ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami

Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i zasady wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązki zarządzających tymi lotniskami.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

2) wojskowy użytkownik lotniska – jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną, wpisaną do rejestru lotnisk wojskowych jako główny użytkownik lotniska wojskowego;

3) zarządzający – podmiot wpisany do rejestru lotnisk cywilnych jako zarządzający lotniskiem wojskowym w zakresie, w jakim jest ono wykorzystywane przez lotnictwo cywilne, a także podmiot, który ubiega się o taki wpis, o ile uzyskał uzgodnienie, o którym mowa w art. 60 ust. 3 ustawy.

§ 3. Zarządzający jest obowiązany wykorzystywać lotnisko wojskowe zgodnie z przeznaczeniem, w sposób zapewniający jego bezpieczną eksploatację, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) działalność zarządzającego nie zakłóca podstawowej funkcji lotniska wojskowego oraz wojskowego szkolenia lotniczego i ćwiczeń wojskowych, odbywanych na terenie lotniska wojskowego, z uwzględnieniem umowy operacyjnej, o której mowa w § 4;

2) działalność wojskowego użytkownika lotniska nie zakłóca podstawowych funkcji związanych z wykorzystywaniem lotniska wojskowego na potrzeby lotnictwa cywilnego, z uwzględnieniem umowy operacyjnej, o której mowa w § 4;

3) inwestycje podejmowane przez zarządzającego oraz inne podmioty prowadzące lotniczą działalność gospodarczą na lotnisku wojskowym realizuje się na podstawie opracowanej przez zarządzającego koncepcji dostosowania tego lotniska do wymogów lotnictwa cywilnego, uzgodnionej z wojskowym użytkownikiem lotniska i Agencją Mienia Wojskowego;

4) wydawane przez zarządzającego zakazy, nakazy i inne polecenia, niewynikające z umowy operacyjnej, o której mowa w § 4, dotyczące wykorzystywania lotniska wojskowego przez lotnictwo cywilne, uzgadnia się z wojskowym użytkownikiem lotniska, z wyjątkiem sytuacji lub zdarzeń mogących zagrozić życiu lub zdrowiu.

§ 4. 1. Lotnisko wojskowe może być wykorzystywane przez lotnictwo cywilne na podstawie umowy operacyjnej, zawartej pomiędzy zarządzającym a wojskowym użytkownikiem lotniska, z zastrzeżeniem § 5 i 6.

2. W umowie operacyjnej ustala się zakres i sposób wspólnej, bezpiecznej eksploatacji lotniska wojskowego, a w szczególności:

1) zakres, sposób oraz terminy korzystania z poszczególnych obiektów i urządzeń lotniska wojskowego oraz sposób uzgadniania bieżących zmian w tym zakresie;

2) zakres i sposób wspólnego korzystania z lotniczych urządzeń naziemnych;

3) sposób funkcjonowania służb ruchu lotniczego;

4) sposób współpracy w zakresie utrzymania i eksploatacji lotniska wojskowego;

5) sposób współpracy w zakresie ochrony lotniska wojskowego, w tym podział zadań oraz organizację i sposób tej ochrony, stanowiące część programu ochrony lotniska;

6) zasady prowadzenia osłony meteorologicznej;

7) sposób współpracy w zakresie ochrony środowiska;

8) sposób planowania i realizacji inwestycji na lotnisku wojskowym, w tym inwestycji dostosowujących lotnisko wojskowe do wymogów lotnictwa cywilnego.

§ 5. 1. Udostępnienie gruntów oraz obiektów i urządzeń lotniska wojskowego w celu wykorzystania przez lotnictwo cywilne następuje po uprzednim zawarciu umowy operacyjnej, o której mowa w § 4, na podstawie odpowiedniej umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy zarządzającym a wojskowym użytkownikiem lotniska, a w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711) – pomiędzy zarządzającym a Agencją Mienia Wojskowego.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności:

1) stawki opłat za udostępnienie gruntów oraz obiektów i urządzeń lotniska wojskowego, a także zasady ich wnoszenia oraz waloryzacji;

2) sposób finansowania oraz rozliczania inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8;

3) okres udostępnienia lotniska wojskowego w celu wykorzystania go przez lotnictwo cywilne.

§ 6. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń lotniska wojskowego, nieobjętych umowami, o których mowa w § 4 i 5, następuje na zasadach określonych w odrębnej umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy zarządzającym a podmiotem udostępniającym do wykorzystania te obiekty i urządzenia.

2. O zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, zarządzający zawiadamia niezwłocznie wojskowego użytkownika lotniska.

§ 7. 1. W terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia wojskowi użytkownicy lotnisk i Agencja Mienia Wojskowego przedstawią projekty umów, o których mowa w § 4 i 5, podmiotom wykonującym, w dniu wejścia w życie rozporządzenia, czynności w zakresie zarządzania lotniskiem wojskowym, w rozumieniu ustawy, które uzyskały uzgodnienie w trybie art. 60 ust. 3 ustawy.

2. Podmioty wykonujące, w dniu wejścia w życie rozporządzenia, czynności w zakresie zarządzania lotniskiem wojskowym, w rozumieniu ustawy, mogą wykonywać te czynności na dotychczasowych zasadach, do czasu zawarcia umów, o których mowa w § 4 i 5, odpowiednio z wojskowym użytkownikiem lotniska i Agencją Mienia Wojskowego, jednak przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia przedstawienia projektów tych umów odpowiednio przez wojskowego użytkownika lotniska i Agencję Mienia Wojskowego.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805 i Nr 173, poz. 1808.