ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych 2)

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych kolei normalnotorowych wąskotorowych i szerokotorowych oraz pojazdów kolejowych metra.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   poziom utrzymania pojazdu kolejowego — zestawienie czynności utrzymaniowych wykonywanych dla danego pojazdu kolejowego określone zakresem tych prac;

2)   modernizacja pojazdu kolejowego — prace modyfikacyjne w pojeździe kolejowym, które zmieniają przeznaczenie pojazdu lub poprawiają jego ogólne osiągi techniczne, a w szczególności: zmianę charakterystyki trakcyjnej, prędkości maksymalnej, mocy, zdolności do zasilania w różnych systemach;

3) 4) struktura cyklu przeglądowo-naprawczego — kolejność występowania po sobie poszczególnych rodzajów przeglądów i napraw wykonywanych w ramach procesu utrzymania pojazdu kolejowego.

§ 3. Eksploatacja pojazdów kolejowych powinna odbywać się z zachowaniem wymagań technicznych i organizacyjnych określonych:

1)   w rozporządzeniu;

2)   w zależności od przeznaczenia pojazdu odpowiednio:

a)   w technicznych specyfikacjach interoperacyjności kolei przyjętych decyzjami Komisji Europejskiej,

b)   we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, o których mowa w art. 25d ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

c)   w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami wagonów prywatnych (RIP), stanowiącym Aneks II do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będących załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674 i 675, z 2009 r. Nr 167, poz. 1318 oraz z 2011 r. Nr 180, poz. 1073),

d)   w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym Aneks I do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będących załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

§ 4. 1. Zarysy zewnętrzne każdego pojazdu kolejowego dopuszczonego do ruchu po liniach kolejowych powinny odpowiadać wymaganiom skrajni statycznej oraz wymaganiom określonym dla tych linii przez zarządców infrastruktury. Skrajnie statyczne taboru kolejowego normalnotorowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, a pojazdu trakcyjnego metra — załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Dopuszczalne jest stosowanie udowodnionych obliczeniowo zarysów zewnętrznych wyznaczonych na podstawie zarysu odniesienia skrajni statycznej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, po uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktury.

3. Dopuszczalna jest eksploatacja pojazdu kolejowego przekraczającego wymiary poprzeczne, obliczone na podstawie zarysu odniesienia skrajni statycznej, po każdorazowym uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktury.

§ 5. 1. Naciski pojazdów kolejowych na tor powinny odpowiadać maksymalnym dopuszczalnym naciskom określonym w przepisach techniczno-budowlanych dla linii kolejowych.

2. Dopuszczalna jest eksploatacja pojazdu kolejowego przekraczającego maksymalne dopuszczalne naciski, po każdorazowym uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktury.

§ 6. 5) Utrzymanie pojazdów kolejowych powinno być wykonywane przez podmioty posiadające wykwalifikowanych pracowników, zaplecze techniczne oraz warunki organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonywanie prac określonych w dokumentacji systemu utrzymania.

§ 7. 1. Podmioty zajmujące się utrzymaniem pojazdów kolejowych powinny posiadać dokumentację zawierającą:

1)   opis organizacji utrzymania;

2)   dane identyfikacyjne jednostek organizacyjnych własnych i innych wykonujących prace w zakresie utrzymania;

3)   wykaz typów pojazdów kolejowych, do których utrzymania posiadają wykwalifikowanych pracowników oraz niezbędne zaplecze techniczne;

4)   określenie poziomów utrzymania, do których realizacji posiadają wykwalifikowanych pracowników oraz niezbędne zaplecze techniczne;

5)   opis zaplecza technicznego do utrzymania pojazdów kolejowych;

6)   opis wykonywanych odbiorów technicznych.

