ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie powoływania dyspaszerów oraz postępowania dyspaszerskiego

Na podstawie art. 255 § 4 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyspaszera;

2) sposób powoływania dyspaszera;

3) sposób wpisu i skreślenia z listy dyspaszerów;

4) tryb postępowania dyspaszerskiego.

§ 2. Na dyspaszera może być powołana osoba, która:

1) korzysta w pełni z praw publicznych;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) posiada nieskazitelną opinię i daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków dyspaszera;

4) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub dyplom kapitana żeglugi wielkiej, biegłą znajomość języka angielskiego oraz praktyczną znajomość prawa morskiego i zwyczajów międzynarodowego obrotu morskiego;

5) wykaże się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie opracowywania spraw związanych z awariami morskimi;

6) złoży egzamin ze znajomości zagadnień praktyki dyspaszerskiej.

§ 3. 1. Dyspaszerów powołuje Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu złożonego przed komisją egzaminacyjną.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą przedstawiciele ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej oraz 2 dyspaszerów z listy dyspaszerów wyznaczonych przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej.

§ 4. Osoba powołana na dyspaszera składa przed Prezesem Krajowej Izby Gospodarczej przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam uroczyście wykonywać czynności dyspaszerskie według mojej najlepszej wiedzy i woli, uwzględniając w sposób bezstronny interesy wszystkich uczestników awarii wspólnej.”.

§ 5. 1. Wpis na listę dyspaszerów prowadzoną przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej następuje z urzędu na podstawie aktu powołania i po złożeniu przez dyspaszera przyrzeczenia, o którym mowa w § 4.

2. Skreślenia z listy dyspaszerów dokonuje Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w przypadku, gdy dyspaszer przestanie spełniać jeden z warunków, o których mowa w § 2 pkt 1–3.

§ 6. 1. Uczestnicy awarii wspólnej powinni dostarczyć w wyznaczonym przez dyspaszera terminie dokumenty lub wyjaśnienia potrzebne do wykonywania czynności dyspaszerskich.

2. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu czynności dyspaszerskie mogą być dokonane na podstawie dokumentów i wyjaśnień posiadanych przez dyspaszera.

§ 7. 1. W razie ustalenia przez dyspaszera, że awaria wspólna nie zachodzi, dyspaszer odmawia sporządzenia dyspaszy.

2. Do odmowy sporządzenia dyspaszy dołącza się uzasadnienie.

§ 8. Dokumenty dyspaszerskie, a w szczególności dyspasza, wyciąg z dyspaszy i odmowa sporządzenia dyspaszy, powinny zawierać datę i miejsce wystawienia dokumentu, imię i nazwisko dyspaszera, który dokonał czynności dyspaszerskich, oraz podpis i pieczęć dyspaszera.

§ 9. 1. Dyspaszer zawiadamia, za zwrotnym poświadczeniem odbioru, znanych uczestników awarii wspólnej o zakończeniu postępowania dyspaszerskiego, a jeżeli dyspasza została sporządzona – przesyła im dyspaszę lub wyciąg z dyspaszy.

2. Za datę zakończenia postępowania dyspaszerskiego uważa się dzień doręczenia dyspaszy lub wyciągu z dyspaszy bądź zawiadomienia o odmowie sporządzenia dyspaszy.

§ 10. Dyspaszerzy powołani i wpisani na listę dyspaszerów przed wejściem w życie rozporządzenia, spełniający warunki określone w § 2, zachowują dotychczasowe uprawnienia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)



1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie powoływania dyspaszerów oraz postępowania dyspaszerskiego (Dz. U. Nr 27, poz. 124), które zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.