ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 i Nr 286, poz. 2884, z 2006 r. Nr 73, poz. 514 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) od osoby ubiegającej się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego:

a) wniosku,

b) dokumentów, o których mowa w art. 97a ust. 2 ustawy,

c) fotografii, o której mowa w pkt 1 lit. f,

d) oświadczenia kierowcy o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E, w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 3) ),

e) kserokopii posiadanego prawa jazdy i dowodu uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy, która jest równa opłacie za wydanie prawa jazdy.”;

2) w § 7:

a) w ust. 2:

— w pkt 10 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„data ważności uprawnienia — data określona w orzeczeniu lekarskim dla przeprowadzenia ponownych badań lekarskich w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub znak „—”, jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy w orzeczeniu lekarskim nie ustalono tej daty lub orzeczenie zostało wydane z bezterminową datą ważności, z zastrzeżeniem ust. 2b, przy czym:”,

— uchyla się pkt 11,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jest dokonywany w postaci kodu „95” w układzie „95.DD.MM.RRRR”, we wniosku i na dokumencie prawa jazdy w pozycji „ograniczenia” przy odpowiednich posiadanych kategoriach prawa jazdy wymienionych w aktualnym świadectwie kwalifikacji zawodowej potwierdzającym ukończenie szkolenia okresowego, przy czym w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadającego aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego bloku programowego, wpis jest dokonywany przy wszystkich kategoriach prawa jazdy spośród posiadanych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E. Datę ważności wpisu stanowi data 5 lat od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

2b. Dokonując wpisu, o którym mowa w ust. 2a, w pozycji „data ważności uprawnienia” wpisuje się datę ważności uprawnienia w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Datę tę stanowi przypadający najwcześniej termin upływu ważności odpowiednio badania lekarskiego, badania psychologicznego albo data ukończenia pierwszego albo następnego szkolenia okresowego.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części G wzoru wniosku po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

7a) wykonuję przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E,”;

4) w załączniku nr 3a do rozporządzenia w części G wzoru wniosku po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

7a) wykonuję przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E,”.

§ 2. 1. Do wniosku złożonego przez kierowcę, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ubiegającego się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego, a nierozpatrzo-nego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Organ wzywa kierowcę, o którym mowa w ust. 1, do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, oświadczenia o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E.

§ 3. 1. Formularz wniosku udostępniony przez organ w jego siedzibie, zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, może być stosowany do czasu wyczerpania nakładów tych formularzy.

2. Kierowca, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ubiegający się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego, składając formularz wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 780.