ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

Na podstawie art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób numeracji dróg publicznych, zwanych dalej „drogami", obiektów mostowych i tuneli;

2) zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, zwanej dalej „ewidencją";

3) treść i sposób prowadzenia rejestru numerów nadanych drogom oraz rejestru jednolitych numerów inwentarzowych (JNI) nadanych obiektom mostowym i tunelom.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) systemie referencyjnym – rozumie się przez to tworzący sieć drogową zbiór pomierzonych pod względem długości odcinków drogowych (odcinków referencyjnych), których początki i końce stanowią punkty referencyjne;

2) kilometrażu – rozumie się przez to odległość danego miejsca na drodze od początku tej drogi;

3) kilometrażu lokalnym – rozumie się przez to odległość danego miejsca na drodze od określonego punktu referencyjnego;

4) przekrojach charakterystycznych drogi – rozumie się przez to przekroje poprzeczne w miejscach, gdzie następuje zmiana parametrów technicznych drogi;

5) klasie drogi – rozumie się przez to klasę drogi, o której mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

6) wyróżniku województwa – rozumie się przez to wyróżnik województwa, o którym mowa w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379, z 2003 r. Nr 161, poz. 1564 oraz z 2004 r. Nr 110, poz. 1169).

§ 3. 1. Każdej drodze nadaje się numer, zwany dalej „numerem drogi".

2. Numer drogi nadawany jest na potrzeby oznaczania przebiegu drogi na mapach oraz oznakowania dróg zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2)).

§ 4. 1. Ustala się następujący sposób numeracji dróg:

1) drogi krajowe – liczba jedno- lub dwucyfrowa, z możliwością poprzedzenia liczby literą A na odcinkach dróg o parametrach autostrady lub literą S na odcinkach dróg o parametrach drogi ekspresowej;

2) drogi wojewódzkie – liczba trzycyfrowa;

3) drogi powiatowe – liczba czterocyfrowa i wyróżnik województwa;

4) drogi gminne – liczba sześciocyfrowa i wyróżnik województwa.

2. Numery dróg krajowych i wojewódzkich powinny być niepowtarzalne na obszarze kraju i niezmienne w przypadku ciągu komunikacyjnego przekraczającego granice administracyjne województw.

3. Numery dróg powiatowych i gminnych powinny być niepowtarzalne na obszarze województwa i niezmienne w przypadku ciągu komunikacyjnego przekraczającego granice administracyjne powiatów lub gmin.

§ 5. 1. Zarządca drogi ustala numer ewidencyjny odcinka zarządzanej drogi, zwany dalej „numerem ewidencyjnym drogi".

2. Numer ewidencyjny drogi składa się:

1) dla dróg krajowych:

a) autostrad i dróg ekspresowych – odpowiednio, z litery A lub S, numeru drogi poprzedzonego zerami do uzyskania formatu sześciocyfrowego,dwucyfrowego identyfikatora województwa, określonego w przepisach o statystyce publicznej, trzech zer oraz liczby dwucyfrowej,

b) dróg krajowych w miastach na prawach powiatu – z litery K, numeru drogi poprzedzonego zerami do uzyskania formatu sześciocyfrowego oraz siedmiocyfrowego identyfikatora miasta, określonego w przepisach o statystyce publicznej,

c) pozostałych dróg krajowych – z litery K, numeru drogi poprzedzonego zerami do uzyskania formatu sześciocyfrowego, dwucyfrowego identyfikatora województwa, określonego w przepisach o statystyce publicznej, trzech zer oraz liczby dwucyfrowej;

2) dla dróg wojewódzkich:

a) dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu – z litery W, numeru drogi poprzedzonego zerami do uzyskania formatu sześciocyfrowego oraz siedmiocyfrowego identyfikatora miasta, określonego w przepisach o statystyce publicznej,

b) pozostałych dróg wojewódzkich – z litery W, numeru drogi poprzedzonego zerami do uzyskania formatu sześciocyfrowego, dwucyfrowego identyfikatora województwa, określonego w przepisach o statystyce publicznej, oraz pięciu zer;

