ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu usługi zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych

Na podstawie art. 47 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres usługi obejmującej zapewnienie minimalnego zestawu łączy dzierżawionych oraz ich parametry techniczne.

§ 2. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:

1) analogowe łącza telekomunikacyjne specjalnej jakości — łącza telekomunikacyjne, które spełniają wymagania zawarte w normach przenoszących normy ETSI EN 300 449 V1.2.1:2002U i ETSI EN 300 452 VI.2.1:200211;

2) analogowe łącza telekomunikacyjne zwykłej jakości — łącza telekomunikacyjne, które spełniają wymagania zawarte w normach przenoszących normy ETSI EN 300 448 V1.2.1:200211 i ETSI EN 300 451 V1.2.1:2002U;

3) bitowa stopa błędów — stosunek liczby błędnych bitów odebranych do liczby wszystkich odebranych bitów;

4) blok — grupę następujących po sobie bitów, przy czym każdy bit może należeć tylko do jednego bloku;

5) blok uszkodzony — blok, w którym którykolwiek z należących do niego bitów jest błędny;

6) maksymalny czas odtwarzania usługi — maksymalny czas, w którym funkcje spełniane przez uszkodzone cyfrowe łącze telekomunikacyjne przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone łącze zostanie naprawione;

7) okres niedostępności — okres następujących po sobie kolejno co najmniej dziesięciu sekund ze znaczącym błędem;

8) sekunda z błędem — sekundę, w której wystąpił co najmniej jeden błędny bit;

9) sekunda ze znaczącym błędem — sekundę, w której wartość bitowej stopy błędów przekroczyła 10-3 lub co najmniej 30 % bloków jest uszkodzonych;

10) transmisja przeźroczysta — transmisję, w której ciąg bitów pojawiający się na wyjściu jest, w granicach dopuszczalnej stopy błędów, identyczny z ciągiem bitów wprowadzonym na wejściu.

§ 3. Minimalny zestaw rodzajów łączy telekomunikacyjnych, dla świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, powinien zawierać:

1) cyfrowe łącza telekomunikacyjne klasy standardowej, o przeptywnościach: n x 64 kbit/s (gdzie n = 1...31), 34 Mbit/s, 140 Mbit/s lub 155 Mbit/s;

2) cyfrowe łącze telekomunikacyjne klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, podzielonej na kanały po 64 kbit/s (łącza strukturalne 2 Mbit/s);

3) cyfrowe łącze telekomunikacyjne klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, niepodzielonej na kanały (łącza niestrukturalne 2 Mbit/s);

4) dwuprzewodowe i czteroprzewodowe analogowe łącza telekomunikacyjne dla pasma 300 Hz—3400 Hz o zwykłej i specjalnej jakości — w przypadku operatorów publicznych stacjonarnych sieci telefonicznych.

§ 4. 1. Parametry techniczne dla cyfrowych łączy telekomunikacyjnych określa się przez standardy jakościowe i wymagania dotyczące dostępności.

2. Cyfrowe łącza telekomunikacyjne powinny zapewnić transmisję przeźroczystą między punktami końcowymi łącza.

§ 5. 1. Standardy jakościowe cyfrowych łączy telekomunikacyjnych określa się za pomocą:

1) bitowej stopy błędów, zwanej dalej „BER”;

2) sekundy z błędem, zwanej dalej „ES”;

3) sekundy ze znaczącym błędem, zwanej dalej „SES”.

2. Wartość maksymalna BER dla łącza cyfrowego wynosi 10-6.

3. Wartości ES i SES pozwalające na przekazanie cyfrowego łącza telekomunikacyjnego do eksploatacji oraz maksymalne wartości ES i SES w trakcie eksploatacji cyfrowego łącza telekomunikacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Dostępność cyfrowych łączy dzierżawionych klasy standardowej w zależności od ich długości (L) określa się przez wyznaczenie maksymalnej długości okresu niedostępności i liczby okresów niedostępności dla pojedynczego tącza, średniej długości okresu niedostępności i liczby okresów niedostępności wszystkich łączy tej klasy wydzierżawianych użytkownikom przez jednego operatora w ramach świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych oraz przez maksymalny czas odtwarzania usługi.

2. Ustala się średnią długość okresu niedostępności wszystkich cyfrowych łączy telekomunikacyjnych klasy standardowej, wydzierżawianych użytkownikom przez jednego operatora w ramach świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w roku kalendarzowym:


Długość łącza

L ≤ 500 km

500 km<L ≤ 1000 km

1000 km < L

Długość okresu niedostępności 20 x 10-4 40 x 10-4

60 x 10-4


3. Ustala się maksymalną długość okresu niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego cyfrowego łącza telekomunikacyjnego klasy standardowej, dzierżawionego przez użytkownika:

Długość łącza L ≤ 500 km

500 km <L ≤ 1000 km

1000 km < L

Długość okresu niedostępności 99 x 10-4

146 x 10-4

193 x 10-4


4. Ustala się średnią liczbę okresów niedostępności wszystkich cyfrowych łączy telekomunikacyjnych klasy standardowej, wydzierżawianych użytkownikom przez jednego operatora w ramach świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w roku kalendarzowym:


Długość łącza

L ≤ 500 km

500 km < L ≤ 1000 km

1000 km < L

Liczba okresów niedostępności 99 141 183

5. Ustala się maksymalną liczbę okresów niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego cyfrowego łącza telekomunikacyjnego klasy standardowej, dzierżawionego przez użytkownika:


Długość łącza

L ≤ 500 km

500 km<L ≤ 1000 km

1000 km < L

Liczba okresów niedostępności 501 559 617

6. Maksymalny czas odtwarzania ustugi w przypadku łącza cyfrowego klasy standardowej wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia usterki lub awarii.

§ 7. Z zastrzeżeniem § 5 i 6, parametry techniczne łączy dzierżawionych, wchodzących w skład minimalnego zestawu łączy dzierżawionych, określają normy przenoszące normy określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8.Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 118, poz. 1234).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. (poz. 1351)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).