ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych 2)

Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakresem badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji, zwanych dalej „badaniami koniecznymi”, objęte są typy budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typy pojazdów kolejowych, określone w przepisach w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji.

§ 2. 1. Zakres badań koniecznych typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego obejmuje:

1) badanie zgodności z wymaganiami określonymi w odpowiednich, dla danego typu budowli, polskich lub europejskich normach;

2) badanie zgodności z warunkami technicznymi, określonymi w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie;

3) badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25d ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej „ustawą”;

4) analizę wyników prób eksploatacyjnych.

2. Zakres badań koniecznych sieci jezdnej wchodzącej w skład sieci trakcyjnej, oprócz badań, o których mowa w ust. 1, obejmuje dodatkowo:

1) badanie statyczne z konstrukcjami wsporczymi polegające na sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi, w tym:

a) zawieszenia przewodów jezdnych, ich wysokości, pochylenia oraz odsuwu od osi toru,

b) parametrów geometrycznych sieci jezdnej,

c) naciągu przewodów jezdnych i lin nośnych w różnych warunkach atmosferycznych, z uwzględnieniem zmian temperatury i oblodzenia;

2) badanie dynamiczne w trakcie prób eksploatacyjnych, w tym:

a) badanie uniesienia przewodów jezdnych w punkcie podwieszenia przy najwyższej dopuszczalnej prędkości jazdy na linii kolejowej,

b) sprawdzenie współpracy odbieraka prądu z siecią jezdną, w szczególności czasu trwania przerw stykowych i zmienności wartości siły stykowej,

c) pomiar odsuwu przewodów jezdnych w czasie jazdy pojazdów kolejowych,

d) sprawdzenie wartości prędkości krytycznej,

e) badanie przemieszczeń i przyspieszeń ślizgacza pod wpływem ruchu.

3. Zakres badań koniecznych trzeciej szyny w metrze, oprócz badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, obejmuje dodatkowo sprawdzenie zgodności jej parametrów z wymaganiami technicznymi, dotyczącymi w szczególności:

1) parametrów geometrycznych trzeciej szyny;

2) współpracy odbieraka prądu z trzecią szyną;

3) układu mocowania;

4) oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

4.  Zakres badań koniecznych sieci powrotnej, oprócz badań, o których mowa w ust. 1, obejmuje dodatkowo ocenę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

§ 3. Zakres badań koniecznych urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego obejmuje:

1) dla typów urządzeń sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego:

a) badanie zgodności z wymaganiami określonymi w odpowiednich, dla danego typu urządzeń, polskich lub europejskich normach,

b) badanie zgodności z warunkami technicznymi oraz z wymaganiami określonymi we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25d ustawy,

c) badanie funkcjonalne w warunkach normalnych, w tym sprzętu i programowania,

d) badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania uszkodzeń przy:

— oddziaływaniu uszkodzeń pojedynczych,

— niezależności elementów sprzętowych,

— wykrywaniu uszkodzeń pojedynczych,

— reakcji na wykryte uszkodzenie pojedyncze i zdolności pozostawania w stanie bezpiecznym,

— oddziaływaniu uszkodzeń wielokrotnych,

— zmiennych wartościach parametrów napięcia, prądu i częstotliwości,

e) badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania zewnętrznego poprzez:

— badanie klimatyczne,

— badanie na oddziaływania mechaniczne,

— badanie na oddziaływania elektryczne, w tym kompatybilności elektromagnetycznej,

— zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem,

— badanie wytrzymałościowe,

f) badanie bezpieczeństwa działania w warunkach rzeczywistego zastosowania urządzenia,

g) wykonanie następujących testów kwalifikacyjnych ich systemów:

— test funkcjonalności,

— test niezawodności,

— test bezpieczeństwa;

2) dla typów urządzeń telekomunikacji kolejowej:

a) badanie zgodności z przepisami telekomunikacyjnymi wymaganymi dla urządzeń telekomunikacji kolejowej,

b) badanie zgodności z warunkami technicznymi, w tym badanie:

— funkcjonalne i niezawodnościowe,

— kompatybilności elektromagnetycznej,

— środowiskowe, w szczególności współpracy z istniejącymi systemami i urządzeniami,

c) badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25d ustawy,

d) analizę wyników prób eksploatacyjnych.