3) dla dróg powiatowych:

a) dróg powiatowych w miastach na prawach powiatu – z litery P, numeru drogi poprzedzonego zerami do uzyskania formatu sześciocyfrowego oraz siedmiocyfrowego identyfikatora miasta, określonego w przepisach o statystyce publicznej,

b) pozostałych dróg powiatowych – z litery P, numeru drogi poprzedzonego zerami do uzyskania formatu sześciocyfrowego, czterocyfrowe-go identyfikatora powiatu, określonego w przepisach o statystyce publicznej, oraz trzech zer;

4) dla dróg gminnych:

a) dróg gminnych w miastach na prawach powiatu – z litery G, numeru drogi zapisanego w formacie sześciocyfrowym oraz siedmiocyfrowego identyfikatora miasta, określonego w przepisach o statystyce publicznej,

b) pozostałych dróg gminnych – z litery G, numeru drogi zapisanego w formacie sześciocyfrowym oraz siedmiocyfrowego identyfikatora gminy, określonego w przepisach o statystyce publicznej.

§ 6. 1. Zarządca drogi ustala numer ewidencyjny dla obiektów mostowych i tuneli.

2. Numerem ewidencyjnym dla obiektów mostowych i tuneli jest JNI.

3. JNI nadaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie zgłoszenia właściwego zarządcy drogi:

1) nowym obiektom mostowym i tunelom, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na ich użytkowanie;

2) obiektom mostowym i tunelom użytkowanym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia – w trakcie zakładania ewidencji.

4. JNI jest liczbą ośmiocyfrową.

5. JNI nie ulega zmianie w okresie użytkowania obiektu mostowego i tunelu.

6. Obiekty mostowe przedzielone podłużną szczeliną zarówno w przęsłach, jak i na podporach, stanowią w ewidencji oddzielne obiekty mostowe, o ile każdy z wydzielonych obiektów będzie budowlą stanowiącą całość techniczno-użytkową.

7. Obiekty mostowe o różnych rodzajach konstrukcji przęseł w ciągu tej samej drogi opartych na wspólnych podporach stanowią w ewidencji jeden obiekt.

8. Tunele prowadzące niezależne jezdnie tej samej drogi, połączone między sobą tunelami poprzecznymi, stanowią w ewidencji jeden obiekt.

§ 7. 1. Zarządca drogi ustala numer ewidencyjny dla przepustów i promów.

2. Numer ewidencyjny dla przepustów i promów składa się z jednoliterowego wyróżnika województwa, numeru drogi poprzedzonego zerami do uzyskania formatu sześciocyfrowego oraz numeru przepustu i promu poprzedzonego zerami do uzyskania formatu w zapisie pięciocyfrowym.

§ 8. 1. Dla celów ewidencyjnych prowadzi się jednolity sposób lokalizacji w ciągu drogi:

1) elementów drogi;

2) zmian parametrów technicznych drogi;

3) drogowych obiektów inżynierskich;

4) promów;

5) urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu i innych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

2. Jednolity sposób lokalizacji, o którym mowa w ust. 1, określa się poprzez:

1) system referencyjny – dla dróg, na których ten system został wprowadzony, oraz:

2) kilometraż – dla wszystkich kategorii dróg;

3) kilometraż lokalny – na tych odcinkach dróg, dla których został wprowadzony.

§ 9. 1. Ewidencja obejmuje następujące dokumenty ewidencyjne:

1) książkę drogi, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) dziennik objazdu dróg, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) mapę techniczno-eksploatacyjną dróg, sporządzaną z zastosowaniem znaków umownych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) książki obiektów mostowych oraz tuneli, których wzory określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) kartę obiektu mostowego, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wykazy obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, których wzory określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Dokumenty ewidencyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, prowadzi się do czasu rozbiórki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 3)), drogi, obiektu mostowego, tunelu, przepustu.

3. Dokumenty ewidencyjne promu prowadzi się do czasu wycofania promu z eksploatacji.

§ 10. Książkę drogi prowadzi właściwy zarządca drogi oddzielnie dla każdego odcinka drogi.

