ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

Na podstawie art. 37e ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki opłat za przejazd kilometra autostrady, o których mowa w art. 37a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kategorii pojazdu, należy przez to rozumieć kategorię pojazdu, o której mowa w art. 37a ust. 6 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

§ 3. 1. Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 1 wynosi 0,10 zł.

2. Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 2 wynosi 0,20 zł.

3. Stawka opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 3, 4 i 5 wynosi:


Kategoria pojazdu Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady (w zł)
klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin 3)
max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5

1

2

3

4

Kategoria 3 4) 0,40 0,35 0,28 0,20
Kategoria 4 0,53 0,46 0,37 0,27
Kategoria 5 0,40 0,35 0,28 0,20

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115, poz. 966, Nr 143, poz. 1164, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1776.

3)  Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 76 z 06.04.1970, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 64, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/55/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, z późn. zm.).

4)  Dopuszczalna masa całkowita pojazdów kategorii 3 i 4 łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).