ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg dróg krajowych:

1) w województwie lubelskim, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) w województwie lubuskim, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) w województwie łódzkim, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) w województwie małopolskim, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) w województwie opolskim, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) w województwie podkarpackim, określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) w województwie podlaskim, określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8) w województwie świętokrzyskim, określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

9) w województwie warmińsko-mazurskim, określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

10) w województwie wielkopolskim, określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2005 r. (poz. 486)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim (Dz. U. Nr 42, poz. 367), które zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) utraciło moc z dniem 9 grudnia 2004 r.