ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb wydawania oraz warunki niezbędne do uzyskania świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego, zwanego dalej „świadectwem”;

2) okres ważności świadectwa;

3) wzór świadectwa.

§ 2. Świadectwa wydają przedsiębiorcy, o których mowa w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, pod warunkiem:

1) że na typ pojazdu, dla którego wydawane jest świadectwo, zostało wydane świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego;

2) stwierdzenia przez nich, na podstawie przeprowadzonych badań i prób odbiorczych, że pojazd kolejowy spełnia warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych;

3) oznakowania w sposób określony w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych.

§ 3. Ważność świadectwa ustala się na czas określony, odpowiadający wyrażonemu w kilometrach przebiegowi pojazdu kolejowego pomiędzy naprawami okresowymi, lecz nie dłuższy niż określony w świadectwie termin najbliższej naprawy okresowej, wynikający z ustalonego przez przedsiębiorcę systemu utrzymania pojazdów kolejowych.

§ 4. Świadectwo traci ważność w przypadku:

1) stwierdzenia przez wydającego świadectwo niezdatności pojazdu kolejowego do eksploatacji;

2) cofnięcia świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego;

3) udziału pojazdu kolejowego w wypadku powodującym uszkodzenie uniemożliwiające dalszą jego bezpieczną eksploatację;

4) wyłączenia pojazdu kolejowego z eksploatacji w drodze decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

§ 5. W przypadkach, o których mowa w § 4, wydający świadectwo wpisuje na nim wyraz „UNIEWAŻNIONO” wraz z datą, podpisem i pieczęcią imienną osoby dokonującej unieważnienia.

§ 6. Zmiana identyfikatora pojazdu kolejowego określonego zgodnie z przepisami, o których mowa w § 2 pkt 3, wymaga unieważnienia świadectwa przez wydającego w sposób określony w § 5 oraz wydania nowego świadectwa, z zachowaniem okresu jego ważności ustalonego w unieważnionym świadectwie.

§ 7. Wzór świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Świadectwa sprawności technicznej wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez czas w nich określony.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. (poz. 330)

WZÓR

ŚWIADECTWO SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POJAZDU KOLEJOWEGO

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie trybu wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów szynowych oraz wzoru tych świadectw (Dz. U. Nr 29, poz. 278), które zgodnie z art. 76 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808) utraciło moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.