ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki odbywania praktyki, programy szkolenia oraz sposób organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, a także obowiązujące kryteria kwalifikacji, czas trwania praktyki i wiedzę niezbędną dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, kryteria oceny osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego oraz tryb jego przeprowadzenia.

§ 2. 1. Przygotowanie pracownika Inspekcji Transportu Drogowego do zatrudnienia na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego odbywa się w ramach kursu specjalistycznego organizowanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”.

2. Listę pracowników, o których mowa w ust. 1, zawierającą ich imiona i nazwiska, informację o miejscu zamieszkania oraz stopień kursu specjalistycznego, na który pracownik jest kierowany, przedstawiają Głównemu Inspektorowi wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.

§ 3. 1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1, zwane dalej „uczestnikami kursu”, biorą udział w kursie specjalistycznym:

1) I stopnia, który jest przeprowadzany zgodnie z programem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, albo

2) II stopnia, który jest przeprowadzany zgodnie z programem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Kurs specjalistyczny składa się z zajęć teoretycznych oraz zajęć praktyki.

3. W ramach kursu specjalistycznego mogą być prowadzone również zajęcia z języka obcego w zakresie dotyczącym zagadnień kontroli.

4. Uczestnictwo w kursie specjalistycznym jest obowiązkowe, a obecność uczestnika kursu na zajęciach jest potwierdzana podpisem na liście obecności.

5. Pomoce naukowe uczestnik kursu otrzymuje nieodpłatnie.

§ 4. 1. Celem praktyki jest przygotowanie uczestnika kursu do właściwego wypełniania zadań inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

2. Podczas praktyki uczestnicy kursu biorą udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej „ustawą”.

3. Przebieg praktyki i wykonywane w jej ramach czynności są dokumentowane w dzienniku praktyki.

4. Dziennik praktyki powinien zawierać następujące informacje:

1) imię i nazwisko uczestnika kursu;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki;

3) imiona i nazwiska instruktorów prowadzących praktykę;

4) wskazanie miejsc, w których odbywa się praktyka;

5) zakres zleconych czynności i prowadzonych spraw w poszczególnych okresach i miejscach odbywania praktyki;

6) opinię zawierającą ocenę zachowania uczestnika kursu w trakcie odbywania praktyki, w tym ocenę wykonywania czynności kontrolnych oraz ocenę jego predyspozycji do wykonywania tych czynności; opinia negatywna wymaga uzasadnienia.

5. Opinię, o której mowa w ust. 4 pkt 6, sporządza wskazany przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego opiekun uczestnika kursu.

§ 5. 1. Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem kwalifikacyjnym odpowiednio:

1) I stopnia albo

2) II stopnia

— zwanym dalej „egzaminem”.

2. Główny Inspektor sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem egzaminu.

3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika kursu do egzaminu jest:

1) potwierdzenie uczestnictwa co najmniej w 80% zajęć teoretycznych;

2) potwierdzenie uczestnictwa co najmniej w 90% zajęć praktyki;

3) uzyskanie pozytywnej opinii, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 6.

4. Główny Inspektor może dopuścić do egzaminu uczestnika kursu, który nie spełnia warunków określonych w ust. 3 pkt 1 lub 2, jeżeli uczestnik ten:

1) w wyniku udokumentowanych zdarzeń losowych opuścił nie więcej niż 40% zajęć praktyki i nie więcej niż 40% zajęć teoretycznych zrealizowanych w ramach kursu specjalistycznego albo

2) uczestniczył w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem egzaminu co najmniej w 90% zajęć praktyki, zrealizowanych w ramach kursu specjalistycznego, i posiada co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w Inspekcji Transportu Drogowego oraz pełni obowiązki służbowe ściśle związane z zakresem wiedzy teoretycznej objętej egzaminem.

§ 6. 1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”, powołana przez Głównego Inspektora nie później niż w terminie odpowiednio:

1) 14 dni od dnia zakończenia kursu specjalistycznego albo

2) 6 miesięcy od dnia podjęcia przez Głównego Inspektora decyzji, o której mowa w art. 76a ust. 3 ustawy.

2. Główny Inspektor opracowuje regulamin działania komisji. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw transportu.

3. W skład komisji wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu oraz co najmniej dwóch przedstawicieli Głównego Inspektora, w tym jeden jako przewodniczący.

4. Osoby wchodzące w skład komisji wybierane są spośród osób posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego lub posiadające wiedzę i co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym programem kursu specjalistycznego.

§ 7. 1. Egzamin składa się z dwóch części:

1) egzaminu pisemnego, przeprowadzanego w formie testu, zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru, mającego na celu sprawdzenie wiedzy egzaminowanego;

2) egzaminu praktycznego, mającego na celu sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia kontroli oraz zachowania się egzaminowanego w czasie wykonywania czynności kontrolnych.

2. Każde pytanie testowe ocenia się następująco:

1) odpowiedź prawidłowa — jeden punkt;

2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi — zero punktów.

3. Główny Inspektor opracowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, zbiór testów egzaminacyjnych.

4. Szczegółowe kryteria oceny egzaminu praktycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Egzamin pisemny uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 70% odpowiedzi prawidłowych.

6. Warunkiem dopuszczenia egzaminowanego do egzaminu praktycznego jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego.

7. Egzamin praktyczny uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 70% z maksymalnej liczby punktów.

8. Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego i egzaminu praktycznego.

§ 8. Egzaminowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, odpowiednio z egzaminu pisemnego lub egzaminu praktycznego, przeprowadzanego nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. Do przeprowadzania egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 7.

§ 9. 1. Uczestnikowi kursu, który złożył egzamin z wynikiem pozytywnym, wydaje się zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Uczestnik kursu, który ukończył kurs specjalistyczny I stopnia i złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I stopnia, może zostać skierowany na kurs specjalistyczny II stopnia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, liczba godzin zajęć teoretycznych i zajęć praktyki podlega zmniejszeniu o liczbę godzin zrealizowanych w ramach kursu specjalistycznego I stopnia.

§ 11. Przepisy § 6—10 stosuje się odpowiednio do pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego skierowanych na egzamin kwalifikacyjny, zgodnie z art. 76a ust. 3 ustawy.

§ 12. 1. Do spraw związanych ze szkoleniem pracowników Inspekcji Transportu Drogowego skierowanych na kurs specjalistyczny przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do spraw związanych z kursami specjalistycznymi realizowanymi w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych po ich zakończeniu stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Ukończenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego kursu specjalistycznego realizowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego II stopnia.

4. Złożenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. (poz. 783)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 780.