§ 4. Zakres badań koniecznych typów pojazdów kolejowych obejmuje:

1) dla typu pojazdu trakcyjnego oraz jego typowego zespołu, podzespołu i elementu odpowiednio:

a) sprawdzenie zgodności wykonania z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru, dokumentacją konstrukcyjną oraz z wymaganiami określonymi w odpowiednich polskich lub europejskich normach dla pojazdów trakcyjnych, ich zespołów, podzespołów i elementów,

b) sprawdzenie świadectw jakości, atestów, wyników odbiorów jakościowo-technicznych na zastosowane zespoły, podzespoły, elementy i materiały,

c) sprawdzenie pojazdu trakcyjnego w zakresie:

— zachowania skrajni taboru i wymiaru długości,

— przejazdu przez łuk o minimalnym promieniu,

— przejazdu przez górkę wzorcową,

— bezpieczeństwa pracownika manewrowego,

d) pomiar masy własnej całkowitej i nacisków kół na szynę pojazdu trakcyjnego,

e) ocenę własności dynamicznych pojazdu trakcyjnego, w szczególności w zakresie:

— określenia współczynnika bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu Y/Q,

— określenia sił między kołem a szyną,

— spokojności biegu i komfortu jazdy,

— minimalnego promienia łuku przy dopuszczalnym przyspieszeniu dośrodkowym,

f) sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów, w tym:

— wytrzymałości pudła i zamocowania urządzeń,

— przejmowania energii zderzenia czołowego na podstawie próby poligonowej lub obliczeń symulacyjnych,

— wytrzymałości zmęczeniowej ram wózków,

— charakterystyki urządzeń cięgłowo-zderznych i ich próby zmęczeniowe,

— odporności szyb czołowych i bocznych kabiny maszynisty na uderzenie i zmiany ciśnienia,

g) badanie układów hamulcowych w zakresie:

— oceny zastosowanego systemu hamulców,

— działania hamulca pneumatycznego i hamulca bezpieczeństwa,

— działania innych systemów hamulca — hamulca elektropneumatycznego, elektrodynamicznego i szynowego,

— działania hamulca postojowego,

— pomiarów dróg hamowania,

— określenia masy hamującej pojazdu trakcyjnego,

— działania urządzeń przeciwpoślizgowych,

h) sprawdzenie charakterystyk trakcyjnych pojazdu trakcyjnego w zakresie:

— wyznaczenia linii przyczepności na obwodzie kół napędnych,

— wyznaczenia linii siły pociągowej w funkcji prędkości,

— wyznaczenia czasu zadziałania urządzeń przeciwpoślizgowych i eliminowania poślizgu,

i) sprawdzenie odbieraka prądu i jego współpracy z siecią trakcyjną,

j) badanie i ocenę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym: czuwaka aktywnego (CA), urządzeń samoczynnego hamowania pociągu (SHP), urządzeń radiołączności kolejowej z funkcją radio-stop, urządzeń systemu kontroli prowadzenia pociągów,

k) sprawdzenie urządzeń rejestrujących przebieg pracy pojazdu trakcyjnego,

l) sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających przeciwzwarciowych i przeciwporażeniowych zainstalowanych na pojeździe trakcyjnym,

m) sprawdzenie urządzeń zabezpieczających przed skutkami zwarć oraz porażeniem prądem elektrycznym, w tym złącz ochronnych uszyniających oraz zabezpieczeń przed urazami elektrycznymi obsługi wagonów i pasażerów pojazdu trakcyjnego,

n) sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji czoła i końca pojazdu trakcyjnego,

o) badanie oddziaływania na otoczenie w zakresie hałasu emitowanego na zewnątrz pojazdu trakcyjnego oraz toksyczności spalin,

p) sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego pojazdu trakcyjnego poprzez badanie:

— materiałów i wyrobów, w tym przewodów elektrycznych użytych w konstrukcji i wyposażeniu pod względem palności, toksyczności i właściwości dymowych, przy paleniu i rozprzestrzenianiu się płomienia,

— zainstalowanego wyposażenia przeciwpożarowego,

r) badanie pojazdu trakcyjnego w zakresie:

— emitowanych na zewnątrz i wewnątrz zakłóceń radioelektrycznych i elektromagnetycznych,

— zakłóceń w sieci trakcyjnej w wyniku działań urządzeń impulsowych,

— odporności wyposażenia na zewnętrzne pola elektromagnetyczne,

— wpływu zakłóceń generowanych na urządzenia sterowania ruchem kolejowym,

s) sprawdzenie sygnałów dźwiękowych pojazdu trakcyjnego,

t) sprawdzenie warunków pracy maszynisty w kabinie maszynisty pojazdu trakcyjnego, w zakresie:

