ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach

Na podstawie art. 18a ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad gromadzi dane dotyczące sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli oraz promów, sporządzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582), oraz sporządza informacje o sieci tych dróg, dla celów:

1) statystycznych;

2) obronności.

2. Sporządzanie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, odbywa się przez wypełnienie odpowiedniego formularza danych o sieci dróg publicznych. Wzory formularzy określa załącznik do rozporządzenia.

3. Sporządzanie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, odbywa się przez wypełnienie karty obiektu mostowego oraz przez sporządzenie i prowadzenie mapy techniczno-eksploatacyjnej dróg publicznych, określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

4. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad udostępnia każdorazowo dane, o których mowa w ust. 1, na żądanie uprawnionych do ich otrzymania organów administracji publicznej.

§ 2. 1. Zarządcy dróg w granicach miast na prawach powiatu, inni zarządcy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, koncesjonariusze autostrad płatnych oraz spółki, które zawarty umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, sporządzają informacje dla celów statystycznych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza danych o sieci dróg publicznych i przekazują je Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad raz w roku w terminie do końca pierwszego kwartału, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 3. 1. W celu aktualizacji sporządzonych i prowadzonych przez zarządców dróg map techniczno-eksploatacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 3, w zakresie dotyczącym dróg zarządzanych przez innych zarządców dróg, mapy techniczno-eksploatacyjne udostępniane są corocznie w trzech egzemplarzach w terminie:

1) do dnia 10 kwietnia – przez zarządcę dróg powiatowych i wszystkich dróg w granicach miasta na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz gminnych – zarządcy dróg wojewódzkich;

2) do dnia 20 kwietnia – przez zarządcę dróg wojewódzkich, koncesjonariusza autostrady płatnej i spółkę, która zawarła umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Mapy udostępnione zgodnie z ust. 1 podlegają zwrotowi niezwłocznie po ich wykorzystaniu.

§ 4. Zarządcy dróg przekazują cztery egzemplarze kart obiektów mostowych, o których mowa w § 1 ust. 3, do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w terminie 14 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

§ 5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad udostępnia uprawnionym organom administracji publicznej:

1) prowadzoną przez siebie mapę techniczno-eksploatacyjną dróg publicznych, aktualizowaną w trybie § 3 – corocznie;

2) karty obiektów mostowych – każdorazowo po ich otrzymaniu od zarządców dróg zgodnie z § 4.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (poz. 583)

WZORY

FORMULARZY O SIECI DRÓG PUBLICZNYCH


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz.1429).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie trybu sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych (Dz. U. Nr 17, poz. 225).