ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych 2)

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1469) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 2:

— w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w układzie hamulcowym pojazdu kolejowego, metra i tramwaju lub w układzie sterującym elementami za- i wyładowczymi pojazdu kolejowego i metra lub w urządzeniu przeciwpożarowym pojazdu kolejowego, metra i tramwaju lub w innych układach tych pojazdów,”,

— dodaje się pkt 3–7 w brzmieniu:

„3) zbiorniki zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej, napełniane:

a) skroplonym gazem węglowodorowym LPG stanowiącym mieszaninę węglowodorów, zwane dalej „zbiornikami LPG”,

b) sprężonym gazem ziemnym CNG, zwane dalej „zbiornikami CNG”,

c) skroplonym schłodzonym gazem ziemnym LNG, zwane dalej „zbiornikami LNG”,

d) wodorem, zwane dalej „zbiornikami wodoru”;

4) zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony zamontowane w instalacjach grzewczych pojazdów lub statków żeglugi śródlądowej, stosowane:

a) w celu ogrzewania:

— kabin pojazdów drogowych, kolejowych lub statków żeglugi śródlądowej,

— przyczep kempingowych oraz turystycznych,

b) w celu prowadzenia procesów technologicznych;

5) kotły parowozowe;

6) urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowane na pojazdach drogowych;

7) zbiorniki magazynowe LNG znajdujące się na obszarze kolejowym, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej.”,

b) w ust. 3 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) Regulaminy nr 67 i nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowiące załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136);

4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 35 z 04.02.2009, str. 32).”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, naprawy i modernizacji, dla zbiorników magazynowych LNG znajdujących się na obszarze kolejowym, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, określa Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zwany dalej „TDT”.”;

2) w § 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wyposażenie konstrukcyjne — wewnętrzne lub zewnętrzne elementy wzmacniające, stabilizujące, wsporcze, izolacja cieplna;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wyposażenie eksploatacyjne — urządzenia zabezpieczające przed przepełnieniem zbiornika, urządzenia grzewcze, urządzenia chłodnicze, sprężarki, pomposprężarki, przyrządy kontrolno-pomiarowe;”,

c) dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) podmiot uprawniony — podmiot posiadający uprawnienie, odpowiednio w zakresie wytwarzania, modernizacji lub naprawy urządzeń technicznych, wydane przez TDT na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;

11) zbiorniki magazynowe LNG — zbiorniki magazynowe na skroplony, schłodzony gaz ziemny przechowywany w temperaturze nie wyższej niż –163°C.”;

3) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego eksploatujący zgłasza pisemnie urządzenie do TDT.”,

b) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) instrukcję obsługi specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi i konserwacji, zwaną dalej „instrukcją eksploatacji”.”,

c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Wytwarzający składa dla zbiorników LPG zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, w celu wydania decyzji zezwalającej na eksploatację tych urządzeń.

7. W technicznie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z TDT, zakres dokumentacji, o którym mowa w ust. 3, może ulec zmianie.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 3, oraz czynności, o których mowa w § 7 ust. 1, TDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego.

2. Decyzji nie wydaje się dla zbiorników LPG, które są montowane w zakładach posiadających homologację w zakresie montażu instalacji gazowej zasilania pojazdów samochodowych oraz posiadają protokół badania i decyzję zezwalającą na eksploatację wydaną przez TDT w fazie wytwarzania.”;

5) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Eksploatujący lub podmiot uprawniony przygotowuje specjalistyczne urządzenie ciśnieniowe do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania oraz zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań.”;

6) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. Osoby napełniające zbiorniki LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej oraz osoby obsługujące kotły parowozowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez TDT, potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania tych czynności.”;

7) rozdział 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 5

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

§ 16. 1. Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych powinny być przeprowadzone przez podmiot uprawniony, zgodnie z warunkami określonymi w uprawnieniu oraz w uzgodnionej przez TDT dokumentacji technicznej i technologicznej.

2. Wytworzenie, naprawa lub modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych powinny być potwierdzone pisemnie przez podmiot uprawniony.