— ergonomii stanowiska pracy, pola widzenia szlaku, oceny fotela maszynisty, oświetlenia kabiny i przyrządów,

— poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki i komfort jazdy,

— poziomu hałasu infradźwiękowego, słyszalnego i ultradźwiękowego,

— indukcyjności pola magnetycznego,

— mikroklimatu kabiny maszynisty oraz zmian ciśnienia wewnętrznego,

u) sprawdzenie warunków podróżowania pasażerów w zespołach trakcyjnych, wagonach silnikowych i autobusach szynowych, w zakresie:

— poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki i komfort jazdy,

— poziomu hałasu słyszalnego,

— ergonomii siedzisk i pomieszczeń dla pasażerów,

— mikroklimatu pomieszczeń dla pasażerów,

— oświetlenia pomieszczeń dla pasażerów,

— odporności szyb okiennych na uderzenie,

w) sprawdzenie w pojeździe trakcyjnym zamocowania stopni, poręczy, osłon części wirujących oraz szerokości przejść,

x) sprawdzenie kompletności badań i prób wyposażenia pojazdu trakcyjnego podlegającego dozorowi technicznemu,

y) potwierdzenie poprawności zastosowanych w pojeździe trakcyjnym rozwiązań, decydujących o bezpieczeństwie ruchu, bezpieczeństwie przewozu osób i rzeczy oraz ochrony środowiska, w trakcie prób eksploatacyjnych;

2) dla typu wagonu pasażerskiego oraz jego typowego zespołu, podzespołu i elementu odpowiednio:

a) sprawdzenie zgodności wykonania z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru, dokumentacją konstrukcyjną oraz z wymaganiami określonymi w odpowiednich polskich lub europejskich normach dla wagonów pasażerskich, ich zespołów, podzespołów i elementów,

b) sprawdzenie świadectw jakości, atestów, wyników odbiorów jakościowo-technicznych na zastosowane zespoły, podzespoły, elementy i materiały,

c) sprawdzenie wagonu pasażerskiego w zakresie:

— zachowania skrajni taboru i wymiaru długości,

— przejazdu przez łuk o minimalnym promieniu i przez rampę promową,

— bezpieczeństwa pracownika manewrowego,

— przejazdu przez górkę wzorcową,

d) pomiar masy własnej całkowitej i nacisków kół na szynę wagonu pasażerskiego,

e) ocenę własności dynamicznych wagonu pasażerskiego, w szczególności w zakresie:

— określenia współczynnika bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu Y/Q,

— określenia sił między kołem a szyną,

— spokojności biegu i komfortu jazdy,

— minimalnego promienia łuku przy dopuszczalnym przyspieszeniu dośrodkowym.

f) sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów, w tym:

— wytrzymałości pudła i zamocowania urządzeń,

— przejmowania energii zderzenia czołowego na podstawie próby poligonowej lub obliczeń symulacyjnych,

— wytrzymałości zmęczeniowej ram wózków,

— charakterystyki urządzeń cięgtowo-zderznych i próby zmęczeniowe,

— odporności szyb na uderzenie i zmiany ciśnienia,

g) badanie układów hamulcowych w zakresie:

— badania stacjonarnego właściwości wagonu pasażerskiego pod względem hamowania, w zakresie skuteczności działania zastosowanego systemu hamulców,

— badania stacjonarnego i ruchowego właściwości wagonu pasażerskiego pod względem hamowania, w zakresie działania hamulca dodatkowego, postojowego i bezpieczeństwa,

— badania ruchowego właściwości wagonu pasażerskiego pod względem hamowania, w zakresie określenia skuteczności hamulca,

— badania ruchowego właściwości wagonu pasażerskiego pod względem hamowania, w zakresie działania urządzeń przeciwpoślizgowych,

h) badanie urządzeń zewnętrznych wagonu pasażerskiego, w tym:

— połączeń międzywagonowych, mostków przejściowych i wałków gumowych,

— stopni, uchwytów i tablic informacyjnych,

— w zakresie malowania i napisów,

i) badanie urządzeń wewnętrznych wagonu pasażerskiego, w tym:

— okien, drzwi wejściowych czołowych,

— urządzeń sanitarnych,

j) badanie urządzeń sterowania i blokady drzwi wejściowych wagonu pasażerskiego,

k) badanie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji wagonu pasażerskiego,

l) badanie układu zasilania wagonu pasażerskiego, w tym:

— przetwornicy statycznej,

— urządzeń wybiorczo-przetączających WN,

— badanie wpływu zakłóceń generowanych przez wagon pasażerski na urządzenia sterowania ruchem kolejowym,

m) sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających przeciwzwarciowych i przeciwporażeniowych, zainstalowanych w wagonie pasażerskim,

n) sprawdzenie urządzeń zabezpieczających przed skutkami zwarć oraz porażeniem prądem elektrycznym, w tym złącz ochronnych uszyniających oraz zabezpieczeń przed urazami elektrycznymi obsługi wagonów i pasażerów wagonu pasażerskiego,

o) sprawdzenie urządzeń radiołączności kolejowej i instalacji rozgłoszeniowej wagonu pasażerskiego,

p) sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego wagonu pasażerskiego poprzez badanie:

— materiałów i wyrobów, w tym przewodów elektrycznych użytych w konstrukcji i wyposażeniu wagonu pasażerskiego pod względem palności, toksyczności i właściwości dymowych, przy paleniu i rozprzestrzenianiu się płomienia,

— zainstalowanego w wagonie pasażerskim wyposażenia przeciwpożarowego;

r) sprawdzenie poziomu zakłóceń radioelektrycznych, emitowanych wewnątrz i na zewnątrz wagonu pasażerskiego,

s) sprawdzenie zainstalowanego w wagonie pasażerskim systemu diagnostycznego i transmisji danych diagnostycznych,

t) sprawdzenie warunków podróżowania pasażerów, w tym:

— poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki i komfort jazdy,

— poziomu hałasu słyszalnego,

— ergonomii siedzisk i pomieszczeń dla pasażerów,

— oświetlenia pomieszczeń dla pasażerów,

u) sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji końca pociągu,

w) sprawdzenie kompletności badań i prób wyposażenia wagonu pasażerskiego, podlegającego dozorowi technicznemu,

x) potwierdzenie poprawności rozwiązań zastosowanych w wagonie pasażerskim, decydujących w sprawach bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa przewozu osób oraz ochrony środowiska, w trakcie prób eksploatacyjnych,

y) badanie impedancji zestawu kołowego wagonu pasażerskiego;

3) dla typu wagonu towarowego oraz jego typowego zespołu, podzespołu i elementu odpowiednio:

a) sprawdzenie zgodności wykonania z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru, dokumentacją konstrukcyjną oraz z wymaganiami określonymi w odpowiednich polskich lub europejskich normach dla wagonów towarowych, ich zespołów, podzespołów i elementów.

b) sprawdzenie świadectw jakości, atestów, wyników odbiorów jakościowo-technicznych na zastosowane zespoły, podzespoły, elementy i materiały,

c) sprawdzenie wagonu towarowego w zakresie:

— zachowania skrajni taboru i wymiaru długości,

— przejazdu przez łuk o minimalnym promieniu i przez rampę promową,

— bezpieczeństwa pracownika manewrowego,

— przejazdu przez górkę wzorcową,

d) pomiar masy własnej całkowitej, nacisków kół na szynę i rozkładu nacisków w wagonie towarowym,

e) ocenę własności dynamicznych wagonu towarowego, w szczególności w zakresie:

— określenia współczynnika bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu Y/Q,

— określenia sił między kołem a szyną,

— spokojności biegu,

f) sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów, w tym:

— wytrzymałości pudła, ostoi i zamocowań urządzeń wyposażenia,

— przejmowania energii zderzenia czołowego na podstawie próby poligonowej lub obliczeń symulacyjnych,

— charakterystyki urządzeń cięgłowo-zderznych i ich próby zmęczeniowe,

g) badanie układów hamulcowych, w zakresie:

— badania stacjonarnego właściwości wagonu towarowego pod względem hamowania, w zakresie skuteczności działania zastosowanego systemu hamulców,

— badania stacjonarnego i ruchowego właściwości wagonu towarowego pod względem hamowania, w zakresie działania hamulca dodatkowego, postojowego i bezpieczeństwa,

— badania ruchowego właściwości wagonu towarowego pod względem hamowania, w zakresie określenia skuteczności hamulca,

h) badanie materiałów i wyrobów użytych w konstrukcji i wyposażeniu, pod względem palności, toksyczności i właściwości dymowych,

i) sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji końca pociągu,

j) sprawdzenie kompletności badań i prób wyposażenia wagonu towarowego, podlegającego dozorowi technicznemu,

k) potwierdzenie poprawności rozwiązań zastosowanych w wagonie towarowym, decydujących o bezpieczeństwie ruchu, bezpieczeństwie przewozu osób i rzeczy oraz ochronie środowiska w trakcie prób eksploatacyjnych;

