ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalania opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat za czynności związane z:

1) obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego;

2) badaniami na potrzeby oceny zgodności wyposażenia morskiego;

3) certyfikacją;

4) sprawdzaniem zgodności wyposażenia morskiego z wymaganiami, dokonywanym przez notyfikowane jednostki kontrolujące;

5) akredytacją jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i laboratoriów.

§ 2. 1. Opłaty za czynności, o których mowa w § 1, są ustalane w cennikach stanowiących ofertę jednostki akredytującej, a także notyfikowanej jednostki certyfikującej, notyfikowanej jednostki kontrolującej oraz notyfikowanego laboratorium, zwanych dalej „jednostkami notyfikowanymi”.

2. Opłaty, o których mowa w ust.1, zawierają również kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności, o których mowa w § 1, są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

3. Cenniki, o których mowa w ust.1, ustala jednostka akredytująca, a także jednostki notyfikowane.

4. Zmiany wysokości opłat ujętych w cennikach, o których mowa w ust.1, mogą być dokonywane nie częściej niż raz na sześć miesięcy, zgodnie z przepisami § 3 i 4.

5. Opłaty za czynności, o których mowa w § 1, powinny zapewnić pokrycie kosztów ich przeprowadzenia.

§ 3. 1. Opłaty za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego różnicuje się w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych czynności.

2. Podstawę do określenia wysokości opłat za czynności, o których mowa w ust.1, stanowią:

1) rodzaj wyposażenia morskiego, wykonanej czynności lub usługi;

2) stopień skomplikowania wyposażenia morskiego, wykonanej czynności, usługi lub programu oceny;

3) koszt pracy jednej osoby określony w dniach lub godzinach, pomnożony przez liczbę osób wykonujących dane czynności i liczbę dni lub godzin;

4) koszt pracy jednostki notyfikowanej.

3. Przy ustalaniu opłaty związanej z obowiązkową oceną zgodności uwzględnia się koszty poszczególnych etapów czynności związanych z tą oceną, zwane dalej „kosztami jednostkowymi”.

4. Na sumę kosztów jednostkowych składają się, w szczególności, koszty:

1) wstępnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy jego kompletności, dokonania identyfikacji próbek i dostawcy oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);

2) przeprowadzenia prac techniczno-organizacyjnych;

3) przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji oraz dokonania oceny w procesie obowiązkowej oceny zgodności zgodnie z procedurą jednostki notyfikowanej;

4) rozpatrzenia wniosku przez komitet techniczny jednostki notyfikowanej, jeżeli jest to niezbędne;

5) sprawowania nadzoru w zakresie czynności związanych z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego, jeżeli jest to niezbędne.

5. Na sumę kosztów jednostkowych czynności związanych z certyfikacją składają się również koszty przygotowania i wystawienia certyfikatu.

§ 4. 1. Podstawę do określenia wysokości opłat za akredytację jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i laboratoriów stanowią, w szczególności:

1) niezbędna do oceny liczba audytorów lub ekspertów technicznych;

2) koszt pracy jednego audytora lub eksperta technicznego;

3) koszt pracy jednostki akredytującej;

4) zakres akredytacji.

2. Opłaty za czynności związane z akredytacją jednostek, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty:

1) poszczególnych etapów procesu akredytacji, zwane dalej „kosztami jednostkowymi procesu akredytacji”;

2) sprawowania nadzoru nad tymi jednostkami;

3) uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji.

3. Na sumę kosztów jednostkowych procesu akredytacji składają się, w szczególności, koszty:

1) formalnego rozpatrzenia wniosku (opłata wstępna);

2) prac organizacyjno-administracyjnych;

3) oceny w procesie akredytacji zgodnie z procedurą jednostki akredytującej;

4) oceny przebiegu procesu i wydania opinii przez komitet techniczny jednostki akredytującej;

5) wystawienia dokumentów akredytacyjnych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).