ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowania jego ważności 2)

Na podstawie art. 22b ust. 22 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zakres i częstotliwość badań przeprowadzonych w celu oceny spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowania jego ważności, zwanych dalej „badaniami”.

2. W ramach badań sprawdzane jest spełnianie przez maszynistę wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o otrzymanie świadectwa maszynisty oraz zachowanie jego ważności, zwanych dalej „wymaganiami”, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Badania lekarskie wykonywane w ramach badań, o których mowa w § 1, stanowią badania w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 4) ) i są wykonywane z uwzględnieniem przepisów w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

§ 3. 1. Przed rozpoczęciem badania lekarz:

1) sprawdza tożsamość osoby zgłaszającej się na badanie;

2) upewnia się, czy osoba zgłaszająca się na badanie nie zgłasza się bezpośrednio po ukończeniu pracy, czy jest wypoczęta i czy jej stan pozwala na prawidłową ocenę spełniania przez nią wymagań. W przeciwnym przypadku odmawia wykonania badania i uzgadnia jego nowy termin, powiadamiając o tym pisemnie przewoźnika kolejowego albo zarządcę infrastruktury kolejowej, który wydał skierowanie na badanie.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio przy przeprowadzaniu badań psychologicznych.

§ 4. Badania wstępne, o których mowa w art. 229 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, przeprowadza się również w celu oceny spełniania wymagań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty.

§ 5. Badania okresowe, o których mowa w art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, przeprowadza się co 2 lata do ukończenia przez maszynistę 55 roku życia, a następnie co rok, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

§ 6. 1. W ramach badań, o których mowa w § 4 i 5, przeprowadza się:

1) ogólne badanie lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem oceny: stanu układu krążenia i układu oddechowego, stanu psychicznego i sprawności narządu ruchu;

2) badanie narządu wzroku wykonywane przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki;

3) badanie narządu słuchu i równowagi oraz aparatu głosowego, z uwzględnieniem audiogramu wykonywane przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii;

4) badanie układu nerwowego wykonywane przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie neurologii;

5) badanie psychologicznej przydatności zawodowej, uwzględniające czynniki ryzyka zawodowego i szczególne wymogi sprawności psychicznych w transporcie kolejowym oraz metodykę badań psychologicznych, wykonywane przez psychologa;

6) badanie krwi, w tym: morfologia z rozmazem, glikemia na czczo, aminotransferazy i gamma-glutamylo-transpeptydaza oraz badanie ogólne moczu;

7) badanie elektrokardiograficzne w spoczynku;

8) badanie radiologiczne klatki piersiowej;

9) badanie w kierunku substancji psychotropowych i nadużywania alkoholu, jeżeli istnieją wskazania;

10) inne badania diagnostyczne i specjalistyczne, jeżeli są potrzebne do oceny zdolności fizycznej i psychicznej badanego.

2. Wyniki badań laboratoryjnych, z wyjątkiem badania poziomu glikemii na czczo, uznaje się za miarodajne, jeżeli od dnia ich wykonania mineŁo nie więcej niż 6 miesięcy, a w przypadku badania radiologicznego — nie więcej niż 48 miesięcy, jeżeli nie zachodzą okoliczności uzasadniające ponowne ich wykonanie.

3. Lekarz, o którym mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm. 5) ), zwany dalej „lekarzem uprawnionym”, na podstawie przeprowadzonego przez siebie ogólnego badania lekarskiego, a także wyników badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 i 6-10, oraz oceny psychologicznej przydatności zawodowej, wydanej w wyniku badania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wydaje orzeczenie lekarskie, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. W przypadku wydania orzeczenia lekarskiego o spełnianiu wymagań lekarz uprawniony określa termin badania okresowego.

4. Lekarz uprawniony może wyznaczyć krótszy termin przeprowadzenia badania okresowego niż określony w § 5, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia maszynisty. Uzasadnienie wyznaczenia krótszego terminu przeprowadzenia badania okresowego lekarz uprawniony wpisuje do dokumentacji medycznej.

5. Orzeczenie lekarskie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których pierwszy egzemplarz otrzymuje osoba badana, drugi egzemplarz — przewoźnik kolejowy albo zarządca infrastruktury kolejowej, który wydał skierowanie na badanie, a trzeci — Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

6. Osoba badana lub przewoźnik kolejowy albo zarządca infrastruktury kolejowej, który wydał skierowanie na badanie w podmiocie uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich i orzekania, w celu sprawdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, niezgadzający się z treścią wydanego orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić, w ciągu 7 dni od dnia wydania tego orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który je wydał, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania w tym podmiocie. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio. Orzeczenie lekarskie wydane w tym trybie jest ostateczne.

§ 7. 1. Badania, w tym badania laboratoryjne krwi i moczu oraz inne badania diagnostyczne i specjalistyczne, jeżeli są potrzebne do właściwej oceny spełniania przez maszynistę wymagań, przeprowadza się również w następujących przypadkach:

1) po każdym wypadku przy pracy;

2) po każdej przerwie w pracy spowodowanej wypadkiem z udziałem osób;

3) po zakończeniu czasowej niezdolności do pracy, spowodowanej chorobą trwającą co najmniej 30 dni;

4) powrotu maszynisty do pracy po przerwie trwającej dłużej niż 6 miesięcy;

5) jeżeli zachodzi obawa, że maszynista przestał spełniać wymagania;

6) w przypadku określonym w art. 22b ust. 16 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

7) w innych przypadkach, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, wykonuje się ze szczególnym uwzględnieniem tych narządów i układów, których funkcjonowanie było zaburzone lub stało się powodem skierowania maszynisty na badania.

3. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio w zakresie dotyczącym trybu wydawania orzeczeń lekarskich.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 marca 2011 r. (poz. 349)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 51).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181 i Nr 63, poz. 322.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057, z 2001 r. Nr 37, poz. 451 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1611.