ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Granicę portu morskiego w Rowach od strony lądu ustala się jak następuje:

Poczynając od punktu granicznego nr 2982 położonego u wejścia do portu, na północno zachodniej krawędzi głowicy ostrogi wschodniej, granica portu biegnie po obwodzie głowicy w kierunku wschodnim przez punkty nr 2983, 2984 i 2985, do punktu nr 2986.

W punkcie nr 2986 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie zewnętrzną krawędzią ostrogi wschodniej przez punkty nr 2987, 2988 i 2989 do punktu nr 2990 położonego na styku ostrogi wschodniej z falochronem brzegowym.

Z punktu nr 2990 granica portu biegnie zewnętrzną krawędzią falochronu brzegowego przez punkty nr 2991, 2996 i 2997 do punktu nr 2998 położonego w miejscu załamania falochronu i dalej biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 2992/32 zastabilizowanego kamieniem granicznym.

W punkcie nr 2992/32 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii rozgraniczającej działki ewidencyjne nr 671 i 218/1, obręb ewidencyjny Rowy, aż do punktu nr 1570 zastabilizowanego kamieniem granicznym.

Z punktu nr 1570 granica portu skręca w kierunku południowo zachodnim i biegnie do punktu nr 1190 zastabilizowanego kamieniem granicznym.

Od punktu nr 1190 granica portu biegnie w kierunku południowym, rozgraniczając działki ewidencyjne nr 671 i 502, obręb ewidencyjny Rowy, położone w pasie drogi gruntowej, do punktu nr 1194.

Następnie z punktu nr 1194 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działek ewidencyjnych nr 671 i 500, obręb ewidencyjny Rowy, przez punkty graniczne nr 1195 i 1196 do punktu nr 1197, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt graniczny nr 1198 dochodzi do punktu nr 1199 zastabilizowanego kamieniem granicznym położonym na przecięciu pasów drogowych drogi gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 502 i ulicy Rybackiej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 499, obręb ewidencyjny Rowy.

W punkcie nr 1199 granica portu skręca na południe, biegnie wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 500, obręb ewidencyjny Rowy, wzdłuż zachodniej krawędzi ulicy Rybackiej przez punkt nr 1200, do punktu nr 1201 zastabilizowanego kamieniem granicznym.

W punkcie nr 1201 granica portu załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku wschodnim 3,20 m do punktu nr 2961 położonego na północno-zachodnim narożniku mostu drogowego, skręca pod kątem prostym na południe i zachodnią krawędzią mostu na rzece Łupawie, dochodzi do punktu nr 2962 położonego na południowo-zachodnim narożniku mostu.

W punkcie nr 2962 granica portu skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim, biegnie 3,30 m do punktu nr 2963 zastabilizowanego kamieniem granicznym, skręca na południe i przebiegając przez punkt nr 2964 dochodzi do punktu nr 2965 zastabilizowanego kamieniem granicznym u zbiegu granic działek ewidencyjnych nr 49 i 52, obręb ewidencyjny Rowy, w pasie ulicy Rybackiej.

Z punktu nr 2965 granica portu skręca w kierunku północno-zachodnim, biegnie przez punkty graniczne nr 2966 i 2967 zastabilizowane kamieniami granicznymi i po zmianie kierunku na południowo-zachodni, dochodzi do punktu nr 2968 zastabilizowanego kamieniem granicznym.

Z punktu nr 2968 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 1114 położony na słupie ogrodzenia do punktu nr 2969/1113 zastabilizowanego kamieniem granicznym, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przebiega przez punkty nr 2970, 2971 i 1743 zastabilizowane kamieniami granicznymi.

Z punktu nr 1743 granica portu biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 1742, zamykając od północy ulicę Portową stanowiącą działkę ewidencyjną nr 460/4, obręb ewidencyjny Rowy, do punktu nr 2972/45 położonego na narożniku ogrodzenia działki ewidencyjnej nr 37/1, obręb ewidencyjny Rowy, następnie biegnie linią łamaną po północnej krawędzi muru oporowego przez punkty nr 2973, 2974 i 2975/446 oraz dalej przez punkty nr 1848 i 1842 położone na słupach ogrodzenia, przez punkty nr 1841 i 2002 zastabilizowane kamieniami granicznymi i po zmianie kierunku na południowo-zachodni przez punkt nr 2001 dochodzi do punktu nr 921/172 zastabilizowanego kamieniem granicznym.

W punkcie nr 921/172 granica portu skręcając na północny zachód biegnie wzdłuż ogrodzenia działki Skarbu Państwa, będącej w zarządzie Urzędu Morskiego w Słupsku, przez punkty nr 2609 i 2976, dochodzi do punktu nr 608 zastabilizowanego kamieniem granicznym, przecina drogę dojazdową do bosmanatu portu i dochodzi do punktu nr 609 zastabilizowanego kamieniem granicznym.

W punkcie nr 609 granica portu skręca na północ, biegnie zachodnią stroną ogrodzenia działki Skarbu Państwa, będącej w zarządzie Urzędu Morskiego w Słupsku, do punktu nr 2977, zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu granicznego nr 1575 zastabilizowanego kamieniem granicznym.

W punkcie nr 1575 granica portu zmienia kierunek na wschodni, biegnąc skrajem lasu między działkami ewidencyjnymi nr 218/2 i 31/6, obręb ewidencyjny Rowy, dochodzi do punktu nr 1574 zastabilizowanego kamieniem granicznym.

W punkcie nr 1574 granica portu załamuje się pod kątem prostym i biegnie na północ do punktu nr 1573 zastabilizowanego kamieniem granicznym, po zachodniej stronie konstrukcji buczka portowego.

Z punktu nr 1573 granica portu skręca w kierunku falochronu brzegowego i biegnie jego zachodnią krawędzią do punktu nr 2979 położonego na styku z ostrogą zachodnią.

Z punktu nr 2979 granica portu biegnie zewnętrzną krawędzią ostrogi do punktu nr 2980 położonego na zachodniej krawędzi głowicy ostrogi zachodniej, dalej po obwodzie głowicy biegnie do punktu nr 2981, dochodzi do punktu nr 2982 położonego u wejścia do portu, od którego rozpoczęto opis granicy.

§ 2. Linia przebiegu granicy portu, o której mowa w § 1, jest oznaczona na mapie w skali 1:2000 oraz na mapie w skali 1:1000, które są dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku, Starostwa Powiatowego w Słupsku i Urzędu Gminy w Ustce.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz.1652 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 81 Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 30 października 1975 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Rowach (Dz. Urz. MHZiGM Nr 9, poz. 69).