ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań w celu sprawdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty 2)

Na podstawie art. 22a ust. 13 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań w celu sprawdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwaną dalej „listą”;

2) tryb wpisu na listę oraz wykreślania z niej;

3) sposób uiszczania opłat za dokonanie wpisu na listę.

§ 2. 1. Podmiot ubiegający się o wpis na listę, oprócz wymagań określonych w art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, powinien:

1) być wpisany do właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej;

2) zatrudniać co najmniej dwóch lekarzy spełniających wymagania, o których mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm. 4) );

3) zatrudniać lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie:

a) otorynolaryngologii,

b) okulistyki,

c) neurologii

— lub współpracować z takimi lekarzami na podstawie umów cywilnoprawnych;

4) zatrudniać psychologa, który odbył szkolenie w jednostce prowadzącej szkolenia w zakresie psychologii kolejowej, lub współpracować z takim psychologiem na podstawie umowy cywilnoprawnej;

5) zapewniać możliwość nieodpłatnego wykonywania badań ponownych.

2.  Do wniosku o wpis na listę, zwanego dalej „wnioskiem”, o którym mowa w art. 22a ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, załącza się następujące dokumenty:

1) wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) oświadczenie o spełnianiu wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2–5;

3) oświadczenie o posiadaniu uprawnień, o których mowa w art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego po weryfikacji pod względem formalnym wniosku oraz dokumentów, które należy do niego załączyć, dokonuje wpisu na listę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. W razie stwierdzenia niekompletności wniosku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wzywa zainteresowany podmiot do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Podmiot wpisany na listę obowiązany jest zgłosić Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego zmiany dotyczące swojego stanu faktycznego i prawnego oraz zmiany dotyczące danych zawartych we wniosku i ujętych na liście w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

§ 4. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje podmiot o wpisie na listę, określając wysokość opłaty za dokonanie wpisu.

§ 5. W przypadku:

1) stwierdzenia, że podmiot wpisany na listę przestał spełniać co najmniej jedno z wymagań określonych w art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz w § 2 ust. 1,

2) niedokonania przez podmiot wpisany na listę opłaty na warunkach określonych w § 6,

3) złożenia przez podmiot wpisany na listę wniosku o wykreślenie z listy

— Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wykreśla podmiot z listy.

§ 6. Opłatę za dokonanie wpisu uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wpisie podmiotu na listę.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 51).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057, z 2001 r. Nr 37, poz. 451 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1611.