ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb sporządzania i aktualizacji przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, zwanego dalej „przedsiębiorcą”, planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, a w szczególności wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;

2) zawartość planu, o którym mowa w pkt 1, zwanego dalej „planem”;

3) rodzaje przedsiębiorców niepodlegających obowiązkowi sporządzania planu.

§ 2. Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą:

1) polegającą wyłącznie na dostarczaniu udogodnień towarzyszących;

2) wyłącznie na obszarze nieprzekraczającym granic administracyjnych gminy.

§ 3. 1. Przedsiębiorca, z zastrzeżeniem ust. 2, sporządza plan dla obszaru wykonywania działalności telekomunikacyjnej, określonego we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

2. Przedsiębiorca sporządza plan dla faktycznego obszaru wykonywanej działalności w przypadku, gdy obszar ten jest mniejszy od określonego we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Przedsiębiorca wykonujący działalność telekomunikacyjną na jednym lub kilku obszarach, które nie przekraczają granic administracyjnych powiatu, sporządza plan dla całości lub części powiatu, na obszarze którego wykonuje działalność, zwany dalej „planem lokalnym”.

4. Przedsiębiorca wykonujący działalność telekomunikacyjną na jednym lub kilku obszarach, które przekraczają granice administracyjne powiatu, sporządza plan dla części lub całości każdego województwa, na obszarze którego wykonuje działalność, zwany dalej „planem rejonowym”.

5. Przedsiębiorca, o którym mowa w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 192, poz. 1965), sporządza plan dla obszaru całego kraju, zwany dalej „planem ogólnym”, oraz plan rejonowy odrębnie dla obszaru każdego województwa, na obszarze którego wykonuje działalność.

§ 4.1. Przedsiębiorca sporządzający plan dokonuje:

1) analizy potencjalnych, szczególnych zagrożeń na obszarze, na którym wykonuje działalność telekomunikacyjną;

2) oceny wpływu szczególnych zagrożeń na własną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz zdolność do zachowania ciągłości prowadzonej przez siebie działalności telekomunikacyjnej;

3) analizy potrzeb w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego, organom koordynującym działania ratownicze, służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy oraz innym podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwanym dalej „właściwymi organami i służbami”, a także oceny możliwości zapewnienia tych potrzeb.

2. Analizy i oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, na potrzeby sporządzania planów rejonowych i lokalnych, przedsiębiorca dokonuje na podstawie danych uzyskanych, po wystąpieniu o ich udostępnienie, od właściwych terytorialnie wojewodów lub starostów.

3. Analizy i oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, na potrzeby sporządzania planów ogólnych, przedsiębiorca dokonuje na podstawie danych uzyskanych, po wystąpieniu o ich udostępnienie, od organów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, lub wskazanych przez nie centralnych organów administracji rządowej, odpowiednio do ich kompetencji.

§ 5. Plan ogólny powinien zawierać w szczególności:

1) podstawowe dane identyfikujące przedsiębiorcę określone w art. 10 ust. 4 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „ustawą”;

2) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów osób odpowiedzialnych za sporządzenie planu, wraz z określeniem zakresu ich kompetencji;

3) wykaz przeprowadzonych uzgodnień, wraz z potwierdzeniem ich dokonania przez podmioty, o których mowa w § 8;

4) ogólną charakterystykę prowadzonej działalności telekomunikacyjnej, w tym charakterystykę świadczonych usług oraz wykaz obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej o znaczeniu kluczowym dla funkcjonowania przedsiębiorcy i obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa ustalonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090);

5) wyniki analiz i oceny, o których mowa w § 4 ust. 1;

6) procedury współpracy przedsiębiorcy w sytuacjach szczególnych zagrożeń z innymi przedsiębiorcami, dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, w tym w szczególności współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;

7) procedury współpracy przedsiębiorcy z podmiotami, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy, w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia i odtwarzania dostępu telekomunikacyjnego, w tym na zasadach preferencyjnych, po dokonaniu oceny, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

8) procedury, warunki i sposób zapewnienia połączeń telekomunikacyjnych na zasadach preferencyjnych dla właściwych organów i służb, innych niż określone w pkt 7, ustalone na podstawie oceny, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, wraz z ich wykazem;

9) wykaz elementów sieci telekomunikacyjnych oraz sposób ich przygotowania do zapewnienia telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, wraz z procedurami uruchomienia tych elementów;

10) procedury współpracy z ministrem właściwym do spraw łączności. Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanym dalej „Prezesem URTiP”, oraz właściwymi organami i służbami w zakresie sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania, dotyczących sytuacji szczególnych zagrożeń, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem imion i nazwisk osób lub nazw służb, właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, adresów lub siedzib, numerów telefonów i innych danych kontaktowych oraz zakresem ich kompetencji;

11) opis struktur organizacyjnych przedsiębiorcy obowiązujących w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych zagrożeń wraz z wykazem imion i nazwisk osób lub nazw służb, właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, adresów lub siedzib, numerów telefonów i innych danych kontaktowych oraz zakresem ich kompetencji;

12) opis wdrożonych systemów zabezpieczeń przed zakłóceniami, skutkami katastrof, klęsk żywiołowych i nieuprawnionym dostępem oraz procedur działania i środków wdrażanych w sytuacjach szczególnych zagrożeń dla zabezpieczenia własnej infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorcy;

13) wykaz obiektów i elementów infrastruktury telekomunikacyjnej dostosowanych do współpracy z ruchomymi urządzeniami telekomunikacyjnymi używanymi przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, wraz z procedurami ich użycia;

14) wykaz zrealizowanych inwestycji, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. Nr 180, poz. 1855).

