ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych 2)

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych (Dz. U. Nr 205, poz. 1734) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Na pisemny wniosek obcokrajowca o przeprowadzenie egzaminu w języku angielskim przewodniczący komisji egzaminacyjnej wskazuje termin i miejsce egzaminu.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła szkolenia i posiada praktykę pływania, wymagane do uzyskania odpowiedniego dyplomu albo świadectwa, które są określone w przepisach w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy.”;

3) w § 8:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy egzamin teoretyczny obejmuje części egzaminu, o których mowa w ust. 3, łącznie, część pisemna poprzedza część ustną.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51 % punktów z części pisemnej egzaminu, a zakres egzaminu ustnego jest rozszerzony dodatkowo o zagadnienia, które nie zostały ocenione pozytywnie w części pisemnej egzaminu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia, w zakresie swojej regulacji, wdrażają postanowienia dyrektywy 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz. Urz. UE L 136 z 18.05.2001, str. 17, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 104, z późn. zm.).