ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Straż ochrony kolei, wykonując zadania określone w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, współdziała z Żandarmerią Wojskową.

2. Współdziałanie straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową polega w szczególności na:

1) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych i prewencyjnych w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

2) wzajemnym korzystaniu z będących w dyspozycji straży ochrony kolei i Żandarmerii Wojskowej środków łączności, środków lokomocji i innych środków technicznych oraz psów służbowych podczas prowadzenia działań, o których mowa w pkt 1;

3) współpracy w zakresie ochrony zdrowia i życia oraz mienia na obszarze kolejowym;

4) współpracy w zabezpieczaniu miejsca przestępstwa w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa przed przybyciem organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia;

5) współpracy przy prowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia ;

6) wspólnym prowadzeniu bezpośredniego pościgu za sprawcą przestępstwa;

7) udzielaniu w miarę potrzeby pomocy przy doprowadzaniu do organów Policji sprawców przestępstw i wykroczeń.

3. Współdziałanie straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową poza obszarem kolejowym dotyczy przypadków określonych w ust. 2 pkt 6 i 7.

§ 2. Komendanci straży ochrony kolei i komendanci jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej realizują współdziałanie, o którym mowa w § 1, poprzez:

1) stałą wymianę informacji w formie pisemnej dotyczącą popełnianych przez żołnierzy przestępstw i wykroczeń na obszarze kolejowym, na dworcach i w pociągach;

2) ustalanie szczegółowego sposobu współdziałania dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zagrożonych rejonach;

3) organizowanie wspólnych patroli na dworcach, stacjach i odcinkach linii kolejowych, na których występuje nasilenie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez żołnierzy;

4) podejmowanie środków zapewniających porządek i bezpieczeństwo na obszarze kolejowym, na dworcach i w pociągach w okresach masowych przejazdów osób powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i zwolnionych z tej służby;

5) organizowanie wspólnych szkoleń oraz spotkań informacyjnych w celu analizy zagrożeń i sposobów ich eliminacji oraz doskonalenia współdziałania.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 29).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.