4) dla typowego pojazdu specjalnego oraz jego typowego zespołu, podzespołu i elementu odpowiednio:

a) sprawdzenie zgodności wykonania z wymaganiami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru, dokumentacją konstrukcyjną oraz z wymaganiami określonymi w odpowiednich polskich lub europejskich normach dla pojazdów specjalnych, ich zespołów, podzespołów i elementów,

b) sprawdzenie świadectw jakości, atestów, wyników odbiorów jakościowo-technicznych na zastosowane zespoły, podzespoły, elementy i materiały,

c) sprawdzenie pojazdu specjalnego w zakresie:

— zachowania skrajni taboru i wymiaru długości,

— przejazdu przez łuk o minimalnym promieniu,

— bezpieczeństwa pracownika manewrowego,

— przejazdu przez górkę wzorcową,

d) pomiar masy własnej całkowitej i nacisków kół na szynę pojazdu specjalnego,

e) ocenę własności dynamicznych pojazdu specjalnego, w szczególności w zakresie:

— określenia współczynnika bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu Y/Q,

— bezpieczeństwa jazdy, układu biegowego i oddziaływania na tor oraz spokojność biegu,

f) sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów, w tym:

— wytrzymałości pudła, ostoi i zamocowań urządzeń wyposażenia,

— przejmowania energii zderzenia czołowego,

— wytrzymałości zmęczeniowej ram wózków,

— charakterystyki urządzeń cięgłowo-zderznych,

— odporności szyb na uderzenie i zmiany ciśnienia,

g) badanie układów hamulcowych w zakresie:

— badania stacjonarnego właściwości pojazdu specjalnego pod względem hamowania, w zakresie skuteczności działania zastosowanego systemu hamulców,

— badania stacjonarnego i ruchowego właściwości pojazdu specjalnego pod względem hamowania, w zakresie działania hamulca dodatkowego, postojowego i bezpieczeństwa,

— badania ruchowego właściwości pojazdu specjalnego pod względem hamowania, w zakresie określenia skuteczności hamulca,

h) sprawdzenie odbieraka prądu i jego współpracy z siecią trakcyjną.

i) badanie i ocenę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

j) sprawdzenie urządzeń rejestrujących przebieg pracy pojazdu specjalnego,

k) sprawdzenie urządzeń zabezpieczających przed skutkami zwarć oraz porażeniem prądem elektrycznym, w tym złącz ochronnych uszyniających oraz zabezpieczeń przed urazami elektrycznymi obsługi pojazdu specjalnego,

l) sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji czoła i końca pojazdu specjalnego,

m) badanie oddziaływania na otoczenie w zakresie hałasu emitowanego na zewnątrz pojazdu specjalnego oraz toksyczności spalin,

n) sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego pojazdu specjalnego poprzez badanie:

— wyrobów użytych w konstrukcji pojazdu specjalnego pod względem palności, toksyczności oraz właściwości dymowych przy paleniu i rozprzestrzenianiu się płomienia,

— zainstalowanego wyposażenia przeciwpożarowego,

o) badanie w zakresie zakłóceń elektrycznych, elektromagnetycznych i radioelektromagne-tycznych emitowanych na zewnątrz i wewnątrz pojazdu specjalnego,

p) sprawdzenie sygnałów dźwiękowych pojazdu specjalnego,

r) sprawdzenie, w pojeździe specjalnym, warunków pracy maszynisty i innych pracowników obsługi, w szczególności w zakresie:

— ergonomii stanowiska pracy, pola widzenia szlaku, oświetlenia kabiny i przyrządów,

— poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki,

— poziomu hałasu,

— mikroklimatu kabiny maszynisty oraz zmian ciśnienia wewnętrznego,

s) sprawdzenie, w pojeździe specjalnym, zamocowania stopni, poręczy, osłon części wirujących tablic informacyjnych, zabezpieczeń przed urazami mechanicznymi i szerokości przejść,

t) ocenę skuteczności zabezpieczenia w pojeździe specjalnym elementów roboczych mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu w czasie jazdy transportowej,

u) sprawdzenie kompletności badań i prób wyposażenia pojazdu specjalnego podlegającego dozorowi technicznemu,

w) potwierdzenie poprawności zastosowanych rozwiązań, decydujących o bezpieczeństwie ruchu oraz ochronie środowiska, w trakcie prób eksploatacyjnych pojazdu specjalnego,

x) badanie impedancji zestawu kołowego,

y) badanie wpływu zakłóceń generowanych przez pojazd specjalny na urządzenia sterowania ruchem kolejowym;

