ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa maksymalną wysokość opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem, a także sposób i warunki przyznawania ulg i zwolnień od tych opłat oraz zakres tych ulg i zwolnień.

§ 2. 1. Maksymalną wysokość opłat lotniskowych za loty państwowych statków powietrznych, o których mowa w § 1, stanowi równowartość uzasadnionych kosztów ponoszonych przez zarządzającego lotniskiem w związku z obsługą startu, lądowania i postoju statków powietrznych na danym lotnisku, będących podstawą ustalania wysokości opłat lotniskowych, o których mowa w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1083).

2. Maksymalna wysokość opłat lotniskowych za loty państwowych statków powietrznych, o których mowa w § 1, nie może być wyższa niż wysokość opłat lotniskowych ustalona przez zarządzającego danym lotniskiem.

3. Zarządzający lotniskiem przedstawia na żądanie jednostki wykonującej lot, o którym mowa w § 1, szczegółową kalkulację kosztów stanowiących podstawę wyliczenia stosowanej opłaty.

§ 3. 1. Ulgi i zwolnienia od opłat lotniskowych za loty polskich państwowych statków powietrznych mogą być przyznawane przez zarządzającego lotniskiem na warunkach jednakowych dla poszczególnych grup użytkowników z zastosowaniem zasady niedyskryminacji, w tym gdy dana jednostka działa również na rzecz lotniska lub w celu jego ochrony.

2. Stosowane przez zarządzającego lotniskiem, zgodnie z ust. 1, ulgi i zwolnienia od opłat nie mogą być rekompensowane wzrostem wysokości opłat lotniskowych stosowanych wobec innych użytkowników lotnisk.

§ 4. Od opłat lotniskowych zwalnia się loty polskich państwowych statków powietrznych wykonywane:

1) w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa lub granicy państwowej;

2) na lotniskach współużytkowanych.

§ 5. Ulgi i zwolnienia od opłat lotniskowych za loty obcych państwowych statków powietrznych wykonujących loty, o których mowa w § 1, stosuje się na zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz z uwzględnieniem zasady wzajemności.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.