3. W czasie wytwarzania specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych, nieobjętych oceną zgodności, o której mowa w przepisach o systemie oceny zgodności, należy przeprowadzić badania zgodnie z przepisami, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 3 pkt 3 i 4, oraz z warunkami określonymi w uprawnieniu i uzgodnioną przez TDT dokumentacją techniczną i technologiczną.

4. Połączenia spajane wykonywane podczas wytwarzania, naprawy lub modernizacji specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego powinny być wykonane na podstawie uzgodnionej przez TDT technologii spajania przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez TDT; nie dopuszcza się naprawy połączeń spajanych bez uzgodnienia z TDT.

5. Po zakończeniu naprawy lub modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych należy przeprowadzić badanie techniczne, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a.”;

8) w § 19 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ciśnienie próbne powinno być utrzymane co najmniej przez 30 minut dla cystern ciśnieniowych, których ciśnienie próbne przekracza wartość 1 bara, oraz 15 minut dla pozostałych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych, chyba że warunki określone w uprawnieniu podmiotu uprawnionego do wytwarzania zbiorników specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego lub dokumentacja techniczna i technologiczna zbiorników uzgodniona przez TDT stanowią inaczej;”;

9) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Rewizja zewnętrzna polega na ocenie wizualnej stanu zewnętrznej powierzchni specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego, wyposażenia obsługowego i eksploatacyjnego oraz osprzętu zabezpieczającego, stanu połączenia zbiornika z podwoziem, ramą lub innymi elementami mocującymi, stanu zabezpieczeń antykorozyjnych, oznaczeń i opisów, a także na sprawdzeniu działania osprzętu.”;

10) po § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu:

„§ 28a. 1. Maksymalny okres użytkowania zbiorników LPG, CNG, LNG i wodoru określony przez wytwarzającego, eksploatowanych w normalnych warunkach nie może wynosić więcej niż 20 lat.

2. Zbiorniki LPG, CNG, LNG i wodoru, które podczas wypadku lub awarii zostały poddane działaniu ognia, powinny zostać wycofane z eksploatacji.

3. Zbiorniki LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowane w pojazdach lub statkach żeglugi śródlądowej, które uczestniczyły w wypadku lub uległy awarii, powinny być wymontowane i zgłoszone przez eksploatującego do badania doraźnego. Do dalszej eksploatacji mogą być dopuszczone zbiorniki, które nie wykazują śladów odkształceń lub innych uszkodzeń mechanicznych oraz przeszły z wynikiem pozytywnym badania przeprowadzone przez TDT.”;

11) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia wymienionego w § 1, eksploatowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zostać zgłoszone do dnia 31 grudnia 2012 r. do TDT.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć, w dwóch egzemplarzach, dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1.

3. W przypadku braku dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, może być sporządzona dokumentacja uproszczona zawierająca co najmniej:

1) opis i charakterystykę techniczną;

2) rysunek zestawieniowy urządzenia wraz z mocowaniem jego do pojazdu, z podaniem głównych wymiarów, w szczególności grubości elementów przesyłowych oraz zastosowanych połączeń i uszczelnień;

3) dokument potwierdzający wykonanie i zbadanie urządzenia, o ile taki dokument został wystawiony;

4) dokumenty dostarczane przez wytwarzającego elementy i osprzęt urządzenia określone w przepisach dotyczących oznakowania CE — w przypadku urządzeń wprowadzonych do obrotu po dniu 1 maja 2004 r., o ile ma zastosowanie;

5) dokumenty kontroli jakości dla zastosowanych materiałów, o ile takie dokumenty istnieją, lub wykaz zastosowanych materiałów;

6) oświadczenie eksploatującego urządzenie o przeprowadzonej modernizacji lub zmianach konstrukcyjnych;

7) instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia.

4. Na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 2 lub 3, oraz czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, TDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego.

§ 3. Osoby napełniające zbiorniki CNG, LNG i wodoru zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej oraz osoby obsługujące kotły parowozowe muszą uzyskać uprawnienia, o których mowa w § 15a rozporządzenia wymienionego w § 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 24 marca 2011 r., pod numerem 2011/0141/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 132, poz. 766.