ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego

Na podstawie art. 64 § 6 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Za przyjęcie protestu morskiego izby morskie albo sądy rejonowe pobierają opłatę o równowartości 250 jednostek obliczeniowych.

2. Jednostką obliczeniową jest wartość złotowa 1 SDR – Specjalnego Prawa Ciągnienia (SDR), liczona według cen średniego kursu walutowego podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego.

§ 2. Za przyjęcie protestu morskiego polskie urzędy konsularne pobierają opłatę w wysokości określonej w Taryfie Opłat Podstawowych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1530).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1996 r. w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego (Dz. U. Nr 109, poz. 525 oraz z 1998 r. Nr 6, poz. 19), które zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.