ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych 2)

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres i formę egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych, zwanego dalej „egzaminem”;

2) wysokość i tryb pobierania opłaty, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych, zwanej dalej „ustawą”;

3) tryb pracy komisji egzaminacyjnej oraz sposób wynagradzania osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych.

§ 2. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości zagadnień związanych z przewozem koleją towarów niebezpiecznych określonych w art. 34 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie:

1) zapewnienia bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją oraz zapobiegania stwarzanym przez te towary zagrożeniom, z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa;

2) szczegółowej klasyfikacji towarów niebezpiecznych z uwzględnieniem procedur i kryteriów klasyfikacyjnych oraz właściwości towarów niebezpiecznych;

3) wymagań dotyczących budowy i eksploatacji opakowań, wagonów cystern i kontenerów cystern z uwzględnieniem ich rodzajów i konstrukcji;

4) zasad znakowania opakowań, wagonów i kontenerów z towarami niebezpiecznymi;

5) zagadnień eksploatacyjnych, w tym sposobu załadunku i rozmieszczenia ładunku w wagonie oraz procedur stosowanych przy załadunku, przeładunku i wyładunku towarów niebezpiecznych;

6) szczególnych warunków przewozu towarów niebezpiecznych;

7) dokumentacji związanej z przewozem towarów niebezpiecznych, w tym zasad wypełniania listów przewozowych.

§ 3.1. Egzamin dla kandydatów na doradców składa się z dwóch części i przeprowadzany jest w formie pisemnej.

2. Pierwsza część egzaminu ma formę testu składającego się z 40 pytań dotyczących zagadnień, o których mowa w § 2. 

3. Druga część egzaminu składa się z pięciu tematów opisowych obejmujących zakres tematów pytań testowych, z których jeden spełnia zarazem warunki ćwiczenia praktycznego z zakresu obowiązków doradcy.

4. Egzamin dla doradców na przedłużenie ważności świadectwa składa się z jednej części i ma formę testu pisemnego złożonego z 40 pytań dotyczących zagadnień, o których mowa w § 2, z uwzględnieniem zmian w przepisach wprowadzonych w okresie po otrzymaniu ostatniego świadectwa.

5. Podczas egzaminu dopuszczalne jest korzystanie z krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

6. Urządzenia elektroniczne mogą być stosowane podczas egzaminu tylko wówczas, jeżeli są dostarczone przez komisję egzaminacyjną. Urządzenia te powinny uniemożliwiać kandydatom wprowadzenie dodatkowych danych, przy czym kandydaci mogą tylko udzielać odpowiedzi na zadane pytania.

§ 4. 1. Za egzamin pobiera się opłatę, w zaokrągleniu do pełnych złotych, której wysokość równa jest 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Za egzamin poprawkowy pobiera się opłatę stanowiącą połowę opłaty za egzamin, o której mowa w ust. 1.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się na rachunek Urzędu Transportu Kolejowego.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają zwrotowi w przypadku niestawienia się na egzamin z uzasadnionych, udokumentowanych przyczyn.

5. Pisemny wniosek o zwrot opłaty wraz z dokumentami uzasadniającymi ważne przyczyny nieobecności na egzaminie składa się do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, przed upływem 7 dni po dacie wyznaczonego egzaminu.

6. W przypadku braku uzasadnienia nieobecności na egzaminie, opłata za egzamin podlega zwrotowi z potrąceniem kwoty stanowiącej 20% jej wysokości.

§ 5. Członkowie komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „komisją”, przed przeprowadzeniem egzaminu składają oświadczenie, że ze zdającymi egzamin nie pozostają w związku małżeńskim, nie są krewnymi lub powinowatymi w linii prostej, krewnymi w linii bocznej do drugiego stopnia i powinowatymi do drugiego stopnia, nie są związani z osobami zdającymi stosunkiem prawnym z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz nie pozostają z nimi w stosunku zależności służbowej, a także nie prowadzili kursów, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, jeżeli uczestniczyły w nich osoby zdające egzamin.

