalifikowanych (%)

b) tabela „Budżet poddziałania ” otrzymuje brzmienie:


w mln euro (w cenach 2004 r.)

Poddziałanie Łącznie Wspólnota Europejska Budżet Państwa Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego Inne publiczne Prywatne
Przebudowa linii kolejowych 266,7 200 66,7

6) w rozdziale 3 „Opis działań SPOT”, w podrozdziale 3.1 Działanie 1.1. „Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach”, w poddziałaniu 1.1.2. „Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych”:

a) tabela „Zbiorcza tabela poddziałania” otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny Transport
1 2
Nazwa priorytetu Zrównoważony gatęziowo rozwój transportu
Nazwa działania Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
Nazwa poddziałania Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych
Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 311 -kolej
Numer poddziatania 1.1.2.
Czas trwania poddziałania w latach 2004—2008
Instytucja Zarządzająca Minister Infrastruktury
Beneficjenci końcowi

1. Polskie Koleje Państwowe Przewozy Regionalne Sp. z o.o., 2. Polskie Koleje Państwowe Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., 3. Polskie Koleje Państwowe S.A., 4. Przedsiębiorstwa kolejowe przewozów pasażerskich, 5. Przedsiębiorstwa i inne instytucje zajmujące się udostępnieniem taboru kolejowego

Instytucja Płatnicza Minister Finansów
Rodzaj pomocy - dotacje inwestycyjne dla współfinansowania wydatków związanych z realizacją zamówień na projektowanie i budowę oraz zamówień na usługi polegające na pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów w oparciu o warunki FIDIC, - dotacje na zakupy taboru dla kolejowych przewozów pasażerskich oraz zamówień na usługi pomocy technicznej w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów, - dotacja na pokrycie kosztów przygotowania projektów
Max. wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wsparcie finansowe publiczne ogółem dla poddziałania 110,1 min euro (w cenach 2004 r.)
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej 82,6 min euro
Wsparcie finansowe publiczne krajowe 27,5 min euro
Wsparcie finansowe prywatne Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wkład środków publicznych (%) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wkład Unii Europejskiej w środkach publicznych (%) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wkład Unii Europejskiej w całości środków kwalifikowanych (%) Do 75 %
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) Od 25 %
Wkład krajowy w całości środków kwalifikowanych (%) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Wkład prywatny w całości środków kwalifikowanych (%) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej

b) tabela „Budżet poddziałania” otrzymuje brzmienie: w min euro (w cenach 2004 r.)


Działanie Łącznie Wspólnota Europejska Budżet Państwa Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego Inne publiczne Prywatne
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw inter-operacyjnych 110,1 82,6 17,1 10,5

7) w rozdziale 3 „Opis działań SPOT”, w podrozdziale 3.2. Działanie 1.2. „Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich” w:

a) działaniu 1.2. „Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich”, w tabeli „Zbiorcza tabela działania”, skreśla się część tabeli w brzmieniu:


Instytucja Wdrażająca Departament Transportu Morskiego

b) poddziałaniu 1.2.1.: „Poprawa dostępu do portów od strony morza”, w tabeli „Zbiorcza tabela poddziałania”, skreśla się część tabeli w brzmieniu:

Instytucja Wdrażająca

Departament Transportu Morskiego

c) poddziałaniu 1.2.2.: „Poprawa infrastruktury w portach morskich”, w tabeli „Zbiorcza tabela poddziałania”, skreśla się część tabeli w brzmieniu:


Instytucja Wdrażająca Departament Transportu Morskiego

d) poddziałaniu 1.2.3.: „Poprawa dostępu do portów morskich od strony lądu”, w tabeli „Zbiorcza tabela poddziałania”, skreśla się część tabeli w brzmieniu:


Instytucja Wdrażająca Departament Transportu Morskiego

8) w rozdziale 3 „Opis działań SPOT”, w podrozdziale 3.4 Działanie 2.1. „Budowa i przebudowa dróg krajowych” w:

a) działaniu 2.1. „Budowa i przebudowa dróg krajowych”, w tabeli „Zbiorcza tabela działania”, skreśla się część tabeli w brzmieniu:


Instytucja Wdrażająca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

b) poddziałaniu 2.1.1.: „Budowa autostrad”, w tabeli „Zbiorcza tabela poddziałania”, skreśla się część tabeli w brzmieniu:


Instytucja Wdrażająca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

c) poddziałaniu 2.1.2.: „Budowa dróg ekspresowych”, w tabeli „Zbiorcza tabela poddziałania”, skreśla się część tabeli w brzmieniu:


Instytucja Wdrażająca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

d) poddziałaniu 2.1.3.: „Przebudowa dróg krajowych”, w tabeli „Zbiorcza tabela poddziałania”, skreśla się część tabeli w brzmieniu:


Instytucja Wdrażająca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

9) w rozdziale 4 „Opis podsumowujący sposób wdrażania działań SPOT”, w części „Zarządzanie finansowe projektami”:

a) tabela 6 „Podział zadań w ramach Ministerstwa Infrastruktury w zakresie wdrażania działań SPOT” otrzymuje brzmienie:


Jednostka/ ciało Zadania
1 2
Zespoły Robocze • udzielanie pozytywnej lub negatywnej rekomendacji odnośnie do wspótfi-nansowania dla każdego wniosku złożonego o współfinansowanie ze środków funduszy strukturalnych w ramach SPOT, • przygotowywanie dla beneficjenta ewentualnych zaleceń w sprawie uzupełnienia wniosku lub aplikacji złożonych dla projektów proponowanych do współfinansowania z funduszy strukturalnych w ramach SPOT, • przedstawianie opinii w sprawie sprawozdań z realizacji projektów oraz działania w ramach SPOT, * zgłaszanie wniosków dotyczących realizacji poszczególnych projektów realizowanych w ramach SPOT, • opracowywanie propozycji przesunięć środków funduszy strukturalnych pomiędzy poszczególne działania lub priorytety w ramach SPOT, które zostają następnie zgłoszone Przewodniczącemu Komitetu Monitorującego do spraw SPOT
Jednostka Zarządzająca