§ 6. Plan rejonowy powinien zawierać w szczególności:

1) treści określone w § 5 pkt 1—6, 8 i 10—14;

2) procedury współpracy przedsiębiorcy z właściwymi organami i służbami w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usług oraz ich odtwarzania na zasadach preferencyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń;

3) wykaz urządzeń telekomunikacyjnych przeznaczonych lub możliwych do udostępnienia przez przedsiębiorcę innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym lub właściwym organom i służbom, niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczych oraz procedury udostępniania tych urządzeń;

4) charakterystykę asortymentową i ilościową zgromadzonych przez przedsiębiorcę rezerw przeznaczonych na utrzymanie ciągłości świadczenia usług oraz ich odtwarzanie w sytuacjach szczególnych zagrożeń wraz z procedurami ich użycia lub charakterystykę warunków zapewnienia dostawy urządzeń i podzespołów rezerwowych oraz usług zgodnie z umowami zawartymi z dostawcami;

5) wykaz właściwych organów i służb, dla których przedsiębiorca zapewnia dostęp telekomunikacyjny lub świadczy usługi wraz z określeniem ich rodzajów oraz procedur, warunków i sposobów świadczenia, utrzymania i odtwarzania tych usług lub dostępu, realizowanych po dokonaniu oceny, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

§ 7. Plan lokalny powinien zawierać w szczególności:

1) treści określone w § 5 pkt 1—6, 8, 11, 12 oraz § 6 pkt 2—5;

2) procedury współpracy z Prezesem URTiP oraz właściwymi organami i służbami w zakresie sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania, dotyczących sytuacji szczególnych zagrożeń, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem imion i nazwisk osób lub nazw służb, właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, adresów lub siedzib, numerów telefonów i innych danych kontaktowych oraz zakresem ich kompetencji.

§ 8. 1. Przedsiębiorca sporządzający plan ogólny dokonuje jego uzgodnień z:

1) Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych — w zakresie określonym w § 5 pkt 7—10 i 13;

2) ministrem właściwym do spraw zagranicznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, Ministrem Sprawiedliwości, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefem Agencji Wywiadu — w zakresie określonym w § 5 pkt 7 i 8;

3) ministrem właściwym do spraw łączności — w zakresie określonym w § 5 pkt 9, 10 i 14;

4) Prezesem URTiP — w zakresie określonym w § 5 pkt 10, 13 i 14.

2. Przedsiębiorca sporządzający plan rejonowy dokonuje jego uzgodnień z:

1) ministrem właściwym do spraw łączności — w zakresie określonym w § 5 pkt 10 i 14;

2) Prezesem URTiP — w zakresie określonym w § 5 pkt 10, 13 i 14;

3) właściwym wojewodą — w zakresie określonym w § 5 pkt 8 i 10 oraz w § 6 pkt 2 i 5.

3. Przedsiębiorca sporządzający plan lokalny dokonuje jego uzgodnień z:

1) Prezesem URTiP — w zakresie określonym w § 7 pkt 2;

2) właściwym starostą — w zakresie określonym w § 5 pkt 8, § 6 pkt 2 i 5 oraz § 7 pkt 2.

§ 9. Po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w § 8, przedsiębiorca wprowadza plan do stosowania, co potwierdza podpisem osoba uprawniona do prowadzenia spraw przedsiębiorcy w zakresie określonym w rozporządzeniu.

§ 10. 1. Po zatwierdzeniu planu przedsiębiorca przekazuje:

1) po jednym egzemplarzu planu, o którym mowa w § 3 ust. 4 i 5, ministrowi właściwemu do spraw łączności oraz Prezesowi URTiP;

2) po jednym egzemplarzu planu, o którym mowa w § 3 ust. 3, Prezesowi URTiP.

2. W przypadku stwierdzenia braku kompletności planu, Prezes URTiP zwraca go przedsiębiorcy, wyznaczając termin jego uzupełnienia.

3. Przedsiębiorca sporządza i przekazuje nieodpłatnie wyciąg z planu, sporządzony w zakresie zagadnień podlegających uzgodnieniom, organom uzgadniającym plan, na ich wniosek.

§ 11. 1. Plan podlega okresowej aktualizacji — nie rzadziej niż raz na 3 lata, w trybie określonym w § 4—10.

2. Plan podlega bieżącej aktualizacji w przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na jego zawartość, a w szczególności:

1) w przypadku zmian w infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz zakresie wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, wpływających na zmianę sposobu i formę realizacji planu;

2) w przypadku zmiany danych identyfikujących przedsiębiorcę, warunków lub procedur współpracy z organami uzgadniającymi zawartość planu;

3) na wniosek właściwych organów administracji publicznej uzgadniających zawartość planu, uzasadniony zmianami potrzeb, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

4) w przypadku zmiany danych dotyczących szczególnych zagrożeń.

3. Zmiana treści planu, o których mowa w § 5 pkt 7—10, 13 i 14, § 6 pkt 2 i 5 oraz § 7 pkt 2, wymaga uzgodnienia z organami, o których mowa w § 8, w zakresie ich właściwości.

4. Treść każdej zmiany planu przedsiębiorca przekazuje odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw łączności lub Prezesowi URTiP.

5. Do zmiany planu stosuje się przepisy § 10.

§ 12. 1. Przedsiębiorca sporządza plan zgodnie z przepisami rozporządzenia w terminie dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych lub dostarczania sieci telekomunikacyjnej albo od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później.

2. Plany przedsiębiorców sporządzone na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują moc do czasu sporządzenia planów na podstawie rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania przez operatorów publicznych planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz jego aktualizacji (Dz. U. Nr 66, poz. 667), które na podstawie art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.