2. Poziomy utrzymania pojazdów kolejowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, a wymagane elementy opisu zaplecza technicznego do utrzymania pojazdów kolejowych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. 6) Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, dysponenci, przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze, użytkownicy bocznic kolejowych oraz przedsiębiorcy wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej powinni prowadzić dokumentację związaną z procesem utrzymania pojazdów kolejowych oraz zapewniać zgodność procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania.

§ 9. 1. Dokumentacja związana z procesem utrzymania pojazdów kolejowych obejmuje:

1)   dokumentację projektowania systemu utrzymania pojazdów kolejowych;

2)   dokumentację techniczną pojazdów kolejowych;

3)   plan utrzymania;

4) 7) dokumentację systemu utrzymania;

5)   dokumentację czynności związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych;

6) 8) opis zarządzania dokumentacją systemu utrzymania.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie elektronicznej.

§ 10. Dokumentacja projektowania systemu utrzymania pojazdów kolejowych powinna określać:

1)   strukturę organizacyjną jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie projektu utrzymania i jego zatwierdzenie;

2)   metody stosowane przy projektowaniu utrzymania;

3)   warunki użytkowania, a w szczególności: wartości graniczne dla normalnej eksploatacji pojazdu kolejowego, warunki klimatyczne, dopuszczalne rodzaje obciążeń, uwzględnione przy projektowaniu utrzymania;

4)   wyniki testów, badań, wykonanych obliczeń, doświadczenia praktyczne i inne dane uwzględnione w czasie projektowania utrzymania.

§ 11. 1. Dokumentacja techniczna pojazdów kolejowych powinna zawierać:

1)   dokumentację techniczno-ruchową pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów;

2)   warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów;

3)   dokumentację konstrukcyjną wraz z warunkami technicznymi wykonania, w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego.

2. Dokumentacja techniczno-ruchowa pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów powinna zawierać:

1)   określenie przeznaczenia pojazdu;

2)   dane techniczne;

3)   opis budowy i zasady działania;

4)   instrukcję obsługi;

5)   rysunki poglądowe;

6)   wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa obsługi;

7)   wytyczne dotyczące utrzymania i konserwacji;

8)   opis metod sprawdzania stanu technicznego i zestawienie parametrów;

9)   opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania;

10)  wykaz części zamiennych;

11)  załączniki obejmujące w szczególności: schematy blokowe, ideowe, montażowe, wykresy, rysunki i algorytmy oprogramowania;

12)  zasady recyklingu.

3. Warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów powinny zawierać:

1)   określenie przedmiotu warunków;

2)   zakres stosowania;

3)   wykaz stosowanych określeń, jeśli nie są one zawarte w odpowiednich normach krajowych;

4)   wymagania techniczne, których dotrzymanie podlega sprawdzeniu pod kątem zapewnienia wymaganego poziomu jakości w procesie przygotowania produkcji, w produkcji i eksploatacji;

5)   program, opis i ocenę wyników badań.

§ 12. Plan utrzymania powinien być sporządzony z podziałem na poziomy utrzymania pojazdu kolejowego i uwzględniać:

1)   opis metod planowania utrzymania, zestawienie rodzajów przeglądów i napraw;

2)   wykaz czynności utrzymania zapobiegawczego mającego na celu ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonowania pojazdu kolejowego;

3)   wykaz czynności utrzymania naprawczego wykonywanych po stwierdzeniu niezdatności pojazdu kolejowego lub jego części składowych do korzystania z pojazdu zgodnie z przeznaczeniem;

4)   wykaz i sposób wykonywania warunkowych czynności utrzymania zapobiegawczego i naprawczego;

5)   wykaz czynności wynikających ze szczególnych warunków użytkowania.

