ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 października 2004 r. w sprawie sposobu i wzoru oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 2 2)

Na podstawie art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Oznakowanie znakiem ostrzegawczym umieszcza się w widocznym miejscu w sposób czytelny i trwały:

1) na urządzeniu lub jego tablicy znamionowej;

2) na opakowaniu urządzenia;

3) w instrukcji obsługi urządzenia;

4) w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do urządzenia.

2. Oznakowanie znakiem ostrzegawczym powinno być umieszczone również w dokumentach zawierających informacje o przeznaczeniu danego urządzenia i ograniczeniach w jego użytkowaniu.

§ 2. Wzór znaku ostrzegawczego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2004 r. (poz. 2335)

WZÓR ZNAKU OSTRZEGAWCZEGO1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia art. 6 ust. 3 dyrektywy 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz. Urz. WE L 091 z 07.04.1999).