§ 6. 1. Komisja dopuszcza do egzaminu kandydatów na doradców i doradców, którzy:

1) ukończyli kurs, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem egzaminu;

2) wnieśli opłatę za egzamin;

3) złożyli w Urzędzie Transportu Kolejowego wniosek o przystąpienie do egzaminu na 30 dni przed terminem egzaminu podanym do publicznej wiadomości przez Prezesa UTK oraz dołączyli do wniosku:

a) kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu,

b) kopię dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w imieniu kandydata na doradcę lub doradcy może złożyć przewoźnik kolejowy lub inny podmiot biorący udział w przewozie koleją towarów niebezpiecznych.

3. Komisja zawiadamia pisemnie osoby dopuszczone do egzaminu o miejscu i terminie egzaminu co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 7. 1. Komisja ustala zestawy pytań testowych oraz tematów opisowych w takiej liczbie, aby nie więcej niż dwie osoby spośród zdających otrzymały taki sam zestaw pytań.

2. Zestawy pytań testowych i tematów opisowych zatwierdza Prezes UTK i przekazuje je przewodniczącemu komisji najpóźniej na dzień przed terminem egzaminu.

§ 8. Komisja, przeprowadzając egzamin:

1) określa czas trwania pierwszej i drugiej części egzaminu, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, a także czas trwania egzaminu, o którym mowa w § 3 ust. 4;

2) dopuszcza do drugiej części egzaminu, o którym mowa w § 3 ust. 3, osoby, które udzieliły poprawnej odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań testowych egzaminu, o którym mowa w § 3 ust. 2;

3) zalicza z wynikiem pozytywnym drugą część egzaminu osobom, które uzyskały co najmniej 10 punktów, przyznając od O do 3 punktów za każdy temat opisowy;

4) zalicza z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w § 3 ust. 4, doradcy, który udzielił poprawnej odpowiedzi na 2/3 pytań testowych.

§ 9. 1. Prace osób egzaminowanych powinny być oceniane przez co najmniej dwóch członków komisji, a wyniki egzaminu omówione na posiedzeniu komisji w pełnym składzie.

2. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu przewodniczący komisji informuje pisemnie osobę egzaminowaną o terminie i miejscu egzaminu poprawkowego co najmniej na 21 dni przed jego terminem. Egzamin poprawkowy można zdawać dwukrotnie.

§ 10. 1. Z przebiegu egzaminu komisja sporządza protokół, zawierający wyniki egzaminów, który podpisują przewodniczący komisji i jej członkowie.

2. W protokole zamieszcza się wyniki egzaminu osób zdających, a także odnotowuje się przypadki odsunięcia od egzaminu w razie stwierdzenia skorzystania przez egzaminowanego z niedozwolonej pomocy.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji przekazuje w terminie 7 dni od dnia zakończenia egzaminu Prezesowi UTK.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentacją, przechowuje się w Urzędzie Transportu Kolejowego przez okres 5 lat od daty egzaminu.

§ 11. Osobom wchodzącym w skład komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 4,5% kwoty opłaty za egzamin, o której mowa w § 4 ust. 1, wnoszonej od każdej osoby egzaminowanej – dla przewodniczącego komisji;

2) 3,0% kwoty opłaty za egzamin, o której mowa w § 4 ust. 1, wnoszonej od każdej osoby egzaminowanej – dla członków komisji oraz sekretarza komisji.

§ 12. Egzamin poprawkowy dla osób, które przystępowały do egzaminu przed dniem 1 maja 2004 r., lecz nie uzyskały uprawnień doradcy, odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 145 z 19.06.1996) oraz dyrektywy 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogów egzaminacyjnych dla doradców do spraw bezpieczeństwa w drogowym, kolejowym i śródlądowym transporcie towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na doradców (Dz. U. Nr 63, poz. 573), które zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962) utraciło moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.