ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zadania służby medycyny pracy niewymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym.

§ 2. Do zadań służby medycyny pracy, o których mowa w § 1, należy:

1) analizowanie niezbędnych do wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach pracy wymagań zdrowotnych i sprawności psychofizycznych na potrzeby standaryzacji profilaktycznych badań lekarskich, wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym, a w szczególności:

a) z obciążenia odpowiedzialnością za bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w tym za powierzone życie i mienie,

b) ze stałego napięcia uwagi (czujności) związanego z koniecznością szybkiego i właściwego reagowania przy ciągłym dopływie zmiennych informacji podczas pracy na torach i w pojazdach kolejowych,

c) z konieczności prawidłowego reagowania w warunkach stresu,

d) z wysokiego stopnia zaangażowania narządu wzroku i słuchu,

e) z wysokiej sprawności narządu ruchu,

f) z gwałtownych wahań aktywacji psychicznej,

g) z dużych obciążeń statycznych,

h) z pracy w warunkach zaburzonego rytmu biologicznego,

i) z pracy na otwartej przestrzeni, w zmiennych warunkach atmosferycznych,

j) z pracy w warunkach narażenia na hałas, wibrację i pole elektromagnetyczne,

k) z pracy w narażeniu na jednoczesne występowanie różnych zagrożeń zawodowych;

2) wykonywanie badań niezbędnych dla wydania orzeczenia lekarskiego i oceny psychologicznej zgodnie z zasadami wynikającymi ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym;

3) kwalifikacja i kierowanie pracowników do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na stacjonarne świadczenia profilaktyczne finansowane przez pracodawców;

4) prowadzenie badań nad ryzykiem wystąpienia błędów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa publicznego wynikających ze stanu zdrowia osób zatrudnionych w transporcie kolejowym;

5) prowadzenie działalności informacyjnej oraz szkoleniowej, z uwzględnieniem specyfiki ryzyka zawodowego, oraz poradnictwo psychologiczne.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 61, poz. 674), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416) utraciło moc z dniem 27 czerwca 2010 r.