Departament Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich

• udział w procesie weryfikacji wniosków dla projektów zgłoszonych przez Instytucje Wdrażające lub beneficjenta, • przeprowadzenie oceny finansowej wniosku, w tym ocenianie, czy właściwie zostały przedstawione koszty kwalifikowane projektu, • przeprowadzanie oceny ekonomicznotechnicznej wniosków złożonych w ramach Priorytetu 3, * przeprowadzanie oceny wniosków w zakresie zgodności ze strategiami oraz oceny ekonomicznotechnicznej w ramach działania 1.3,
• weryfikacja wniosków projektów zgłaszanych przez beneficjentów: dokonywanie formalnej oceny składanych wniosków (czy spełniają warunki Programu),
• przygotowywanie listy zaopiniowanych i rekomendowanych wniosków do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury,
• koordynacja całości działań związanych z wyborem projektów,
• współpraca z Departamentem Programowania i Strategii przy przygotowaniu decyzji w sprawie realokacji środków w ramach programu, przedkładanie ich do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu, a następnie Komisji Europejskiej,
• przygotowanie umowy o dofinansowanie projektu z beneficjentami projektów zaakceptowanych przez Ministra Infrastruktury,
• udział w pracach komisji przetargowych.
• przeprowadzanie kontroli ex ante zamówień publicznych,
• prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji programu,
• prowadzenie sekretariatu Komitetu Monitorującego,
• koordynacja spraw związanych z Komitetem Sterującym, w tym prowadzenie Sekretariatu Komitetu Sterującego,
• przygotowywanie rocznych sprawozdań i przekazywanie ich Ministerstwu Gospodarki i Pracy, po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący,
• przygotowanie i wdrożenie systemu monitorowania.
• przygotowywanie okresowych sprawozdań z wdrażania programu na podstawie informacji przekazywanych przez beneficjentów.
• przeprowadzanie bieżącej kontroli projektów na podstawie otrzymanych sprawozdań monitoringowych (dotyczących przestrzegania procedur monitoringu itp.); dokonywanie okresowej analizy ryzyka powodzenia programu.
• przygotowanie raportów o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie realizacji.
• opracowywanie wieloletnich i rocznych prognoz wydatków w ramach programu.
• przygotowywanie wniosków dla Departamentu Budżetu i Analiz Ekonomicznych o wypłatę środków beneficjentom na podstawie zweryfikowanych faktur
• obsługa systemu SIMIK,
• archiwizacja dokumentacji w zakresie zadań departamentu.
• obsługa Zespołu Roboczego SPOT do spraw Priorytetu 3-Pomoc Techniczna,
• prowadzenie rejestru kontraktów,
• współpraca z beneficjentami przy wdrażaniu projektu.
• upowszechnianie informacji/kampanie informacyjne na temat działań SPOT i dostępności środków, rozpowszechnianie informacji na temat interwencji i osiągnięć funduszy strukturalnych — SPO, promocja programu, organizacja seminariów i szkoleń dla uczestników procesu zarządzania (Instytucje Wdrażające), jak też dla odbiorców pomocy, promocja partnerstwa.
• udział w pracach zespołów roboczych.
• udział w pracach Komitetu Sterującego,
• udział w pracach Komitetu Monitorującego
Departament • przygotowanie dokumentów programowych.
Programowania • przygotowywanie Uzupełnień Programów wraz z ewaluacją ex ante.
i Strategii • współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji w procesie ewaluacji końcowej projektu.
• aktualizowanie bazy danych na temat potencjalnych projektów (Ministra Gospodarki i Pracy),
• przygotowanie raportów o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie realizacji.
• archiwizacja dokumentacji w zakresie zadań departamentu
Departamenty merytoryczne • współpraca z Departamentem Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich w zakresie przygotowania i oceny potencjalnych projektów.
• obsługa systemu SIMIK,
• udział w pracach komisji przetargowych,
• archiwizacja dokumentacji w zakresie zadań departamentu,
• opiniowanie dokumentacji przetargowej i kontraktowej przekazywanej przez Departament Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich,
• udział w pracach zespołów roboczych,
• obsługa zespołów roboczych SPOT, • dokonywanie oceny ekonomicznotechnicznej projektów,
• przygotowanie raportów o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie realizacji
Departament Budżetu i Analiz Ekonomicznych • nadzór nad zachowaniem przez instytucje biorące udział we wdrażaniu pomocy oddzielnego systemu rachunkowości dla środków Wspólnotowych oraz odpowiedniego kodu księgowego,
• obsługa systemu SIMIK,
• obsługa rachunków bankowych związanych z realizacją SPOT na poziomie Ministerstwa Infrastruktury,
• archiwizacja dokumentacji w zakresie zadań departamentu,
• weryfikacja pod względem księgowym złożonych przez beneficjentów wniosków o refundację, które zostały wcześniej potwierdzone przez Departament Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich,
• dokonywanie przelewów na rachunki beneficjentów,
• przygotowywanie okresowych zestawień płatności,
• przygotowanie raportów o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie realizacji
Departament Kontroli • koordynacja działań kontrolnych podejmowanych z ramienia Ministerstwa Infrastruktury, związanych z realizacją projektów wspótfinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie planowania, programowania, analiz i sprawozdawczości,
• organizowanie i prowadzenie kontroli zgodnie z planem, a także — w miarę potrzeb — kontroli doraźnych,
• obsługa systemu SIMIK,
• opracowanie rocznych planów kontroli w ww. zakresie,
• przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem, a także — w miarę potrzeb — kontroli doraźnych,
• przygotowywanie raportów z przeprowadzonych kontroli,
• opracowywanie i przedkładanie Ministrowi okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej,
• współpraca z Biurem Audytu Wewnętrznego w zakresie działań związanych z kontrolą funduszy strukturalnych,
• archiwizacja dokumentacji w zakresie zadań departamentu,
• przygotowanie raportów o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie realizacji
Biuro Audytu Wewnętrznego • przygotowanie i wdrożenie systemu audytu,
• opracowanie rocznych planów audytu,
• przeprowadzanie audytu systemu i procedur,
• archiwizacja dokumentacji w zakresie zadań departamentu,
• przygotowanie raportów o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie realizacji

b) wykres 2 „Schemat struktury zarządzania i finansowania SPOT” otrzymuje brzmienie:

10) w rozdziale 5 „Plan finansowy SPOT” tabela 7 „Szacunkowa tabela finansowa dla SPO Transport w euro w cenach 2004 r. wg priorytetów i działań w latach 2004—2006” otrzymuje brzmienie:


Priorytety / działania / poddziałania / duże projekty programu operacyjnego Kategoria interwencji Koszty ogółem

Publiczne

Prywatne*
Ogółem

Wkład wspólnotowy

Krajowy wkład publiczny

EFRR Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) Finansowy Instrument Sterowania Rybołówstwem (FISR) Ogółem Budżet Państwa Budżety jednostek samorządu terytorialnego Inny* (podać jaki).......
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu 568250000 568250000 42610000 142150000 115450000 26700000 11901887
Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach 311 376816067 376816067 28260000 94216067 83716067 10500000
Poddziałania: 1.1.1 Przebudowa linii kolejowych 311 266676567 266676567 20000000 66676567 66676567
1.1.2 Zakup i modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw inter-operacyjnych 110139500 110139500 8260000 27539500 17039500 10500000
Działanie 1.2. Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich 315,312, 316,318 159833383 159833383 11980000 40033383 23833383 16200000
Poddziałania

