ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 129a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wielkość, sposób ustalania oraz warunki i terminy uiszczania wpłaty na finansowanie zadań oraz wydatków Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o których mowa w art. 129a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „wpłatą”, na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 2. Wielkość wpłaty określa się w wysokości 10% przychodów państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, określonych w planie finansowym, o którym mowa w art. 129 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanym dalej „planem finansowym”.

§ 3. 1. Wpłaty uiszcza się w 12 miesięcznych ratach, w wysokościach określanych w harmonogramie wpłat stanowiącym załącznik do planu finansowego.

2. Raty, o których mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego rata dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Ratę za ostatni miesiąc danego roku kalendarzowego uiszcza się do dnia 20 grudnia tego roku.

§ 4. Przepisy rozporządzenia stosuje się, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., do środków finansowych ujętych w planie finansowym na 2005 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.