§ 11. Dziennik objazdu dróg prowadzi właściwy zarządca drogi oddzielnie dla każdej kategorii drogi.

§ 12. 1. Mapę techniczno-eksploatacyjną dróg sporządza się i prowadzi:

1) w skali 1: 25000 lub większej – dla dróg powiatowych oraz wszystkich kategorii dróg publicznych w granicach miast na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) w skali 1: 100000 – dla dróg wojewódzkich i krajowych.

2. Nie sporządza się map techniczno-eksploatacyjnych dla dróg gminnych.

3. Zarządcy dróg przekazują między sobą informacje niezbędne do prowadzenia mapy techniczno-eksploatacyjnej dróg, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583).

4. Mapę techniczno-eksploatacyjną dróg, zawierającą w swej treści rozmieszczenie państwowych rezerw mobilizacyjnych, zakłada się, przechowuje i przekazuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm. 4)).

§ 13. Książki obiektu mostowego oraz tunelu sporządza się w jednym egzemplarzu i prowadzi się osobno dla każdego obiektu mostowego oraz tunelu.

§ 14. 1. Kartę obiektu mostowego sporządza się i prowadzi w pięciu egzemplarzach, osobno dla: mostów, wiaduktów i estakad, gdy rozpiętość teoretyczna przynajmniej jednego z przęseł jest większa niż 20 m lub całkowita długość obiektu jest równa 50 m lub większa.

2. Kartę obiektu mostowego przekazuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach.

§ 15. 1. Wykaz obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów prowadzi się dla wszystkich obiektów mostowych, tuneli, promów i przepustów o świetle otworu równym lub większym niż 150 cm.

2. Wykaz obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów sporządza się kategoriami dróg, zgodnie z ich rosnącą numeracją i kilometrażem, osobno dla:

1) mostów, wiaduktów, estakad i kładek dla pieszych;

2) tuneli;

3) przejść podziemnych;

4) przepustów;

5) promów.

§ 16. Aktualizowania ewidencji dokonuje się na bieżąco, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego za rok kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający.

§ 17. 1. Ewidencję prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed utratą danych.

§ 18. 1. Rejestr numerów nadanych drogom prowadzą:

1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad odrębnie dla dróg krajowych i wojewódzkich;

2) zarządy województw odrębnie dla dróg powiatowych i gminnych.

2. Rejestr numerów nadanych drogom powinien zawierać numer drogi i przebieg drogi.

3. Aktualizowania rejestru numerów nadanych drogom dokonuje się na wniosek właściwego zarządcy drogi.

§ 19. 1. Rejestr JNI nadanych obiektom mostowym i tunelom powinien zawierać:

1) określenie rodzaju obiektu;

2) numer drogi;

3) kilometraż;

4) kod jednostki administracji drogowej;

5) kod jednostki administracji publicznej;

6) nazwę miejscowości położonej najbliżej obiektu;

7) datę nadania JNI.

2. Aktualizowania rejestru JNI dokonuje się na wniosek zarządcy drogi.

§ 20. 1. Rejestry, o których mowa w § 18 i 19, prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Prowadzenie rejestrów w formie elektronicznej wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed utratą danych.

§ 21. 1. Dla dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów użytkowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nieobjętych ewidencją na podstawie dotychczasowych przepisów, należy założyć ewidencję zgodnie z przepisami rozporządzenia, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Ewidencja założona i prowadzona dla dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, użytkowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie dotychczasowych przepisów, stanowi integralną część ewidencji prowadzonej zgodnie z przepisami rozporządzenia.

3. Aktualizacji ewidencji założonej i prowadzonej dla dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów na podstawie dotychczasowych przepisów należy dokonać w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (poz. 582)

Załącznik 2

WZÓR

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1593 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, ^oz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393, z 2001 r. Nr 69, poz. 722 oraz z 2003 r. Nr 5, poz. 54), które zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) utraciło moc z dniem 9 grudnia 2004 r.