ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych składający się z:

1) zakresów numeracji i formatów numerów;

2) wskaźników obszarów;

3) wskaźników sieci telekomunikacyjnych lub usług telekomunikacyjnych.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 78, poz. 735), które zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.