ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne 2)

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających;

2) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru;

3) rodzaje i zakres kursów dokształcających oraz ich ramowy program;

4) warunki przeprowadzania kursów dokształcających oraz minimalny czas ich trwania;

5) (traci moc);

6) (traci moc).

§ 2. Przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających powinien posiadać:

1) warunki lokalowe gwarantujące przeprowadzenie kursów dokształcających, w tym:

a) pokój wykładowców o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2,

b) archiwum o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2,

c) miejsce do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych,

d) zaplecze sanitarne;

2) zbiór przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w szczególności przepisy Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629), wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób, ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, zwanej dalej „ustawą”, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

§ 3. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających przeprowadza:

1) zajęcia dydaktyczne w salach wykładowych o powierzchni nie mniejszej niż 30 m2, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) ćwiczenia praktyczne z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Jeżeli z sali wykładowej korzysta jednocześnie więcej niż 20 osób, to powierzchnia określona w ust. 1 pkt 1 powinna zostać zwiększona o 1 m2 dla każdej dodatkowej osoby.

§ 4. 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Ustala się następujące rodzaje kursu dokształcającego początkowego:

1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas — w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;

2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach — w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;

3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 — w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;

4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 — w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

§ 6. Ustala się następujące rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:

1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas — w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;

2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach — w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;

3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 — w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;

4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 — w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

§ 7. Prowadzenie kursu dokształcającego początkowego podstawowego i doskonalącego podstawowego łącznie z jednym lub więcej niż jednym z kursów specjalistycznych, o których mowa w § 5 i 6, może odbywać się w formie kursu zintegrowanego.

§ 8. 1. Godzina lekcyjna kursu dokształcającego trwa 45 minut.

2. Czas trwania kursu dokształcającego w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych.

3.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku prowadzenia kursu zintegrowanego.

§ 9. Ramowy program kursów dokształcających określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 10. (traci moc).

§ 11. (traci moc).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. (poz. 1571)

Załącznik 4 (traci moc)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 319 z 12.12.1994, str. 7). Dane dotyczące ogłoszenia danego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim Wydaniu Specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 194, poz. 1989), które zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.