ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie taryfy maksymalnych wysokości opłat za usługi pilotowe świadczone w pilotażu obowiązkowym oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 230 § 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) taryfę maksymalnych wysokości opłat za usługi pilotowe świadczone w określonych portach w pilotażu obowiązkowym;

2) tryb pobierania opłat, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Taryfę maksymalnych wysokości opłat za usługi pilotowe świadczone w portach w pilotażu obowiązkowym, z wyjątkiem portów wymienionych w ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Taryfę maksymalnych wysokości opłat za usługi pilotowe, świadczone pomiędzy redą lub portem Świnoujście a portami Szczecin, Police, Stepnica, Trzebież oraz na Zalewie Szczecińskim do i od granicy niemieckiej w pilotażu obowiązkowym, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wysokość opłaty za usługę pilotową świadczoną w pilotażu obowiązkowym, zwaną dalej „usługą pilotową”, ustala się w zależności od objętości statku lub zespołu holowniczego.

2. Objętość statku lub zespołu holowniczego obliczana jest według wzoru:

V = L x B x T,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

V – objętość statku lub zespołu holowniczego, wyrażoną w metrach sześciennych,

L – długość całkowitą statku lub zespołu holowniczego, wyrażoną w metrach i centymetrach,

B – szerokość maksymalną statku lub zespołu holowniczego, wyrażoną w metrach i centymetrach,

T – maksymalne zanurzenie statku lub zespołu holowniczego, do letniej linii ładunkowej, wyrażone w metrach i centymetrach.

3. Przy obliczaniu wysokości opłaty za usługę pilotową dla zespołu holowniczego nie uwzględnia się objętości holownika portowego.

4. Wysokość opłaty za usługę pilotową nie może przekroczyć maksymalnych wysokości opłat za te usługi, określonych w załącznikach do rozporządzenia.

§ 4. 1. Dane niezbędne do obliczania objętości, o której mowa w § 3 ust. 2, ustala się na podstawie międzynarodowego świadectwa pomiarowego lub certyfikatu okrętowego.

2. W przypadku niemożności ustalenia danych, w sposób określony w ust. 1, przyjmuje się dane zawarte w księgach rejestrowych brytyjskiej instytucji klasyfikacyjnej, publikowane w Lloyd’s Register of Ships.

§ 5. Wysokość opłaty za usługę pilotową jest ustalana w euro i przeliczana na walutę płatności, zgodnie z Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego, według kursu średniego obowiązującego w dniu zakończenia usługi pilotowej.

§ 6. Opłatę za usługę pilotową pobiera się bez względu na jej wynik.

§ 7. Opłatę za wykonaną usługę pilotową wnosi się na rachunek bankowy przedsiębiorcy świadczącego usługi pilotowe lub do kasy tego przedsiębiorcy.

§ 8. 1. Opłatę za wykonaną usługę pilotową uiszcza się oddzielnie za każdą usługę, na podstawie faktury wystawionej przez przedsiębiorcę świadczącego usługi pilotowe.

2. Opłaty od usługobiorców zalegających z wniesieniem opłat mogą być pobierane z góry.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r. (poz. 1338)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).