5) dla typu pojazdu pomocniczego oraz jego typowego zespołu, podzespołu i elementu odpowiednio:

a) sprawdzenie zgodności wykonania z wymaganiami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru, z dokumentacją konstrukcyjną oraz wymaganiami określonymi w odpowiednich polskich lub europejskich normach dla pojazdów pomocniczych, ich zespołów, podzespołów i elementów,

b) sprawdzenie świadectw jakości, atestów, wyników odbiorów jakościowo-technicznych na zastosowane zespoły, podzespoły, elementy i materiały,

c) sprawdzenie pojazdu pomocniczego w zakresie:

— zachowania skrajni taboru i wymiaru długości,

— przejazdu przez łuk o minimalnym promieniu,

— bezpieczeństwa obsługi pracownika manewrowego,

— przejazdu przez górkę wzorcową,

d) pomiar masy własnej całkowitej i nacisków kół na szynę pojazdu pomocniczego,

e) ocenę własności dynamicznych pojazdu pomocniczego,

f) sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów,

g) badanie układów hamulcowych, w tym skuteczności hamowania,

h) badanie i ocenę urządzeń bezpieczeństwa ruchu zainstalowanych w pojeździe pomocniczym,

i) sprawdzenie urządzeń rejestrujących przebieg pracy pojazdu pomocniczego,

j) sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających przeciwzwarciowych i przeciwporażeniowych, zainstalowanych w pojeździe pomocniczym,

k) sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji czoła i końca pojazdu pomocniczego,

l) badanie oddziaływania na otoczenie w zakresie hałasu emitowanego na zewnątrz pojazdu pomocniczego oraz toksyczności spalin,

m) sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego pojazdu pomocniczego poprzez badanie:

— wyrobów użytych w jego konstrukcji pod względem palności, toksyczności oraz właściwości dymowych przy paleniu i rozprzestrzenianiu się płomienia.

— zainstalowanego wyposażenia przeciwpożarowego,

n) sprawdzenie sygnałów dźwiękowych pojazdu pomocniczego,

o) sprawdzenie warunków pracy maszynisty i innych pracowników obsługi pojazdu pomocniczego,

p) sprawdzenie zamocowania, w pojeździe pomocniczym, stopni, poręczy, osłon części wirujących i szerokości przejść,

r) ocenę skuteczności zabezpieczenia, w pojeździe pomocniczym, elementów roboczych mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu w czasie jazdy transportowej,

s) sprawdzenie kompletności badań i prób wyposażenia pojazdu pomocniczego, podlegającego dozorowi technicznemu,

t) potwierdzenie poprawności rozwiązań zastosowanych w pojeździe pomocniczym, decydujących o bezpieczeństwie ruchu oraz ochronie środowiska, w trakcie prób eksploatacyjnych,

u) badanie wpływu zakłóceń generowanych przez pojazd pomocniczy na urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

§ 5. Zakres badań koniecznych typów pojazdów kolejowych, o których mowa w § 4, w zależności od przeznaczenia pojazdu kolejowego, powinien ponadto obejmować wymagania określone odpowiednio:

1) we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25d ustawy;

2) w Regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami wagonów prywatnych (RIP), stanowiącym Aneks II do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będącym załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i 159, z 1997 r. Nr 37, poz. 225 i 226 oraz z 1998 r. Nr 33, poz. 177);

3) w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym Aneks I do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będących załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

§ 6. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa eksploatacji kolei oprócz badań, o których mowa w § 2—5, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań.

§ 7. Zakresy badań koniecznych, określone w § 2—4, mogą być ograniczone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w przypadku gdy typy budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typy pojazdów kolejowych:

1) spełniają następujące warunki:

a) posiadają certyfikaty uprawnionych jednostek badawczych krajowych lub zagranicznych,

b) były badane zgodnie z zakresem wymienionym w rozporządzeniu i są eksploatowane w innych krajach,

c) posiadają pozytywne opinie użytkowników z dotychczasowej eksploatacji albo

2) są eksploatowane i były dopuszczone do eksploatacji w kraju przed dniem 14 listopada 1997 r. oraz posiadają pozytywne opinie użytkowników z dotychczasowej eksploatacji uwzględniające ich stan techniczny.”.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4)


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 czerwca 2005 r. pod numerem 2005/284/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji każdego typu pojazdu szynowego (Dz. U. Nr 69, poz. 813), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 76 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420).