ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej

Na podstawie art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki wydawania krajowego prawa jazdy w Rzeczypospolitej Polskiej osobie posiadającej prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, którego wzór nie jest określony w konwencjach o ruchu drogowym.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do osób posiadających prawa jazdy, których wzór nie jest określony w konwencjach o ruchu drogowym, wydane przez państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz inne państwa, które na podstawie umów zawartych z Unią Europejską korzystają ze swobodnego przepływu osób.

§ 2. Wydanie krajowego prawa jazdy osobie, o której mowa w § 1, nie wymaga zdania części teoretycznej egzaminu państwowego.

§ 3. Warunkiem wydania krajowego prawa jazdy jest zwrot do organu wydającego prawo jazdy zagranicznego dokumentu prawa jazdy.

§ 4. Organ wydający może wystąpić z wnioskiem do właściwego organu państwa, który wydał prawo jazdy, o potwierdzenie danych zamieszczonych na dokumencie prawa jazdy.

§ 5. Przy wydawaniu krajowego prawa jazdy stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884 , Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.