ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego 2)

Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz. U. Nr 103, poz. 1090 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wykaz upoważnionych jednostek, o których mowa w § 2—4, oraz badania, jakie mogą być przeprowadzane przez te jednostki, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Do wniosków, o których mowa w § 2, należy również dołączyć dokumentację techniczną, w tym:

1) warunki techniczne wykonania i odbioru;

2) dokumentację techniczną dla budowli;

3) w przypadku nowych typów budowli lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych — porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 1 a do rozporządzenia, wraz z ich programem;

4) w przypadku typów budowli po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych

— opinię techniczną wydaną przez zarządcę infrastruktury lub użytkownika bocznicy kolejowej;

5) opinię upoważnionej jednostki.

2. Do wniosków, o których mowa w § 3, należy również dołączyć dokumentację techniczną, w tym:

1) warunki techniczne wykonania i odbioru;

2) dokumentację techniczno-ruchową;

3) w przypadku urządzeń sterowania ruchem kolejowym — dowód bezpieczeństwa lub weryfikację tego dowodu;

4) w przypadku nowych typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych — porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 1 a do rozporządzenia, wraz z ich programem;

5) w przypadku typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych — opinię techniczną wydaną przez zarządcę infrastruktury kolejowej lub użytkownika bocznicy kolejowej;

6) opinię upoważnionej jednostki.

3. Do wniosków, o których mowa w § 4, należy również dołączyć dokumentację techniczną, w tym:

1) warunki techniczne wykonania i odbioru;

2) dokumentację techniczno-ruchową;

3) w przypadku nowych typów pojazdów kolejowych lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych — porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 1a do rozporządzenia, wraz z ich programem;

4) w przypadku typów pojazdów kolejowych po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych — opinię techniczną wydaną odpowiednio przez zarządcę infrastruktury, przewoźnika kolejowego lub użytkownika bocznicy kolejowej;

5) opinię upoważnionej jednostki.

4. Do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego, które są eksploatowane i były dopuszczone do eksploatacji w kraju przed dniem 14 listopada 1997 r., należy dołączyć wyłącznie następujące dokumenty:

1) opis techniczny lub dokumentację techniczną;

2) pozytywną opinię użytkownika z dotychczasowej eksploatacji, uwzględniającą aktualny stan techniczny.”;

3) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może odstąpić od wymogu załączania wyników badań, o których mowa w § 2—4, w przypadku typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego, które są eksploatowane i były dopuszczone do eksploatacji w kraju przed dniem 14 listopada 1997 r.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, o których mowa w § 2—4, wydaje się na czas nieokreślony, a w przypadku nowych typów lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych, na czas określony, przewidziany na przeprowadzenie tych prób.

2. Próby, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się zgodnie z programem prób eksploatacyjnych, opracowanym przez upoważnioną jednostkę w porozumieniu z Urzędem Transportu Kolejowego.”;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2009 r. (poz. 654)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 grudnia 2008 r. pod numerem 2008/0601/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97 i Nr 19, poz. 100.