ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przygotowywania kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu;

2) tryb prowadzenia kontroli;

3) sposób zabezpieczania dowodów, pomieszczeń i środków przewozowych;

4) wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli;

5) wzory protokołów kontroli.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

2) właściwym organie – należy przez to rozumieć organy określone w art. 11 ustawy;

3) kontrolującym – należy przez to rozumieć właściwy organ prowadzący kontrolę lub osobę działającą z jego upoważnienia.

§ 3. 1. Kontrolę wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu prowadzi się zgodnie z programem kontroli albo jako kontrolę doraźną.

2. Właściwy organ, przygotowując kontrolę, określa wyrób budowlany lub wyroby budowlane, które mają być objęte kontrolą, oraz kto, w jakim miejscu i czasie kontrolę przeprowadzi.

3. Kontrolę należy prowadzić, stosując najprostsze metody i w sposób najmniej uciążliwy dla kontrolowanego.

4. Kontrolę prowadzą co najmniej dwie osoby.

5. Jeżeli kontrolę prowadzi właściwy organ, rozpoczynając kontrolę, przedstawia kontrolowanemu na piśmie informację o terminie i miejscu (terenie) kontroli oraz o osobach uprawnionych do jej prowadzenia.

6. Jeżeli kontrolę przeprowadzają osoby działające z upoważnienia właściwego organu, informację, o której mowa w ust. 5, zastępują upoważnienia do kontroli.

§ 4. 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać: datę wydania i termin ważności, oznaczenie organu wydającego upoważnienie, powołanie podstawy prawnej, imię, nazwisko i stanowisko służbowe uprawnionego pracownika, numer legitymacji służbowej, określenie czasu i terenu, na którym upoważnienie jest ważne, oraz podpis i pieczęć organu, który je wydał.

2. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Właściwy organ może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przedłużyć termin przeprowadzenia kontroli przez dokonanie adnotacji na upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli lub informacji, o której mowa w § 3 ust. 5.

§ 6. Zabezpieczenia dowodów wykonuje się w odniesieniu do:

1) wyrobów budowlanych – przez opatrzenie plombami, pieczęciami lub innymi znakami urzędowymi oraz przekazanie ich do przechowania kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi, z zastrzeżeniem pkt 2, albo przez ich przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu kontrolowanego lub właściwego organu, w warunkach właściwych dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych;

2) dokumentów, ewidencji, informacji i innych rzeczy niebędących wyrobami budowlanymi oraz wyrobów budowlanych, które mogą być dowodami w sprawach – przez:

a) oddanie na przechowanie kontrolowanemu lub osobie go reprezentującej w zamkniętym i zabezpieczonym pomieszczeniu,

b) opieczętowanie lub nałożenie innych znaków urzędowych i oddanie na przechowanie osobom, o których mowa w lit. a,

c) złożenie na przechowanie w pomieszczeniu właściwego organu;

3) pomieszczeń – przez ich zamknięcie oraz nałożenie plomb, pieczęci lub innych znaków urzędowych;

4) produktów niebezpiecznych – przez ich umieszczenie w pomieszczeniach i w warunkach spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych;

5) środków przewozowych – przez opieczętowanie lub nałożenie innych znaków urzędowych.

§ 7. 1. Postanowienie dotyczące zabezpieczenia dowodów, o którym mowa w art. 22 ustawy, powinno zawierać określenie terminu zabezpieczenia.

2. Jeżeli jest to możliwe, termin zabezpieczenia wyrobów powinien być określany z uwzględnieniem terminów gwarancji oraz innych terminów określających ważność lub trwałość wyrobu budowlanego.

§ 8. 1. Wyniki kontroli kontrolujący dokumentują w protokole kontroli, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Kontrolujący są obowiązani zapoznać kontrolowanego lub osobę go reprezentującą z treścią protokołu.

3. Protokół podpisują kontrolujący oraz kontrolowany lub osoba go reprezentująca, w którego obecności przeprowadzono kontrolę.

4. O braku uwag do protokołu należy zrobić adnotację w protokole.

5. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się, za pokwitowaniem, kontrolowanemu lub osobie go reprezentującej, w którego obecności przeprowadzono kontrolę, a drugi pozostawia się w aktach sprawy.

6. W razie odmowy podpisania lub odbioru protokołu kontrolujący sporządzający protokół powinien zrobić o tym adnotację w protokole, podając, jeżeli jest to możliwe, przyczynę odmowy.

§ 9. 1. W przypadku dokonania oględzin lub przeprowadzenia innych dowodów kontrolujący sporządzają odrębne protokoły. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

2. O sporządzeniu odrębnego protokołu należy zrobić adnotację w protokole kontroli.

3. Wzór protokołu oględzin określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 10. Kontrolujący mogą, z urzędu lub na wniosek kontrolowanego, prostować błędy pisarskie i rachunkowe bądź inne oczywiste pomyłki przez dokonanie adnotacji w protokole kontroli lub odrębnym protokole, o którym mowa w § 9 ust. 1, opatrzonej datą i podpisem osoby dokonującej adnotacji.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. (poz. 1386)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).