ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się wymagania w zakresie skrótów i kodów ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) do stosowania w ruchu lotniczym „Skróty i kody ICAO” (ICAO Abbreviations and Codes (Doc 8400)), pod nazwą PANS-ABC.

§ 2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, wymagania, o których mowa w § 1, oraz ich zmiany.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.