§ 13. 9) 1. Dokumentacja systemu utrzymania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, powinna zawierać następujące dokumenty niezbędne do zarządzania utrzymaniem i utrzymania pojazdu kolejowego:

1)   opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe w procesie utrzymania;

2)   dokumentację zawierającą:

a)   opisy czynności przeglądowych i naprawczych, instrukcje demontażu lub montażu,

aa) 10) strukturę cyklu przeglądowo-naprawczego,

b)   zestawienie parametrów mierzonych w procesie przeglądu lub naprawy i opisy metod pomiarowych

c)   wzory kart pomiarowych z wykazem wartości konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych parametrów dla zespołów, podzespołów i elementów pojazdu,

d)   wykazy urządzeń i narzędzi specjalistycznych,

e)   wykazy testów wykonywanych w trakcie utrzymania,

f)   wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników oraz wymagania szczególne w zakresie czynności spawania i badań nieniszczących;

3)   ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjności, określające limity, których nie można przekroczyć w czasie eksploatacji, łącznie z eksploatacją w trybie awaryjnym;

4)   wykaz podzespołów objętych dozorem technicznym.

1a. 11) Strukturę cyklu przeglądowo-naprawczego wyraża się w kilometrach i jednostkach czasu, zgodnie z poziomami utrzymania pojazdu kolejowego określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przy czym dla poziomów utrzymania pojazdu kolejowego 4 i 5 należy wskazać wartości maksymalne.

1b. Dla poziomów utrzymania pojazdu kolejowego 1 i 2 określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia strukturę cyklu przeglądowo-naprawczego można wyrazić w kilometrach albo jednostkach czasu.

2. Dokumentacja systemu utrzymania pojazdów specjalnych i pojazdów pomocniczych powinna zawierać dokumenty techniczne odnoszące się przede wszystkim do zespołów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo w czasie jazdy transportowej.

3. Dokumentacja systemu utrzymania pojazdów kolejowych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm. 12) ), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz z 2015 r. poz. 1505), i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozów okolicznościowych pociągami „Retro” powinna zawierać:

1)   opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe w procesie utrzymania;

2)   opisy czynności przeglądowych i naprawczych na poszczególnych poziomach utrzymania;

3)   zestawienie parametrów mierzonych w procesie utrzymania związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego wraz ze wzorami kart pomiarowych.

§ 14. 13) Opis zarządzania dokumentacją systemu utrzymania powinien zawierać:

1)   wykaz jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji;

2)   sposób wprowadzenia zmian do dokumentacji;

3)   wykaz stanowisk, dla których dokumentacja jest przeznaczona.

§ 15. 1. Każdy z podmiotów uczestniczących w procesie utrzymania pojazdu kolejowego powinien posiadać ewidencję informacji i bezpiecznego dostępu do informacji, związanych z realizacją procesu utrzymania pojazdów kolejowych a w szczególności:

1)   rejestry czynności wykonanych przy utrzymaniu pojazdów kolejowych;

2)   ewidencję usterek pojazdów;

3)   dane o przebiegu eksploatacji pojazdów kolejowych i podzespołów, niezbędne do planowania ich utrzymania, według zasad określonych w planie utrzymania.

2. Opis systemu ewidencji informacji i bezpiecznego dostępu do informacji powinien zawierać:

1)   procedury zarządzania do odbierania i przetwarzania konkretnych informacji odnoszących się do eksploatacji pojazdów kolejowych, łącznie ze zdarzeniami mającymi potencjalny wpływ na bezpieczeństwo pojazdów kolejowych;

2)   procedury bezpieczeństwa dla ochrony danych i zatwierdzania takich systemów.

§ 16. Dokumentacja związana z procesem utrzymania pojazdów kolejowych powinna być aktualizowana po wykonaniu każdej czynności utrzymania i przechowywana przez okres co najmniej 5 lat od jej utworzenia.

§ 17. 14) 1. Warunkiem eksploatacji pojazdu kolejowego jest posiadanie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dokumentacji systemu utrzymania pojazdu kolejowego.

2. Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, dysponenci, przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze, użytkownicy bocznic kolejowych i przedsiębiorcy wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej występują do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumentację systemu utrzymania pojazdów kolejowych oraz oświadczenie o zgodności tej dokumentacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych oraz w przepisach, o których mowa w § 3 pkt 2, § 5 oraz § 6.

