ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej w związku z remontem lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 3d ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zrealizowania uprawnienia do premii gwarancyjnej w związku z remontem lokalu mieszkalnego, właściciel książeczki mieszkaniowej może składać wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej co drugi rok, począwszy od:

1) 2009 r. dla książeczek wystawionych włącznie do roku 1968;

2) 2010 r. dla książeczek wystawionych w latach 1969—1972;

3) 2011 r. dla książeczek wystawionych w latach 1973—1975;

4) 2012 r. dla książeczek wystawionych w latach 1976—1979;

5) 2013 r. dla książeczek wystawionych w latach 1980—1985;

6) 2014 r. dla książeczek wystawionych w 1986 r.;

7) 2015 r. dla książeczek wystawionych w 1987 r.;

8) 2016 r. dla książeczek wystawionych w 1988 r.;

9) 2017 r. dla książeczek wystawionych w latach 1989—1990.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2009 r.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190.