1.2.1 Poprawa dostępu do portów od strony morza

316 48356696 48356696 3620000 12156696 12156696
1.2.2. Poprawa infrastruktury w portach morskich 315 46676687 46676687 3500000 11676687 11676687
1.2.3. Poprawa dostępu do portów morskich od strony lądu 312 64800000 64800000 4860000 16200000 16200000
Działanie 1.3. Rozwój systemów intermodalnych 318 31600550 31600550 2370000 7900550 7900550 11901887
Poddziałania: 1.3.1. Budowa centrów logistycznych 318 17333363 17333363 1300000 4333363 4333363 6500000
1.3.2. Budowa terminali kontenerowych 318 14267187 14267187 1070000 3567187 3567187 5401887
Priorytet 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa 971295967 971295967 72828446 243011502 138095072 104916430
Działanie 2.1. Budowa i przebudowa dróg krajowych 3121, 312,313 529712670 529712670 39728446 132428205 132428205
Poddziałania: 2.1.1. Budowa autostrad 313 200000020 200000020 15000000 50000020 50000020
2.1.2. Budowa dróg ekspresowych 312 115733353 115733353 8680000 28933353 28933353
2.1.3. Przebudowa dróg krajowych 3121 213979297 213979297 16048446 53494832 53494832
Działanie 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu 3121 418916430 418916430 31400000 104916430 104916430
Działanie 2.3. Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 319 22666867 22666867 1700000 5666867 5666867
Poddziałania: 2.3.1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych 319 14933353 14933353 1120000 3733353 3733353
2.3.2. Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego 319 7733514 7733514 580000 1933514 1933514
Priorytet 3. Pomoc techniczna dla SPOT 41 12000050 12000050 900000 3000050 3000050
Działanie 3.1. Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT 41 9333353 9333353 700000 2333353 2333353
Działanie 3.2. Informacja i promocja operacji SPOT 41 2666697 2666697 200000 666697 666697
Ogółem SPO Transport 1551546017 1551546017 116338446 388161552 256545122 131616430 11901887
Całkowite związane zEFRR 1551546017 1551546017 116338446 388161552 256545122 131616430 11901887
Całkowite związane zEFS
Całkowite związane z EFOiGR
Całkowite związane zFISR

* Podane kwoty środków prywatnych nie stanowią elementu planu finansowego, są to szacunkowe wielkości udziału prywatnego w projektach uzyskujących pomoc publiczną.

11) rozdział 6 „Opis rozwiązań dotyczących zapewnienia wspótfinansowania SPOT” otrzymuje brzmienie:

„Podstawową zasadą przyznawania pomocy w ramach funduszy strukturalnych jest zasada współfinansowania. Poszczególne działania w ramach SPOT mogą być współfinansowane ze źródeł publicznych lub prywatnych. Źródłami publicznymi będą głównie: budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach projektów przewidzianych do realizacji przewiduje się współfinansowanie ich głównie ze środków państwowych jednostek budżetowych. Krajowego Funduszu Drogowego, opłat portowych oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na charakter działań głównym źródłem współfinansowania krajowego będzie budżet państwa. Dotyczy to współfinansowania projektów, służących przebudowie linii kolejowych, poprawy dostępu do portów morskich od strony morza, przebudowy dróg krajowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.”;

12) w załączniku nr 1 „Zasady wyboru projektów w obszarze infrastruktury transportu” schemat przedstawiający procedurę przedkładania wniosków otrzymuje brzmienie:

13) w załączniku nr 2 „Zasady kwalifikacji wydatków w ramach SPOT” część określająca podstawy prawne kwalifikowalności projektów i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymuje brzmienie:

„Podstawy prawne zagadnienia kwalifikowalności projektów i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią w szczególności następujące wspólnotowe akty prawne:

- rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych na operacje współfinansowane z Funduszy Strukturalnych.

W polskim systemie prawnym podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie korzystania ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.”;

14) użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz „Beneficjent” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „beneficjent końcowy”;

15) użyte w tabelach, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „Departament Programowania i Strategii” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Departament Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich”, z wyłączeniem tabeli 6 „Podział zadań w ramach Ministerstwa Infrastruktury w zakresie wdrażania działań SPOT”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.