ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy

Na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) ramowy program kursu dokształcającego kierowców wykonujących transport drogowy, zwany dalej „kursem dokształcającym”;

2) minimalny czas trwania kursu dokształcającego;

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego;

4) wzór rejestru osób przeszkolonych i wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu dokształcającego.

§ 2. 1. Ramowy program kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy obejmuje:

1) część ogólną;

2) część dodatkową w zakresie przewozu rzeczy.

2. Ramowy program kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby obejmuje:

1) część ogólną;

2) część dodatkową w zakresie przewozu osób.

§ 3. 1. Ramowy program kursu dokształcającego kierowców, o których mowa w § 2, określa w części:

1) ogólnej – załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) dodatkowej w zakresie przewozu rzeczy – załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) dodatkowej w zakresie przewozu osób – załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Przy ustalaniu szczegółowego programu kursu dokształcającego obejmującego zakres tematyczny przewidziany dla każdej części szkolenia, warunków i miejsca przeprowadzania kursu dokształcającego, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego współpracuje z organizacjami zrzeszającymi kierowców i przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym.

§ 4. 1. Kurs dokształcający kierowców przewożących osoby, w przypadku kierowcy posiadającego zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy, obejmuje wyłącznie część dodatkową, w zakresie przewozu osób.

2. Kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy, w przypadku kierowcy posiadającego zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby, obejmuje wyłącznie część dodatkową, w zakresie przewozu rzeczy.

§ 5. 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego otrzymuje osoba, która uczestniczyła we wszystkich przewidzianych ramowym programem kursu zajęciach, właściwych dla zakresu kursu dokształcającego.

2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. Wzór rejestru osób przeszkolonych oraz wydanych zaświadczeń określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Minimalny czas trwania kursu dokształcającego dla kierowców, o których mowa w § 2, wynosi:

1) w zakresie części ogólnej – co najmniej 24 godziny lekcyjne zajęć teoretycznych i 35 minut zajęć praktycznych;

2) w zakresie części dodatkowej – co najmniej 6 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 4 godziny lekcyjne zajęć praktycznych.

2. Godzina lekcyjna zajęć teoretycznych trwa 45 minut, a godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, 60 minut.

3. Czas trwania kursu dokształcającego w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych.

§ 8. Kurs dokształcający dla kierowcy posiadającego świadectwo kwalifikacji wydane przed dniem 1 stycznia 2002 r. obejmuje część dodatkową kursu dokształcającego w zakresie przewozu rzeczy albo osób.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz. U. Nr 150, poz. 1682 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 134).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. (poz. 1269)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.