4. Dokumentacja systemu utrzymania pojazdów kolejowych załączona do wniosku może obejmować swoim zakresem różne typy pojazdów kolejowych o podobnej budowie i przeznaczeniu.

5. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdza dokumentację systemu utrzymania pojazdów kolejowych po stwierdzeniu spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3.

6. W przypadku pojazdów kolejowych podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) zmiany w dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jeżeli w procesie oceny ryzyka dokonanej w ramach działalności podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury, na podstawie kryteriów określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, uznano taką zmianę za znaczącą.

7. W przypadku pojazdów kolejowych niepodlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) należy zgłosić Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego zamiar dokonania zmian w dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych wraz z opisem projektowanych zmian. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może zażądać przedłożenia do zatwierdzenia projektowanych zmian, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, jeżeli uzna, że mogą one mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, jeżeli dokumentacja systemu utrzymania podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

9. Przepisów ust. 1-8 nie stosuje się do dokumentacji systemu utrzymania wagonów towarowych objętych procesem utrzymania realizowanym przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), który posiada certyfikat wydany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz. Urz. UEL 122 z 11.05.2011, str. 22, zpóźn. zm.).

§ 18. O zamiarze przeprowadzenia modernizacji pojazdu kolejowego mającej wpływ na bezpieczeństwo ruchu, interoperacyjność pojazdu z innymi pojazdami w pociągu oraz z infrastrukturą kolejową należy powiadomić Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

§ 19. 1. Po wykonaniu modernizacji pojazdu kolejowego wymagane jest przeprowadzenie eksploatacji próbnej.

2. Eksploatacja próbna wymaga szczególnej uwagi ze strony eksploatującego pojazd kolejowy, a jej przebieg powinien być dokumentowany.

3. Przebieg eksploatacji próbnej nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu pociągów, obsługi pojazdów kolejowych, przewozu podróżnych oraz nie może zakłócać współpracy pojazdu z urządzeniami infrastruktury kolejowej i innymi pojazdami kolejowymi.

4. Eksploatacja próbna pojazdu kolejowego powinna się odbywać zgodnie z regulaminem opracowanym przez użytkownika pojazdu.

§ 20. (uchylony). 15)

§ 21. 1. Dokumentacja technologiczna systemu utrzymania eksploatacyjnego pojazdów szynowych zatwierdzona przez Głównego Inspektora Kolejnictwa 16) albo Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia jego wejścia w życie, chyba że dokonano modernizacji pojazdu kolejowego lub wprowadzono zmianę organizacji procesu utrzymania.

2. Dokumentacja technologiczna systemu utrzymania eksploatacyjnego pojazdów szynowych wniesiona do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i niezatwierdzona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Dokumentacja ta zachowuje ważność przez okres określony w ust. 1, chyba że dokonano modernizacji pojazdu kolejowego lub wprowadzono zmianę organizacji procesu utrzymania.

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 17) , z tym, że § 14 i 15 wchodzą w życie po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia albo z dniem wejścia w życie technicznych specyfikacji interoperacyjności dla pojazdów kolejowych eksploatowanych w systemie kolei konwencjonalnej, jeżeli ich ogłoszenie przez Komisję Europejską nastąpi przed tym terminem. 18)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 27 kwietnia 2005 r. pod numerem 2005/194/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mnistrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1741,1753, 1777 i 1893.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 25), które weszło w życie z dniem 23 stycznia 2015 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz. 1567), które weszło w życie z dniem 30 listopada 2007 r.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15) Przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

16)   Główny Inspektorat Kolejnictwa został zniesiony z dniem 1 czerwca 2003 r. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297).

17) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 października 2005 r.

18) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie warunków technicznych eksploatacji pojazdów szynowych (Dz. U. Nr 36, poz. 415), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 76 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789).