ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór rejestru decyzji o warunkach zabudowy;

2) wzory rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

a) o znaczeniu krajowym i wojewódzkim,

b) o znaczeniu powiatowym i gminnym,

c) na terenach zamkniętych.

§ 2. 1. Wzór rejestru decyzji o warunkach zabudowy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

a) o znaczeniu krajowym i wojewódzkim – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) o znaczeniu powiatowym i gminnym – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c) na terenach zamkniętych – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. (poz. 1385)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).