ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) organie rejestrującym – rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego;

2) aktualnym lub pełnym odpisie, zaświadczeniu, pisemnej informacji – rozumie się przez to odpowiednio: aktualny lub pełny odpis, zaświadczenie oraz pisemną informację wydawane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz. U. Nr 134, poz. 893).

§ 2. 1. W razie ustanowienia zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym podlegającym rejestracji, organ rejestrujący pojazd dokonuje adnotacji w rubryce „adnotacje urzędowe” dowodu rejestracyjnego pojazdu, o treści: „Na pojeździe ustanowiony jest zastaw rejestrowy na rzecz..., wpisany pod numerem pozycji rejestru zastawów....” , oraz potwierdza ją swoją okrągłą pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej do dokonania adnotacji.

2. Adnotacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu na podstawie jednego z następujących dokumentów:

1) aktualnego lub pełnego odpisu z rejestru zastawów;

2) zaświadczenia wydawanego przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującego, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.

§ 3. 1. W razie wygaśnięcia zastawu, organ rejestrujący pojazd, na wniosek właściciela pojazdu, skreśla adnotację, o której mowa w § 2, wpisując jednocześnie datę skreślenia oraz potwierdzając to skreślenie swoją pieczęcią i podpisem, albo na wniosek właściciela wydaje nowy dowód rejestracyjny, unieważniając dotychczasowy, który pozostawia w aktach pojazdu.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, są dokonywane na podstawie jednego z następujących dokumentów:

1) odpisu prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów;

2) pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 września 2000 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 82, poz. 934).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2003 r. Nr